Ви є тут

ВПЛИВ ЗБУДНИКІВ ДЕМОДЕКОЗУ ТА ОТОДЕКТОЗУ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ КРОВІ ХВОРИХ СОБАК

У статті представлені результати досліджень біохімічних показників сироватки крові собак за демодекозної та отодектозної інвазій. Встановлено значні зміни в організмі м’ясоїдних тварин внаслідок паразитування акариформних кліщів. За демодекозу та отодектозу собак в їх сироватці крові достовірно зменшується вміст альбумінів, збільшується вміст глобулінів, креатиніну, холестеролу, білірубіну (загального, прямого і непрямого) порівняно з аналогічними показниками у клінічно здорових тварин. Одночасно зростає активність аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази, гамаглутамілтрансферази та a-амілази в сироватці крові хворих собак. Такі зміни свідчать про пошкодження печінки і порушення її ферментативних та альбумінсинтезувальних систем.

Ключові слова: собаки, демодекоз, отодектоз, сироватка крові, біохімічні показники.

1. Беспалова Н.С. Гематологический профиль собак при разных клинических формах демодекоза / Н.С. Беспалова, Е.О. Возгорькова // Учёные записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана. – Казань, 2013. – Т. 213. – С. 40–44.

2. Доронин М.В. Саркоптоз пушных зверей и собак (эпизоотология, патогенез, меры борьбы): дис. … канд. вет. наук / М.В. Доронин. – Санкт-Петербург, 2003. – 172 с.

3. Іринчук В.В. Епізоотичний процес демодекозу собак в м. Одесі, клінічний перебіг та заходи боротьби: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук / В.В. Іринчук. – К., 2007. – 17 с.

4. Коротаева О.А. Демодекоз собак в г. Тюмени: дис. ... канд. вет. наук / О.А. Коротаева. – Тюмень, 2005. – 145 с.

5. Лавріненко І.В. Зміни окремих показників крові при зовнішньому паразитарному отиті собак / І.В. Лавріненко, Г.В. Слюсар // Вісник Полтав. держ. аграр. акад. – 2008. – № 2. – С. 206–208.

6. Пономаренко В.Я. Паразитози безпритульних собак – небезпека для здоров’я людини / В.Я. Пономаренко // Ветеринарна медицина України. – 2009. – № 12 – С. 18–21.

7. Про кінологічну службу Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс]. Положення [затв. Міністерством внутрішніх справ України від 7 листопада 2003 року № 1326].

8. Титаренко А.М. Зміни гематологічних показників у собак, хворих на демодекоз в залежності від клінічного прояву інвазії та при застосуванні акарицидних препаратів / А.М. Титаренко, В.Ф. Галат // Вет. медицина: міжвід. темат. наук. зб. – Харків, 2005. – Вип. 85, ч. 2. – С. 519–522.

9. Brockis D.C. Otitis externa due to Demodex canis / D.C. Brockis // Vet. Rec. – 1994. – Vol. 135, № 319. – P. 464.

10. Piotrowski F. Ear canker mite Otodectes cynotis (Acarina: Sarcopteformes) in Gdansk Voivideship / F. Piotrowski // Wiadomosci parazyt. – 1982. – Vol. 28, № 1. – Р. 139–141.

11. Scott D.W. Canine demodicosis / D.W. Scott, W.H. Miller, С.Е.Griffin // Muller & Kirk’s Small Animal Dermatology. – Philadelphia: W.B. Saunders, 2001. – Р. 457–474.

ДолученняРозмір
PDF icon havryk.pdf (37)337.36 КБ