Ви є тут

КЛІНІКО-ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗА ІНТЕРФЕРОНОТЕРАПІЇ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ТЕЛЯТ

Представлені матеріали, що отримані за обстеження телят з типовою клінічною картиною гострого респіратор-
ного захворювання. Показано, що включення до базисної антибіотикотерапії хворих тварин рекомбінантного інтер-
ферону людини (Діаферона–В) у дозі 1 МО/кг маси тіла (шляхом зрошування слизової кореня язика) один раз на 
добу  протягом  3-х  днів  прискорює  регрес  клінічних  проявів  хвороби.  У  хворих  тварин  знижувалася  температура 
тіла, частота дихальних рухів та серцевих скорочень. Отриманий терапевтичний ефект поєднувався з відновленням 
гематологічних  показників:  нормалізацією  вмісту  гемоглобіну,  кількості  еритроцитів,  лейкоцитів  та  підвищенням 
показників природного імунітету: фагоцитарної активності лейкоцитів і бактерицидної активності сироватки крові.  
Ключові слова: телята, гострі респіраторні захворювання, інтерферон, гемоглобін, еритроцити, лейкоцити.  

1. Bovine respiratory disease in feedlot cattle: environ-mentol, andeconomic factors / G.D. Snowder, L.D. Van Vleck, 
L.D. Cundiff, G.L. Bennet // J. Amm. sci. – 2006. – Vol. 84, №8. – P. 1999–2008. 
2. Сисягина Е. Повышение эффективности специфической профилактики вирусных респираторных болезней /  
Е. Сисягина, И. Убиткина, Ю. Юкдашов // Ветеринария сельскохозяйственных животных. – 2013. – № 12. – С. 4–9. 
3. Хмылов  А.Г.  Имунная  корекция  с  помощью  миксоферона  /  А.Г.  Хмылов  //  Ветеринария.  –  2010. – № 4. –  
С. 12–15. 
4. Metabolic changes in dairy cows induced by oral, vov dose interferon-alpha treat-ment / E. Trevisi, M. Amadori, 
A.M. Bakudila, G. Bertoni // J. Anim. sci. – 2009. – Vol. 87, № 9. – P. 3020–3029. 
5. Зоценко В.М. Система інтерферону телят при гострих респіраторних захворюваннях / В.М. Зоценко // Вісник 
Білоцерківського ДАУ: зб. наук. праць. – Біла Церква, 1997. – Вип. 3, ч. 1. – С. 54–58. 
6. Тимошок Н.О. Активність процесів інтерфероноутворення та стійкість телят проти гострих респіраторних захворю-
вань / Н.О. Тимошок, В.М. Зоценко, М.Я. Співак // Вісник Сумського ДАУ. – Суми, 1999. – Вип. 4. – С. 183 –184. 
7. Белоцкий С.М. Интерфероны: биологические и клинические эффекты / С.М. Белоцкий, М.Я. Співак. – К.: Фи-
тосоциоцентр, 2006. – 288 с. 
8. Low-dose oral interferon alfa as prophylaxis against viral respiratory illnes: a double-bind, parallel controlled trial 
durinq an influenza nandemic year / A.L. Bennett, D.W. Smith, M.J. Cummins [et. al] // Influenza Other. Respir. viruses. – 
2013. – Vol. 7, № 5. – P. 854–862. 
9. Oromucosal Administration of interferon to Humans / M.W. Beilharz, M.J. Cummins, A.L. Benett, J.M. Cummins 
//Pharma-ceuticals. – 2010. – Vol. 3, № 2. – P. 323–344. 
10. Oral therapy with human interferon alpha in calves experimentally ugected with infections bovine rhinotracheitis virus / 
J.M. Cummins, D.P. Hutcheson, M.L. Cummins [et al.] // Arsh. Immunol. Ther. Exp (Warsz). – 1993. – Vol. 41, № 3. – P. 193–197. 
11. Georojiades J.A. Effect of low dose natural human interferon alpha given into the oral cavity on the recovery time 
and dlath loss in feedlot hospital pen catte: a field studu / J.A. Georojiades // Arsh. Immunol. Ther. Exp (Warsz). – 1993. – 
Vol. 41, № 3–4. – P. 205–207. 
12.  Методи  лабораторної  клінічної  діагностики  тварин  /  [Левченко  В.І.,  Головаха  В.І.,  Кондрахін  І.П.  та  ін.]; 
за ред. В.І. Левченка. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 424 с. 

ДолученняРозмір
PDF icon v._zotsenko.pdf (28)238.7 КБ