Ви є тут

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ТА ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У КОНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ ЗА АЛІМЕНТАРНОГО ВИСНАЖЕННЯ

У статті висвітлено результати вивчення деяких біохімічних показників, які відображають зміни функціонального стану печінки та підшлункової залози у коней за аліментарного виснаження. Забезпеченість кормовими одиницями та перетравним протеїном тварин дослідної групи становила відповідно 38,9 та 39,8 %. Під час проведення дослідження у групі тварин, в яких відмічали аліментарне виснаження, активність α-амілази в сироватці крові коливалася в досить широких межах – 2,48–11,96 і в середньому по групі становила 5,6±0,74 мг/(схл). Збільшення активності α-амілази встановлено у 60 % тварин, АсАТ – 47 %, гіпопротеїнемію – 73,3, гіпоальбумінемію – 66,6, диспротеїнемію – 100,0 %.

Ключові слова: коні, підшлункова залоза, аліментарне виснаження, печінка, ферменти, α-амілаза, аспарагінова і аланінова амінотрансферази, гамма-глутамілтранспептидаза.

1. Функціональний стан нирок у корів, хворих на аліментарну дистрофію / М.Я. Тишківський, В.В. Влізло, В.І. Головаха [та ін.] // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 1998. – Вип.4, ч.1. – С.121–124.

2. Жила І.А. Зміни функціонального стану нирок у коней при метаболічних порушеннях // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 2004. – Вип. 29. – С. 81–86.

3. Бажибина Е.Б. Лабораторная диагностика в комплексной диагностике заболеваний печени и поджелудочной железы / Е.Б. Бажибина // Ветеринарная клиника. – 2010. – № 1–3.

4. Внутрішні хвороби тварин: підручник / В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, В.В. Влізло [та ін.]; за ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2001. – Ч. 2. – 544 с.

5. Методи лабораторної клінічної діагностики: довідник / В.І. Левченко, В.І. Головаха, І.П. Кондрахін та ін.; за ред. В.І. Левченка. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 437 с.

6. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: справочное пособие / А.П. Калашников, Н.И. Клейменов, В.Н. Баканов [и др.]. – М.: Агропромиздат, 1985. – 352 с.

7. Головаха В.І. Функціональний стан печінки і її патологія у коней (етіологія, патогенез і діагностика): дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук: спец. 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин» / В.І. Головаха. – Біла Церква, 2004. – 299 с.

8. Bakos Z. Successful medical treatment of acute pancreatitis in a horse / Z. Bakos, L. Krajcsovics, J. Toth // Veterinary Record. – 2008. – №1. – Р. 94–97.

9. The Pancreas. In: Strombeck’s Small Animal Gastroenterology 3rd edn / Williams D.A., Guilford W.G, Center S.A. [et al.]. – Philadelphia: WB Saunders Co., 1996. – P. 381–410.

10. Taylor F.G. Pancreatic enzymes / F.G.Taylor, M.H. Hillyer // In Techniques in Equine Medicine. – Philadelphia, 1997. – P. 53–54.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_12_kravchuk_ua.pdf (28)279.17 КБ