Ви є тут

ЛІКУВАННЯ ГЕПАТОАНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ У СЛУЖБОВИХ СОБАК

Наведені результати ефективності препаратів гепаві-кел і броваферан-100 за гепатоанемічного синдрому аліме-
нтарного походження у службових собак. Патологія у собак характеризувалася: анемічністю кон’юнктиви, олігоци-
темією, олігохромемією, гіпоальбумінемією, гіперферментемією АсАТ і АлАТ, гіпосидеремією, підвищенням НФЗЗ 
(ненасиченої  ферумозв’язувальної  здатності  сироватки  крові)  та  зниженим  коефіцієнтом  насичення  трансферину 
ферумом. 
Парентеральне застосування хворим собакам гепаві-келу та броваферану-100 значно поліпшує еритроцитопоез, 
про  що  свідчать  фізіологічні  величини  еритроцитів,  гемоглобіну,  гематокритної  величини,  феруму,  ЗФЗЗ,  НФЗЗ, 
коефіцієнта насичення трансферину ферумом. Завдяки вдало підібраному співвідношенню вітамінів у складі гепаві-
келу  і  феруму  у  препараті  броваферан-100  у  собак  за  гепатоанемічного  синдрому  відновлюється  функціональний 
стан гепатоцитів, на що вказують фізіологічні показники альбумінів, сечовини та амінотрансфераз (АсАТ і АлАТ). 
Ключові слова: службові собаки, гепатоанемічний синдром, гепаві-кел, суїферровіт, броваферан-100, гепатоци-
ти, еритроцити, гемоглобін, гематокритна величина, ферум, ЗФЗЗ, НФЗЗ, коефіцієнт насичення трансферину феру-
мом, альбуміни, сечовина, АсАТ, АлАТ. 

1. Левченко В.І. Поліморбідність патології у високопродуктивних корів / В.І. Левченко, В.В. Сахнюк // Вісник 
Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: зб. наук. праць. – Біла Церква, 1997. – Вип. 3, ч. 1. – С. 89–92. 
2. Головаха В.І. Гепаторенальний синдром у собак службових порід / В.І. Головаха, О.А. Дикий // Наукові дослі-
дження в галузі вет. медицини: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, 1– 2 квіт. 1997 р. – Харків, 
1997. – С. 17–18. 
3. Кондрахин И.П. Изучение сочетанных внутренних болезней – приоритетное научное направление / И.П. Кон-
драхин // Ветеринария. – 2005. – № 11. – С. 48–50. 
4. Сахнюк В.В. Хвороби високої продуктивності / В.В. Сахнюк // Здоров’я тварин і ліки. – 2015. – С. 17–19. 
5. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики: справочник / И.П. Кондрахин, А.В. Архипов, 
В.И. Левченко и др.; под ред. И.П. Кондрахина. – М.: КолосС, 2004. – 520 с. 
6. Слівінська Л.Г. Нефротичний синдром при хронічній гематурії великої рогатої худоби / Л.Г. Слівінська // Віс-
ник Сум. нац. аграр. ун-ту: серія «Вет. медицина». – Суми, 2005. – Вип. 1–2 (13–14). – С. 130–133. 
7.  Левченко  В.І.  Нефро-  і  гепатоанемічний  синдроми  у  собак  (розповсюдження  і  патогенез)  /  В.І.  Левченко, 
В.П. Фасоля // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2008. – Вип. 56. – С. 106–110. 

8.  Зміни  біохімічного  спектра  крові  у  коней  за  латентного  перебігу  нефроанемічного  синдрому  /  [Піддуб- 
няк О.В., Головаха В.І., Вовкотруб Н.В. та ін.] // Наук. вісник вет. медицини: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2009. – 
Вип. 2 (68). – С. 52–56.  
9. Головаха В.І. Зміни показників гемопоезу у кобил з ознаками гепатопатії / В.І. Головаха, О.В. Піддубняк // Ві-
сник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2007. – Вип. 48. – С. 33–36.  
10. Anderson B.F. Hepatic iron metabolism / B.F. Anderson, D.M. Frazer // Semin. Liver Dis. – 2005. – Vol. 25, № 4. – 
P. 420–432. 
11. Cronic hepcidin induction causes hyposideremia and alters the pattern of cellular iron accumulation in hemochroma-
totic mice / [Viatte L., Nicolas G., Lou D-Q. et al.] // Blood. – 2006. −Vol. 107, № 7. – P. 2952–2958. 
12. Gans T. Iron imports IV. Hepcidin and regulation of body iron metabolism / T. Gans, E. Nemerh // Am. J. Physiol. 
Gastrointest. Liver Phisiol. – 2006. – Vol. 290. – P. 199−203.  
13. Gans T. Hepcidin-a key regulator of iron metabolism and mediator of anemia inflammation / T. Gans // Blood. – 
2003. – Vol. 102. – P. 783–788. 
14. Fleming R.E. The iron sensor: macrophage, hepatocyte, both / R.E. Fleming // Blood. – 2005. – Vol. 106, № 6. – 
P. 1893–1894. 
15. Анфьорова М.В. Зміни еритроцитопоезу  у  собак з ознаками гепатопатії / М.В. Анфьорова // Наук. вісник 
Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького. – Львів, 2015. – Серія «Ветеринарні науки». – 
Т. 17, № 2 (62). – С. 3–7. 

ДолученняРозмір
PDF icon v._golovacha_m._anferova_o._piddubnyak_a._duboviy.pdf (42)257.73 КБ