Ви є тут

ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Наведено  результати  дослідження  молочної  продуктивності  корів  української  чорно-рябої молочної  породи  у 
виробничих умовах, які свідчать про вплив типу вищої нервової діяльності (ВНД) на динаміку добових надоїв, вміст 
сухого знежиреного молочного залишку (СЗМЗ) і жиру в молоці. В результаті проведених досліджень встановлено, 
що молочна продуктивність корів в межах сформованих груп не значно змінювалась протягом 1-3 місяців лактації, 
проте, відмічалась стійка тенденція до вірогідно менших надоїв у корів сильного врівноваженого інертного (СВІ), 
сильного неврівноваженого (СН) та слабкого (С) типів порівняно із коровами сильного врівноваженого рухливого 
(СВР) типу ВНД на 17,3-35,4 % (p<0,01-0,001). У корів СВР типу ВНД відмічали тенденцію до більшої кількості 
сухого знежиреного залишку та вірогідно більшу жирність молока, ніж у корів з іншими типами ВНД, особливо ніж 
у корів слабкого (С) типу. Доведено позитивну кореляцію (r=0,53-0,75) між  силою, врівноваженістю та рухливістю 
нервових процесів і молочною продуктивність та якістю молока.  
Ключові слова: вища нервова діяльність, лактація, продуктивність, корови. 

1.  Invited  review:  Changes  in  the  dairy  industry  affecting  dairy  cattle  health  and  welfare  /  Barkema  H.W.  et  al.  // 
J. Dairy Sci. Elsevier.– 2015.– Vol. 98. – P. 7426-7445. 
2.  Housing and management factors associated with indicators of dairy cattle welfare / De Vries M. et al. // Prev. Vet. 
Med. Elsevier.–2015.– Vol. 118.– P. 80-92. 
3. Панасюк І.М. Вплив типу нервової системи корови на її молочну продуктивність і технологічність / І.М. Па-
насюк // Молочне і м’ясне скотарство. – 1998. – Вип. 88. – С. 28-31. 
4.  Friedrich  J.  Genetics  of  cattle  temperament  and  its  impact  on  livestock  production  and  breeding  /  J.  Friedrich, 
B. Brand, M. Schwerin // Аrchiv fur tierzucht-archives of animal breeding. – 2015. – №58. – P. 13–21. 
5. Hedlund L. Personality and production: Nervous cows produce less milk / L. Hedlund, H. Løvlie // Journal of dairy 
science. – 2015. – №98 (9). – P. 5819–5828. 
6. ДСТУ ISO 707:2002  Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб. – Київ, 2002. – 16 с. 
7.  ДСТУ  ISO  1211-2002  Молоко.  Гравіметричний  метод  визначення  вмісту  жиру  (контрольний  метод)  (ISO 
1211:1999, IDT) . – Київ, 2002. – 16 с. 
8. Перелік методик вимірювань та методик визначення вмісту (рівнів) забруднювачів та інших речовин хімічного, біо-
логічного чи іншого походження в харчових продуктах та продовольчій сировині. – Київ, ДВФССУ, 2014. – 28 с.  
9.  Паршутин Г.В. Типы высшей нервной деятельности, их определение и связь с продуктивными качествами 
животных / Г.В. Паршутин.– Фрунзе: Киргизстан, 1973. – 72 с. 
10. Пат. № 16138 Україна. Спосіб оцінки властивостей нервових процесів у великої рогатої худоби // Азар’єв В.В., 
Карповський В.І., Трокоз В.О., Костенко В.М., Криворучко Д.І.  [Деклараційний патент України на корисну модель 
№ 16138]. № u2006 02200.– заявл. 28.02.2006; опубл. 17.07.2006, Бюл. № 7. 
11. Пат. № 16030 Україна Пристрій для подачі харчового подразника при вивченні умовно-рефлекторної діяль-
ності тварин // Криворучко Д.І., Карповський В.І., Трокоз В.О., Костенко В.М., Азар’єв В.В.  [Деклараційний патент 
України на корисну модель № 16030]. № u2006 01571.– заявл. 15.02.2006; опубл. 17.07.2006, Бюл. № 7. 
12. Кондрасій Л. Наукове обґрунтування оцінки показників якості молока-сировини / Л. Кондрасій, О. Якубчак 
// Тваринництво України. – 2015. – №7. – С. 10–14. 
13. Тепел А. Химия  и  физика  молока / А. Тепел.–  СПб.: Пофессия, 2012.– 823 с. 

ДолученняРозмір
PDF icon v._shaposhnik_m._sapacjova_t._tsarenko_.pdf (27)258.42 КБ