Ви є тут

КЛІНІКО-ГЕМАТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС СОБАК ЗА ОТРУЄННЯ ЗООКУМАРИНОМ

Відомо, що основна діагностика отруєння собак зоокумарином ґрунтується на анамнезі та характерних клінічних симптом-
мах. Проте діагностувати це захворювання дуже складно, якщо факт потрапляння отрути в організм тварини не був достеменно
встановлений. Тому загальні принципи діагностики отруєння собак зоокумарином ґрунтуються на клінічній (симптоми, синд-
роми) та лабораторній діагностиці (дослідження крові – анемія, гіпопротеїнемія, підвищення активності лужної фосфатази вна-
слідок гіпоксії, печінкових ферментів, протромбінового часу – час утворення згустку фібрину в плазмі за додавання до неї каль-
цію хлориду і тканинного стандартизованого тромбопластину). За результатами досліджень у собак за отруєння зоокумарином
було  встановлено,  що  загальна  кількість  еритроцитів  та  гематокритна  величина  не  змінювалися  (5,5±0,3  Т/л  та  38,1±
2,86 %, відповідно), а активність ферментів була досить високою (α-амілази – 2903,8±177,3 од/л, АсАТ – 650,9±72,6, АлАТ –
407,9±56,3, ГГТП – 11,65±0,44 од/л), що свідчить про ураження не лише підшлункової залози, а й гепатобіліарної системи в от-
руєних собак. Крім того, у хворих собак встановлена гіпопротеїнемія (38,8±2,54 г/л), гіпербілірубінемія (11,1±1,48 мкмоль/л),
підвищений вміст глюкози (5,0±0,3 ммоль/л) та сечовини (8,7±0,25 ммоль/л).
Ключові слова: зоокумарин, гіпопротеїнемія, білірубінемія, гіперферментемія, лужна фосфатаза, α-амілаза.

1. Захисники тварин: у Києві труять собак «Зоокумарином» [Електронний ресурс].  – 2013. – Режим доступу:
http://kiev-forum.org/ zahysnyky-tvaryn-u-kyjevi-truyat-sobak-zookumarynom.
2. Зоокумарин [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу: http://www.dres.in.ua/gaf/ readingroom/articles/veterinaria/
zookumarin-lechenie.html.
3. Отравление животных крысиным ядом [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: http://www.vetprofy.ru/stati/
veterinariya/otravlenie-zhivotnykh-krysinym-yadom.
4.  Організація  та  проведення  дератизації  [Електронний  ресурс].  –  2013.  –  Режим  доступу:  http://veterinarua.ru/
1epizootologiya/2228-organizatsiya-deratizatsiji.html.
5. Лечение при отравлении зоокумарином [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: http://vetdom.ru/live/
lechenie-pri-otravlenii-zookumarinom.html.  
6.  Отравление  зоокумарином  (крысиный  яд)  [Электронный  ресурс].  –  2013.  –  Режим  доступа:  http://www.dres.in.ua/
gaf/readingroom/articles/veterinaria/zookumarin-otravlenie. html.
7. Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин / [Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін.]; за ред.
В.І. Левченка. – Біла Церква, 2004. – 608 с.
8. Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин / [Левченко В.І., Головаха В.І., Кондрахін І.П. та
ін.]; за ред. В.І. Левченка. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 437 с.
9.  Ветеринарна  клінічна  біохімія  /  [Левченко  В.І.,  Влізло  В.В.,  Кондрахін  І.П.  та  ін.];  за  ред.  В.І.  Левченка,  
В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 400 с.

ДолученняРозмір
PDF icon bezukh.pdf (117)335.47 КБ