Ви є тут

АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ ГАЛУЗІ ПТАХІВНИЦТВА УКРАЇНИ, ПОШИРЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ХВОРОБ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ

У статті наведено короткі статистичні дані стану галузі птахівництва України за 2015 і очікувані результати у 
2016 році. За роки незалежності виробництво м’яса збільшилося у 2,7 рази, яєць на 21 %, за 2015 р. споживання м’яса 
на душу населення склало 24,5 кг. У 2016 році планується виробити 1,2 млн т м’яса птиці. Експорт складе 190 тис. т. 
За останні 15 років частка птиці у валовому виробництві сільськогосподарських підприємств зросла до 56,9 %. Розг-
лянуто класифікацію та значення ветеринарно-санітарних заходів у ранній діагностиці та профілактиці метаболічних 
хвороб сільськогосподарської птиці й отриманні біологічно повноцінної продукції за використання сучасних висо-
копродуктивних кросів птиці різного напряму продуктивності. 
Ключові слова: обмін речовин, метаболічні хвороби, порушення обміну речовин, годівля, курчата-бройлери, 
кури-несучки. 

1. Власенко  Ю.Г.  Сучасний  стан  та  економічна  ефективність  підприємств  інтенсивного  птахівництва  [Элект-
ронный  ресурс]  /  Ю.Г.  Власенко,  Т.О.  Власенко.–  Електрон.  дан.  Режим  доступу  –  Режим  доступу: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3800 вільний. Назва з екрану. Мова укр. 
2. Племінна  птиця  України  [Електронний  ресурс].  –  Електрон.  дан.  Режим  доступу  http://ukragro-
portal.com/propoz/item.html?PropozRubID=5&Year=&NumID=&obl=&ItemID=1450&Page=100  вільний.  Назва  з  екра-
ну. Мова укр. 
3. Горда О. Європейські вимоги та вітчизняне міністерство / О. Горда // Наше птахівництво. – 2014. – № 3. – 
С. 12–13. 
4. Кернасюк Ю. Птахівництво – ефективна сфера агробізнесу [Электронный ресурс] / Ю. Кернасюк – Режим до-
ступа:  http://www.agro-business.com.ua/ekonomichnyi-gektar/2972-ptakhivnytstvo-...  віль-
ний. Назва з екрану. Мова укр. 
5. Катеринич О.М. Перспективи розвитку галузі птахівництва у світі / О.М. Катеринич // Ефективне птахівницт-
во. – 2011. – № 9. – С. 4. 
6. Хват В. Шляхи української курятини в Європу / В. Хват // Наше птахівництво. – 2014. – № 1 (31). – С. 18–19. 
7. Петрова Л. Стабільність і експорт / Л. Петрова // Наше птахівництво. – 2014. – № 1 (31). – С. 16–17. 
8. Святківська Є. Вікно в Європу / Є. Святківська // Наше птахівництво. – 2013. – № 1. – С. 12–13. 
9. Союз птахівників України [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. Режим доступу http://www.poultryukraine. 
com/ru/poultry/news/2016/01/news_4729.html вільний. Назва з екрану. Мова укр. 
10.  Динаміка виробництва продукції птахівництва в Україні з 1990 року і прогнози розвитку галузі до 2020 ро-
ку [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. Режим доступу http://info.ptahokorm-union.com/ вільний. Назва з екрану. 
Мова укр. 
11.  Іонов І. Чого чекати птахівникам / І. Іонов // Наше птахівництво. – 2012. – № 11. – С. 10–11. 
12. Основні напрямки розвитку  птахівництва  в Україні за  сучасних  умов [Електронний ресурс]. – Електрон. 
дан. Режим доступу http://market.avianua.com/?p=3456 вільний. Назва з екрану. Мова укр. 
13. Галузь птахівництва потребує висококваліфікованих фахівців / В.П. Бородай, А.В. Вертійчук та ін. // Птахі-
вництво: міжвід. темат. наук. зб. – Харків.: ІП УААН, 2008. – Вип. 62. – С. 34–40. 
14. Державна  дослідна  станція  птахівництва  [Електронний  ресурс].  –  Електрон.  дан.  Режим  доступу 
http://avianua.com/index.php/meropriyatiya вільний. Назва з екрану. Мова укр. 
15. Степаненко М. Племінна птиця України / М. Степаненко // Ефективне птахівництво. – 2011. – № 12. – С. 4. 
16. Петров  Ю.  Кому  потрібна  племінна  птиця  [Електронний  ресурс].  –  Електрон.  дан.  Режим  доступу 
http://a7d.com.ua/breeding/17179-komu-potrbna-plemnna-pticya.html вільний. Назва з екрану. Мова укр. 
