Ви є тут

ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ БІЛКОВО-ЛІПІДНОГО ОБМІНУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ В КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ АБЕТКА ДЛЯ ТВАРИН

Встановлено позитивний вплив вітамінно-амінокислотного комплексу Абетка для тварин у дозі 1 мл/л води було на білковий обмін, про що свідчить вірогідно більший вміст (+21,8 %; р<0,01; 35,3±1,81 г/л) загального білка, альбумінів (24,9 %; 33,3±1,65 г/л; р<0,01) у курчат-бройлерів наприкінці експерименту (32 доба). Подібна закономірність була відмічена і в межах кожної із дослідних груп протягом експерименту. Активність неспецифічних для печінки ферментів (АсАТ, АлАТ, ГГТ) не зазнала суттєвих змін, що унеможливлює прояв токсичної дії Абетки для тварин на функціональний стан печінки. Дворазове випоювання препарату спричинило оптимізацію обміну сечової кислоти, на що вказує зменшення (–32,2 %; р<0,05) її вмісту в сироватці крові курчат-бройлерів дослідної групи (0,42±0,03 ммоль/л), порівняно з групою контролю (0,62±0,04 моль/л). Обмін ліпідів засвідчив, що їх загальна концентрація змінювалася у птиці дослідної групи у кожному періоді експерименту наступним чином: на початку вона становила – 18,1±0,77 г/л, у 19-денних відмічали її зменшення до 14,6±0,94 (–19,3 %; р<0,05) та наприкінці досліду (друге випоювання, 32-денна птиця) дещо збільшувалася з показником попереднього періоду і складала 15,2±0,74 г/л.

Ключові слова: курчата-бройлери, вітамінно-амінокислотний комплекс, загальний білок, альбуміни, сечова кислота, АсАТ, АлАТ, ГГТ, загальні ліпіди, холестерол.

1. Бойко Л. О., Бойко В. О., Аверчева Н. О. Розробка прогнозу та перспективи розвитку галузі птахівництва до 2020 року. Розвиток виробничих сил і регіональна економіка. 2016. Т. 4, №. 6 (30). С. 34–50.

2. Царук Л.Л. Сучасний стан виробництва продукції птахівництва в Україні. Сучасні проблеми селекції розведення та гігієни тварин. 2017. Вип. 1 (95). С. 159–170.

3. Славянська В.І. Галузь iз позитивною динамікою. Наше птахівництво. №11. С. 16–17.

4. Буряк Р.І. Дослідження та прогнозування кон’юнктури ринку продукції птахівництва України. Вісник Національного університету біоресурсів і природокиристування України. 2017. Вип. 5. С. 41–53.

5. Differential expression of cell cycle regulators during hyperplastic and hypertrophic growth of broiler subcutaneous adipose tissue / J. Zhang et al. Lipids. 2015. Т. 50, №. 10. Р. 965–976.

6. Broiler chicken adipose tissue dynamics during the first two weeks post-hatch / S. Bai. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology. 2015. Т. 189. P. 115–123.

7. Dietary overload lithium decreases the adipogenesis in abdominal adipose tissue of broiler chickens / S. Bai
et al. Environmental Toxicology and Pharmacology. 2017. Т. 49. P. 163–171.

8. Developmental regulation of adipose tissue growth through hyperplasia and hypertrophy in the embryonic leghorn and broiler / P. Chen et al. Poultry Science. 2014. Т. 93, № 7. P. 1809–1817.

9. Buzala M., Janick B. Review: effects of different growth rates in broiler breeder and layer hens on some productive traits. Poultry Science. 2016. Т. 95, № 9. P. 2151–2159.

10. Insects – a natural nutrient source for poultry – a review / D. Józefiak et al. Annals of Animal Science. 2016. Т. 16,
№ 2. P. 297–313.

11. Сичов М. Фазова годівля бройлерів. Наше птахівництво. 2017. № 5. С. 66–68.

12. Мельник А.Ю. Функціональний стан печінки у курчат-бройлерів за використання препарату Декавіт. Наук. вісник вет. медицини: зб. наук. праць. Біла Церква, 2015. Вип. 1 (118). С. 22–26.

13. Мельник А.Ю. Корекція метаболічного профілю курей-несучок за розкльову. Наук. вісник вет. медицини: зб. наук. праць. Біла Церква, 2014. Вип. 13 (108). С. 148–155.

