Ви є тут

ЗАЛЕЖНІСТЬ ПЕРЕТРАВНОСТІ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ВІД АКТИВНОСТІ ТРАВНИХ ФЕРМЕНТІВ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ КОМПЛЕКСУ НЕЗАМІННИХ АМІНОКИСЛОТ

У статті висвітлені дані щодо впливу лізину, метіоніну і треоніну на ферментативну активність тканини підшлун-кової залози перепелів. У ході дослідження активності ферментів у тканині підшлункової залози було встановлено, що протягом експерименту вона була більшою у перепелів дослідної групи порівняно з контрольною. Встановлено, що згодовування перепелам комплексу незамінних амінокислот сприяло вірогідному зростанню протеолітичної, амілолітичної та ліполітичної активності. Перетравність більшості поживних речовин раціону покращилась, порівняно з перепелами контрольної групи, зокрема зріс коефіцієнт перетравності органічної речовини та протеїну, щодо перетравності жиру, клітковини та БЕР, то спостерігалася лише тенденція до покращення. Підвищення перетравності цих складових раціону забезпечує оптимальний перебіг фізіологічних процесів і кращу продуктивність перепелів.

Ключові слова: перепели, лізин, метіонін, треонін, травні ферменти, протеази, амілаза, ліпаза, перетравність, поживні речовини.

1. Effect of Different Dietary Methionine Sources on Intestinal Microbial Populations in Broiler Chickens / P. Dahiya, D. Hoehler, A. G. Van Kessel, M. D. Drew // J. Poultry Science. – 2007. – № 86. – Р. 2358–2366.

2. Baker D.H. Nutritional Evidence Concerning Formation of Glycine from Threonine in the сhick / D.H. Baker, Terrill M. Hill, Alice J. Kleiss // J. Anim Sci. – 1972. – Vol. 34. – P. 582–586.

3. Star L. Тhreonine requirement of broiler chickens during subclinical intestinal Clostridium infection / L. Star, M. Rovers, E. Corrent // Poultry Science. – 2012. – Vol. 91. – Р. 643–652.

4. Fang R. Characterization of quail intestinal mucin as a ligand for endogenous quail lectin / R. Fang, M. Mantle, H. Geri // J. Biochem. – 1993. – № 293. – Р. 867–872.

5. Azzam M.M. Effect of supplemental l-threonine on mucin 2 gene expression and intestine mucosal immune and digestive enzymes activities of laying hens in environments with high temperature and humidity / M.M. Azzam, X.T. Zou, X.Y. Dong // Poultry Science. – 2011. – Vol. 90. – Р. 2251–2256.

6. Вплив комплексу амінокислот на процеси травлення у перепелів / О.А. Порошинська, М.П. Ніщеменко, М.М. Саморай, В.І. Карповський [та ін] // В кн.: Материалы XІІ междун. науч.-практ. конф. по птицеводству. – Алушта, 2011. – С. 229–234.

7. Способ определения активности протеиназ: А.с. 397843 СССР./ К.А. Калунянц, Р.Н. Небешова, Л.М. Лупова, Л.Г. Федорова. – 1973. – 4 с.

8. Біохімічні методи досліження крові тварин: метод. рекомендації для лікарів хіміко-токсикологічних відділів держ. лабор. вет. медицини України, слухачів факультетів підвищ. кваліфікації та студентів фак. вет. медицини / [В.І. Левченко, Ю.М. Новожицька, В.В. Сахнюк та ін.]. – Київ, 2004. – 104 с.

9. Петрова Л. К изучению липазы микроорганизмов / Л. Петрова, Г. Казацкая, А. Селезнева // Прикладная биохимия и микробиология. – 1977. – Т. 13, вып. 4. – С. 521–529.