Ви є тут

Ефективність проведення комплексних превентивних заходів при гастроентеральной патології у телят

У статті показанощо застосування пробіотика Бовитокс ікормовий фитодобавки Гастроацид попереджає 
захворюваність телят на гастроэнтеральную патологію у60 ивотныху інших сприяло легкій течії 
діарейного синдромуПід дією запропонованої схемипрофілактики шлунково-кишкової патології у телят 
покращується гематологічний статуспро що свідчитьпідвищення загального білку на 15,8 неорганічного 
фосфору на 22,2 бактерицидною і лизоцимной активностікровіКрім тогопокращується клітинний імунітет 
на що вказує підвищення загальної кількості лейкоцитівна 17,5 Т-лімфоцитів на 57,9 В-лімфоцитів на 
54,8 Позитивний ефект досягнутий завдяки наявності ускладі Гастроацида наступних компонентів : рас-
теній - беладонна лікарськам'ята водяназвіробійзвичайнийакація білакоріандр посівнийсолодка 
голазолототисячник малийсосна звичайна (містятьбіологічно активні речовиниефірні олії 
аскорбінову

1. Шлунково-кишкові хвороби новонароджених телят / [Левченко В.І., Заярюк В.П., Папченко І.В. та ін.] // Ме-
тод. рекомендації для студ. ФВМ та слухачів Ін-ту післядипломного навчання керівників і спеціалістів вет. медици-
ни. – Біла Церква, 1997. – 81 с. 
2. Антоненко П.П. Профілактика хвороб новонароджених телят та підвищення їх продуктивності / П.П. Антоне-
нко, В.О. Постоєнко // Ветеринарна біотехнологія. – 2007. – №11. – С. 3-7. 
3. Головаха В.І. Вторинний гепатоз телят: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.01 
“Діагностика і терапія тварин” / В.І. Головаха. – Київ, 1995. – 20 с. 
4. Антоненко П.П. Підвищення резистентності та продуктивності телят під впливом фітопрепаратів / П.П. Анто-
ненко, В.С. Козир, Ю.О. Філіпов // Тваринництво України. – 2006. – №3. – С. 5-9. 
5. Вовкотруб Н.В. Нефротичний синдром у високопродуктивних корів і новонароджених телят: автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.01 “Діагностика і терапія тварин” / Н.В. Вовкотруб. – Біла Церква, 
2005. – 24 с. 
6.  Лопатина  Т.К.  Иммуномоделирующее  действие  препаратов  пробиотиков  /  Т.К.  Лопатина,  М.С.  Бляхер, 
В.Н. Николаенко // Вест. РАМН. – 1997. – №3. – С.30-315.  
7. Попова Т.С. Пробиотики в  лечении  синдрома  кишечной недостаточности и нормализации микробиоценоза 
кишечника / Т.С. Попова // Клиническая медицина. – 2001.– №4. – С.4-9. 

8.  Nielsen  O.  H.  Microbiological  evaluation  of  jejunal  aspirates  and  faecal  samples  after  oral  administration  of 
bifidobacteria and lactic acid bacteria / O. H. Nielsen // J. Appl. Bacteriol. – 1994.– V.76.– P. 469–474. 
9. Saaredra J. M. Feeing of Bifidobacterium bifidum and Streptococcus thermophilus to inflants hospital forprevention 
of diarrhoea and shedding of rotavirus / J. M. Saaredra. – Lancet, 1994.– V.344.– P.1046–1049. 
10. Sertor R. B. Enteric microflora in IBD. Pathogenes or commensals / R. B. Sertor // Inflamma tory bowel dislases. – 
№3 – 1997. – P.230 – 235. 
11. Balesom M. C. Advances in gastroenterology and Hepatology / M. C.Balesom // Postgrad.  Med. J. – 2000. – №76. – 
P.328– 332. 
12.  Терешко  Б.М.  Вплив  пробіотику  Протекто-актив    на  мінеральний  обмін  і  активність  ферментів  у  телят  /  
Б.М. Терешко, В.П. Лясота, В.В. Болоховський// Тваринництво України. – 2010. – №1. – С.5-8. 
13. Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин /[Левченко В.І., Головаха В.І., Кондрахін І.П., та 
ін.]; за ред. В.І. Левченка. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 437с. 

ДолученняРозмір
PDF icon suslova_n._antonenko_p._makeyeva_n._strah_o.pdf (28)227.42 КБ