14. Мельник А.Ю. Профілактика гепатодистрофії у курчат-бройлерів з використанням препаратів Карнівет L і Вігорпол. Наук. вісник Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Львів, 2014. Т. 16, № 3 (60). Ч. 1. С. 235−245.

15. Вплив препарату Геп-А-стрес на обмін речовин у курчат-бройлерів / Левченко В.І. та ін. Наук. вісник вет. медицини: зб. наук. праць. Біла Церква, 2017. Вип. 1–2 (133) С. 48–55.

16. Левченко В.І., Богатко Л.М., Безух В.М., Москаленко В.П. Застосування нових препаратів для лікування окремих внутрішніх хвороб тварин. Здоров’я тварин і ліки. 2015. №. 2. С. 14–18.

17. Новий вітамінно-мінеральний препарат БТФ плюс: ефективність застосування в раціоні курчат-бройлерів в умовах особистого селянського господарства / Катюха С.М. та ін. 2017.  №. 30. С. 89–94.

18. Павліченко О.В., Ткачова О.В., Козлова А.С. Гігієнічна оцінка використання антистресових препаратів при вирощуванні м’ясних курчат. Наук. вісник Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького.  Львів, 2013. Т. 15, №. 3. С. 401–405.

19. Подолян Ю.М. Вплив пробіотика на гематологічні показники курчат-бройлерів. Годівля тварин та технологія кормів. 2017. Т. 1, № 95. С. 79–83.

20. Сичевський М.П. Дослідження впливу функціональної добавки БК-птиця на фізико-хімічні показники м’язової тканини курчат-бройлерів. Технологический аудит и резервы производства. 2016. Вип. 4/4 (30). С. 56–60.

21. Пендер Ч., Лохов В. Нові стимулятору росту.  Наше птахівництво. 2017. № 11. С. 60–62.

22. Коцюмбас І.Я., Малик О. Г., Жила М. І., Косенко Ю. М. До питання проведення клінічних досліджень ветеринарних лікарських засобів. Біологія тварин. 2012. Вип. 14 (1–2). С. 34–41.

23. Стояновський В.Г., Коломієць І. А., Камарацька О. І., Колотницький В. А. Фізіологічний стан організму курчат-бройлерів у критичні вікові періоди при застосування імунокорегуючих препаратів на тлі вакцинації. 2012. Т. 14, №. 3(53). С. 236–239.

24. Вплив біостимуляторів і пробіотиків на конверсію корма та напруженість імунітету у курчат-бройлерів /
В.М. Ніколаєнко та ін. Наук. вісник Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Львів,2008. Т. 10, №2 (37). С. 193–198.

25. Жила М.А. Вплив пробіотичного препарату Пробіон  на гематологічні та окремі імунологічні показники курчат-бройлерів. Ветеринарна медицина. 2013. Вип. №3. С. 140–143.

26. Бібен І.А., Чигрина А.М. Вплив пробіотичного препарату Крембіб та антибіотика Енрофлоксацин на збереженість поголів’я, приріст живої маси та якість м'яса курчат-бройлерів. Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. 2016. Т.4, 2, 2016. С. 78–83.

27. Кушнір В.І. Фармако-токсикологічна характеристика імуностимулюючого препарату на основі пептидогліканів: дис. … канд. вет. наук :16.00.04 / Державний науково-дослідний контрольний Інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок. Львів, 2017. 178 с.

28. Шевченко Л.В. Імунний статус курчат-бройлерів за впливу препаратів мікробного β-каротину. Ветеринарія. 2013. №10 (131). С. 12–14.

29. Михайленко Е.О., Дьомшина O.O., Степченко Л.М. Протеїновий і амінокислотний обмін у м’язах курчат-бройлерів кросу Кобб 500 на тлі застосування кормової добавки Гумілід. Наук. вісник Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Львів, 2017. Т. 19, № 77. С. 110–116.

30. Інноваційні розробки університетів і наукових установ МОН України / Колектив авторів за заг. ред.
М. Стріхи та М. Ільченка. К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017. 278 с.

31. Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин / Левченко В.І. та ін.; за ред. В.І. Левченка. К.: Аграрна освіта, 2010. 437 с.

ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_2_2017_melnik_a.pdf (39)386.6 КБ