Ви є тут

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ОВЕЦЬ У ЗОНІ АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ

У статті представлені результати ультразвукового та гістологічного досліджень внутрішніх органів вівцематок на техногенно забрудненій території Луганської області. Концентрація Плюмбуму й Кадмію в ґрунтах перевищує середні показники по Луганській області (5,3–8,1 та 0,41–0,46 мг/кг відповідно). У кормах для досліджених нами овець вміст Плюмбуму становив 3,26 мг/кг, Кадмію – 0,32 мг/кг, що менше граничнодопустимих концентрацій цих елементів у 3,1 та 2,2 рази (10 та 0,7 мг/кг відповідно). У печінці, нирках та міокарді спостерігаються явища білкової та жирової дистрофії, що є наслідком забруднення навколишнього середовища сполуками важких металів.

Ключові слова: вівцематки, печінка, нирки, міокард, Кадмій, Плюмбум, дистрофія.

1. Штомпель М.В. Технологія виробництва продукції вівчарства: навч. посіб. / М.В. Штомпель, Б.О. Вовченко. – К.: Вища освіта, 2005. – 343 c.

2. Беженар І.М. Організаційно-економічні засади розвитку вівчарства в Україні: історичний ракурс / І.М. Беженар // Економіка АПК. – 2011. – № 9. – C. 65–70.

3. Сокол О. Основні тенденції розвитку вівчарства в Україні і світі / О. Сокол // Тваринництво України. – 2003. – № 4. – C. 4–7.

4. Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин / [Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін.]; за ред.
В.І. Левченка. – Біла Церква, 2004. – 608 с.

5. Визначення структурних змін печінки овець за результатами біопсії / П.В. Шарандак, В.І. Шарандак, О.П. Тимошенко [та ін.] // Наук. вісник вет. медицини: зб наук. праць. – Біла Церква, 2011. – Вип. 8 (87). – С. 185–189.

6. Biourge V. Dietary Management of Liver Disease / V. Biourge // Veterinary Focus. – 2010. – Vol. 20, № 3. – P. 16.

7. Ganter M. Veterinary consultancy and health schemes in sheep: experiences and reflections from a local German outlook / M. Ganter // Small Ruminant Research. – 2008. – Vol. 76, is. 1–2. – P. 55–67.

8. Gooneratne S.R. An Ultrastructural Study of the Kidney of Normal, Copper Poisoned and Thiomolybdate-Treated Sheep / S.R. Gooneratne, J. McC. Howell // Journal of Comparative Pathology. – 1986. – Vol. 98, is. 8. – P. 593–612.

9. Acar R. Accumulation of 90Sr in Sheep Bones from Different Regions of Turkey / R. Acar, G. Okay, S. Akman // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. – 1989. – Vol. 131, № 1. – P. 215–221.

10. Kisidayova S. Effect of Cadmium on the Rumen Protozoan Population in Sheep / S. Kisidayova, P. Sviatko, I. Zelenak // Veterinarna Medicina. – 2000. – Vol. 45. – P. 343–346.

11. Alp M. Determination of the Mineral Levels of Feedstuffs in the Marmara Region and their Relation of Nutritional Disorders in Sheep / M. Alp, R. Kahraman, N. Kocabaģli [et al.] // Turk. J. Vet. Anim. Sci. – 2001. – Vol. 25. – P. 511–520.

12. Ладиш І.О. Морфофункціональні механізми формування адаптаційних і продуктивних якостей овець різних генотипів в умовах Степу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук: спец. 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» / І.О. Ладиш. – Львів, 2012. – 40 с.

ДолученняРозмір
PDF icon sharandak.pdf (46)497.68 КБ