Ви є тут

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ МЕГАВІТ НА А-ВІТАМІННИЙ І КАЛЬЦІЄ-ФОСФОРНИЙ ОБМІН У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН

Подано результати клінічного випробування впливу препарату Мегавіт на стан А-вітамінного та кальціє-фосфорного обміну у сільськогосподарських тварин. Після застосування препарату Мегавіт концентрація вітаміну А збільшилася на 39,0 % у сухостійних корів і 40,6 % – дійних (р<0,01). Вміст загального кальцію мав тенденцію до зростання (р<0,1).

У телят встановлено вірогідне (р<0,01) зростання вмісту загального кальцію і вітаміну А (+24,9 %; р<0,01); у коней відбулися позитивні зміни вмісту загального кальцію (р<0,05) та вітаміну А (р<0,01).

Найбільш показовими є зміни біохімічних показників крові у свиней. У свиноматок порісних зріс вміст загального кальцію (+39,6 %; р<0,001), лактуючих – загального кальцію (+19,0 %) та неорганічного фосфору (р<0,001 і р<0,05 відповідно). В обох групах показові зміни вітаміну А (+ 43,2 і 63,4 %; р<0,05; р<0,01). У поросят збільшився вміст обох макроелементів та вітаміну А (+75,0 і 79,8 %; р<0,01).

Ключові слова: Мегавіт, вітамін А, макроелементи, загальний кальцій, неорганічний фосфор, обмін речовин.

1. Спиричев В.Б. Теоретические и практические аспекты современной витаминологии / В.Б. Спиричев // Укр. біохім. журн. – 2004. – Т. 76, № 4. – С. 32–52.

2. Душейко А.А. Витамин А: обмен и функции / А.А. Душейко. – К.: Наук. думка, 1989. – 288 с.

3. Vitamine, Physiologie, Patophysiologie, Therapie / H.K. Biesalski, J.S. Schrezenmeier, P. Weber, H.E. Weib. – Stuttgart, New York: Georg Thieme Verlag, 1997. – P. 3–19.

4. DeLuca H.E. Vitamin D: Metabolism and function / H.E. DeLuca. – Berlin: Springer Verlag, 1979. – P. 1–80.

5. Витамин D и костная система / Г.В. Гайко, Ан.В. Калашников, А.Т. Бруско, Л.И. Апуховская. – К.: Книга плюс, 2008. – 176 с.

6. Plum Lori A. The functional Metabolism and Molecular Biology of Vitamin D Action / Lori A. Plum, Hector F. DeLuca // Vitamin D: Physiology, Molecular Biology and Clinical Applications; ed. Michael F. Holick. – Humana Press, 2010. – Part 1. – P. 61–97.

7. Norman A.W. Vitamin D: The Calcium homeostatic steroid hormone / A.W. Norman. – New York: Acad. Press., 1979. – 50 p.

8. DeLuca H. Vitanin D recent advances / H. DeLuca, H. Schnoes // Ann. Rev. Biochem. – 1983. – № 52. – P. 411–439.

9. Fraser D.R. Unique biosynthesis by kidney of biological activity metabolite / D.R. Fraser, K. Kodicek // Nature. – 1970. – Vol. 228, № 5273. – P. 764–766.

10. Heaney R.P. Functional indicesof vitamin D status and ramifications of vitamin D deficiency / R.P. Heaney // Am. Clin. Nutr. – 2004. – Vol. 80, № 6. – P. 17065–17095.

11. Norman A.W. The vitamin D endocrine system: steroid metabolism hormonal receptors and biological response (calcium-binding proteins) / A.W. Norman, J. Roth, Z. Orci // Endocrinol. Rev. – 1982. – Vol. 3, № 4. – P. 331–365.

12. DeLuca H.F. Over view of general physiologic features and functions of vitamin D / H.F. DeLuca // Am. J. Clin. Nutr. – 2004. – Vol. 80. – P. 1689–1696.

13. Левченко В.И. Болезни печени у молодняка крупного рогатого скота при выращивании и откорме в специализированных хозяйствах: автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра вет. наук: спец. 16.00.01 – «Диагностика и терапия животных» / В.И. Левченко. – М., 1986. – 28 с.

14. Апуховська Л.І. Фізіологічна функція вітаміну D3 і його обмін в організмі у нормі та за деяких патологій / Л.І. Апуховська // Укр. біохім. журн. – 2000. – Т. 82, № 4; 5. – С. 138–146.

15. Ветеринарна клінічна біохімія / [Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін.]; за ред. В.І. Левченка і В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 400 с.

16. Юськів Л.Л. Вплив холекальциферолу на вміст 25-гідроксивітаміну D3, кальцію, фосфору та магнію в крові теличок 8–9-місячного віку при парентеральному його введенні / Л.Л. Юськів, В.В. Влізло // Біологія тварин. – Львів, 2010. – С. 198–204.

17. Юськів Л.Л. Холекальциферол – ефективний засіб профілактики післяродової гіпокальціємії / Л.Л. Юськів, В.В. Влізло // Вет. медицина України. – 2014. – № 1. – С. 26–29.

18. Жиророзчинні вітаміни у ветеринарній медицині та тваринництві / [Влізло В.В., Куртяк Б.М., Вудмаска І.В. та ін.]. – Львів: СПОЛОМ, 2015. – 436 с.

19. Куртяк Б.М. Жиророзчинні вітаміни у ветеринарній медицині і тваринництві / Б.М. Куртяк, В.Г. Янович. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 426 с.

20. Внутрішні хвороби тварин / [Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін.]; за ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2015. – Ч. 2. – 610 с.

21. Нові препарати для лікування окремих внутрішніх хвороб тварин / В.І. Левченко, Л.М. Богатко, В.М. Безух [та ін.] // Здоров'я тварин і ліки. – 2016. – № 2. – С. 14–18.

22. Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин / [Левченко В.І., Головаха В.І., Кондрахін І.П. та ін.]; за ред. В.І. Левченка. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 437 с.

23. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики: справочник / [Кондрахин И.П., Архипов А.В., Левченко В.И. и др.]; под ред. проф. И.П. Кондрахина. – М.: КолосС, 2004. – 520 с.

24. Сахнюк В.В. Діагностика, лікування та профілактика А-гіповітамінозу у корів і телят: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.01 – «Діагностика і терапія тварин» / В.В. Сахнюк. – К., 1996. – 18 с.

25. Wasserman R.H. Active transport of calcium by rat duodenum in vivo / R.H. Wasserman, F.A. Kallfelz, C.L. Comar // Science. – 1961. – Vol. 133. – P. 883–884.

26. Vitamin D deficiency and renal calcium transport in the rat / M. Yamamoto, Y. Kowanobe, H. Takahashi [et al.] // J. Clin. Invest. – 1984. – Vol. 74. – P. 507–513.

27. Augspurger N.R. An Escherichia Coli phytase expressed in yeast еfectively replaces inorganic phosphorus for finishing pigs and laying hens / N.R. Augspruger, D.W. Webel, D.H. Baker // J. Anim. Sci. – 2007. – Vol. 85, № 5. – P. 1192–1198.

28. Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин / [Ібатуллін І.І., Бащенко М.І., Жукорський О.М. та ін.]; за наук. ред. І.І. Ібатулліна і О.М. Жукорського. – К.: Аграр. наука, 2016. – 336 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_levchenko_ua.pdf (91)362.74 КБ