17. Горжеєв В.М. Проблеми забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва / В.М. Горжеєв // Наук. 
вісник вет. медицини: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2014. – Вип. 13 (108). – С. 5–9. 
18. Мельник А.Ю. Порушення обміну речовин у курей-несучок (ч. 1) / А.Ю. Мельник // Пропозиція: Українсь-
кий журнал з питань агробізнесу – Київ, 2013. – Вип. 1 – С. 138–141. 
19. Effects of long-term supplementation of laying hens with high concentrations of cholecalciferol on performance 
and egg quality / [Persia M.E., Higgins M., Wang T., et al.] // Poult Sci. – 2013. – Vol. 92(11). – Р. 2930–2937. 
20. Новожилова Є.В. Вимоги ЄС до кормів при імпорті продукції тваринництва / Є.В. Новожилова // Эксклю-
зивные технологии. – 2014. – № 1 (28). – С. 51–53. 
21. Кондрахин И.П. Метаболичекие диагностические маркеры при внутренних болезнях животных / И.П. Кон-
драхин // Наук. вісник вет. медицини: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2010. − Вип. 5 (78). – С. 14−19. 
22. Водолажченко С. Кормовые факторы вызывают заболевания птицы / С. Водолажченко // Корми і факти. – 
2011. – № 8 (12). – С. 22–23. 
23. Вернер А. Рациональный подход к использованию кормовых добавок в рационах птицы / А. Вернер // Тва-
ринництво сьогодні. – 2013. – № 8. – С. 41–42. 
24. Куян Н. Семинар по аналитическому контролю кормов и кормовых добавок / Н. Куян // Ефективне птахів-
ництво. – 2011. – № 52. – С. 22–23. 
25. Москаленко В.П. Методика прижиттєвого відбору крові у курей-несучок / В.П. Москаленко, А.В. Розум-
нюк, А.Ю. Мельник // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту.– Біла Церква, 2005. – Вип. 31. – С.62–65. 
26. Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин: [підручник] / [Левченко В.I., Влізло В.В., Кондрахін І.П.та ін.]; 
За ред. В.I. Левченка. – Біла Церква, 2004. – 608 с. 
27. Рекомендации по кормлению сельскохозяйственной птицы / [Ш.А. Имангулов, И.А. Егоров, Т.М. Околело-
ва и др.]. – Сергиев Посад, 2003. – 143 с. 
28. Інтенсивність метаболічних процесів в організмі курчат-бройлерів за випоювання їм настою з листя евкаліпта / 
[Гунчак А.В., Ратич І.Б., Сірко Я.М. та ін.] // Птахівництво: міжвідом. наук.-темат. зб. – Харків, 2013. – № 69. – С. 92–98. 
29. Болезни птиц [учебное пособие, 2-е изд.] / [Бессарабов Б.Ф., Мельникова И.И., Сушкова Н.К., Садчикова С.Ю.]. 
− СПб.: Лань, 2009. – 448 с. 
30. Ветеринарна клінічна біохімія / [В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.]; за ред. В.І. Левченка і 
В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 400 с. 
31. Внутрішні хвороби тварин [текст]: підручник / [Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін.], За ред. 
В.І. Левченка. – Біла Церква, 2015. – Ч. 2. – 610 с. 
32. Мельник А.Ю. Профілактика гепатодистрофії у курчат-бройлерів з використанням препаратів Карнівет L і 
Вігорпол / А.Ю. Мельник // Наук. вісник Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – 
Львів, 2014. – Т. 16, № 3 (60). – Ч. 1. – С. 235−245. 
33. Кондрахин  И.П.  Метаболический  синдром:  современное  представление,  перспективы  использования  / 
И.П. Кондрахин // Біологія тварин (наук.-теорет. журнал). – Львів, 2010. − Т. 12 (№ 2). – С. 63−66. 
34. Кондрахин И.П. Диагностика и терапия внутренних болезней животных / И.П. Кондрахин, В.И. Левченко. – 
М.: Аквариум-Принт, 2005. – 830 с. 
35. Метаболічні хвороби сільськогосподарської птиці (класифікація та методи діагностики): Методичні реко-
мендації для підготовки фахівців ОКР «магістр» – 8.110101 напряму “Ветеринарна медицина” та слухачів Інституту 
післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини / [Мельник А.Ю., Левченко В.І., Моска-
ленко В.П. та ін.]. – Біла Церква, 2013. – 30 с. 
36. Кондрахин И.П. Методика диспансеризации кур высокопродуктивных кроссов: метод. указания / И.П. Кон-
драхин, Н.Н. Куевда, Ю.А. Буераков. – Симферополь, 2008. − 41 с. 
ДолученняРозмір
PDF icon a._melnyk_.pdf (33)285.74 КБ