Ви є тут

КЛАСИЧНА ЧУМА СВИНЕЙ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ, СУЧАСНА ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ В СВІТІ ТА УКРАЇНІ, ІМУНІТЕТ І ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКА

Складна епізоотична ситуація щодо класичної чуми свиней в Україні спостерігалася у 1993–1996 рр., коли було 
завдано  колосальних  економічних  збитків  свинарству.  Вперше  КЧС  з’явилася  в  США,  а  потім  розповсюдилась  в 
Європу та інші частини світу. Нині хвороба є ендемічною для більшості країн Східної Європи, Центральної і Пів-
денної Америки, Південно-Східної Азії, Далекого Сходу.  
Визнаним резервуаром вірусу КЧС є дикі свині. Джерелом збудника інфекції є хворі тварини, свині з латентною 
інфекцією і перехворілі свійські і дикі свині – вірусоносії. За природних умов зараження відбувається аліментарним, 
аерогенним, контактним та ін. шляхами. Розповсюдження вірусу з одної ферми на іншу можливе у разі переміщення 
заражених свиней, які знаходяться в інкубаційному періоді або тварин з латентною інфекцією. У разі зараження сви-
ней вірулентними штамами вірусу його переважно виявляють в крові і тканинах.  
В Україні у боротьбі з класичною чумою свиней основна роль належить масовій вакцинації свиней проти цього 
захворювання. Завдяки таким  заходам нині  хворобу реєструють спорадично серед диких свиней. Відмовитись  від 
вакцинації свиней проти класичної чуми  недоцільно, оскільки це могло б призвести до збільшення частоти виник-
нення захворювання і відповідно до значних економічних збитків. 
Ключові слова: класична чума свиней, транскордонна інфекція, епізоотична ситуація, механізми персистуван-
ня, латентна інфекція, дикий кабан, вакцинація. 

1. Carbrey, E.A., (1988). Diagnostic procedures. In: Classical swine fever and related viral infections, Liess, B., (Ed.). 
Martinus Nijho ff Publishing, Boston, Dordrecht, Lancaster. 
2. Moennig V. Introduction to classical swine fever: virus, disease and control policy / Volker Moennig // Vet. Vicrobi-
ol. – 2000. – Vol. 73.–Iss. 2–3. – P. 93–102.  
3.  Корицкая М.А. Иммунобиологические свойства вакцинного штамма КС вируса классической чумы свиней: 
автореф. дис. на соиск уч. степени канд. биол. наук: спец. 16.00.03 – ветеринарная микробиология, вирусология, эпи-
зоотология, микология с микотоксикологией и иммунология / Корицкая М.А. – ФГУ ВДНКИ: Москва, 2005.– С. 24. 
4. Макаров В.В. Классическая чума свиней – особенности эпизоотического процесса и проблемы на современ-
ном этапе / В.В. Макаров, С.И. Джупина, А.А. Коломыцев // Аграрная Россия: научно-производственный журнал. – 
2001. – № 3. – С. 42–48. 
5. Максимович В.В. Дифференциальная диагностика классической чумы свиней / В.В. Максимович. – Мозырь: 
КПУП “Колор”, 2001. – С. 7–41. 
6. Малярец, П.В. Классическая чума свиней / П.В. Малярец, Е.В. Гусева, Т.А. Ануфриева. – Владимир: Всерос-
сийский научно-исследовательский институт защиты животных, 1995. – 58 с. 
7.  Jan van Oirschot. Transmission of classical swine fever virus by artificial insemination / Jan van Oirschot // Vet. mi-
crobil. – 1999. – Vol. 67. – P. 239–249. 
8.  Establisment and characterization of an infectious cDNA clone of a classical swine fever virus LOM strain / Gil-
Soon Park, Seong-In Lim, Seung-Ho Hong, Jae-Young Song // J. Vet. Sci. – 2012. – Vol. 13. – № 1. – Р. 81–91. 

9.  Напряженность иммунитета против КЧС у животных в промышленных свинокомплексах / В.В. Куринцов, 
А.М. Стариков, В.М. Лыска [и др.] // Ветеринария. – 2005. – №1. – С. 18–23. 
10.  Напряженность иммунитета против КЧС у животных в промышленных свинокомплексах / В.В. Куринцов, 
А.М. Стариков, В.М. Лыска и др. // Ветеринария сельскохозяйственных животных. – 2008. – №1. – С. 26–32. 
11. Сакович  В.Т.  Эффективность  схем  иммунизации  поросят-отъемышей  для  профилактики  чумы  свиней  / 
В.Т. Сакович, Т.А. Савельева, А.С. Ястребов // Современные проблемы патологии сельскохозяйственных животных: 
мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. – Мн., 2003. – С.261–262. 
12. Van Oirschot J.T.  Hog Cholera: In Disease of Swine / J.T. Van Oirschot // Ed Iowa University Press, USA. – 1989. 
– P. 274–284. 
13. Інформаційний щотижневик по інфекційних хворобах Державного НДІ з лабораторної діагностики та вете-
ринарно-санітарної експертизи / http://vetlabresearch.gov.ua/news 
14. OIE. World Organisation for animal health / Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals (mam-
mals, birds and bees), Seventh Edition. 2012. –Vol. 2. – 624 p. 
15. http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/disease.php/name:classical swine fever  
16.http://www.oint/animal-health-in-the-world/official-disease-status/class... fever / technical-disease-cards/ 
17. Муштук І.Ю. Моніторинг класичної чуми серед популяції диких і свійських свиней в системі заходів боро-
тьби: дис. …канд. вет. наук: 16.00.03 / Муштук Ірина Юріївна. – К., 2015. – 148 с. 
 

ДолученняРозмір
PDF icon kornienko.pdf (45)310.89 КБ