Ви є тут

THERAPEUTICAL EFFICACY OF MEDICAMENTS ON THE BASIS OF IVERMECTIN AT TRICHUROSIC INVASION OF PIGS

The experimental results of studying the therapeutic efficacy of medicaments based on ivermectin for domestic production at trichurosis of pigs in terms of farm Hrebinka District. The most effective at trichurosic invasion of pigs was brovermectin 2 % for oral use (extens- and intensefficacy were 80 and 98,8 %, respectively). Lower rates therapeutical efficacy obtained by using brovermectin-granules in a medical-feed mixture (20 and 85,7 %, respectively). Subcutaneous administration ot sick pigs with brovermectin led to a decrease in the intensity of trichurosic invasion (extens- and intensefficacy were 10 and 48,2 %, respectively).

Key words: pigs, trichurosis, medicaments, ivermectin, extensefficacy, intensefficacy.

1. Berezovs'kyj A.V. Osnovni parazytozy svynej, osoblyvosti himioterapii' ta profilaktyky / A.V. Berezovs'kyj // Vet. medycyna. – 2006. – № 86. – S. 40–48.

2. Bila I.D. Parazytocenozy svynej v indyvidual'nyh gospodarstvah / I.D. Bila // Vet. medycyna Ukrai'ny: mizhvid. temat. nauk. zb. – Harkiv, 2001.– T. 1, № 79. – S. 15–18.

3. Galat V.F. Rozpovsjudzhennja asociatyvnyh invazij svynej v umovah lisostepovoi' ta stepovoi' zon Ukrai'ny /
V.F. Galat, M.V. Galat, V.O. Jevstaf’jeva // Visnyk Poltavs'koi' DAA. – 2007. – № 3. – S. 22–24.

4. Dani Derzhkomstatu [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2006/sg/ sg_rik/sg_u/tvar_u.html.

5. Dovgij Ju.Ju. Osoblyvosti epizootologii' nematodoziv svynej u zoni ukrai'ns'kogo polissja / Ju.Ju. Dovgij,
D.V. Feshhenko // Mir veterinarii. – 2012. – № 3. – S. 62–63.

6. Ivanjuta V.F. Stan i problemy vyrobnyctva produkcii' svynarstva v Ukrai'ni / V.F. Ivanjuta // Ekonomika APK. – 2008. – № 10. – S. 25–27.

7. Lohonja O.I. Stan galuzi svynarstva j vyznachennja naprjamiv pidvyshhennja efektyvnosti svynyny v Ukrai'ni /
O.I. Lohonja // Ekskljuzyvagro. – 2008. – № 4. – S. 43–47.

8. Olehnovich N.I. Trihocefalez svinej: monografija / N.I. Olehnovich, A.I. Jatusevich. – Vitebsk, 2001. – 98 s.

9. Stybel' V.V. Analiz gel'mintologichnoi' sytuacii' sered svynej u gospodarstvah L'vivs'koi' oblasti / V.V. Stybel' // Naukovyj visnyk LNAVM im. S.Z. Gzhyc'kogo. – 2004. – T. 6, № 2, ch. 1. – S. 197–198.

10. Trach V.N. Rekomendacii po primeneniju novogo metoda ucheta jaic gel'mintov i cist prostejshih v fekalijah zhivotnyh / V.N. Trach. – K.: Glavnoe upravlenie veterinarii, 1992. – 13 s.

ДолученняРозмір
PDF icon melnychuk.pdf (36)271.83 КБ