Ви є тут

ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ВНУТРІШНЬОГО ЖИРУ ТУШОК КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА ЗБАГАЧЕННЯ ЇХ РАЦІОНУ НАНОМІКРОЕЛЕМЕНТНОЮ КОРМОВОЮ ДОБАВКОЮ МІКРОСТИМУЛІН

Дослідили жирнокислотний склад внутрішнього жиру тушок курчат-бройлерів за збагачення їх раціону наномікроелементною кормовою добавкою Мікростимулін. Встановили, що у жирі-сирцю 1-ї дослідної групи реєструється тенденція до збільшення ненасичених жирних кислот та незначне зменшення насичених порівняно з контролем.
У зразках жиру 2-ї дослідної групи навпаки, спостерігається дещо менша масова частка ненасичених жирних кислот та незначне збільшення насичених, порівняно з контролем. У внутрішньому жирі 3-ї дослідної групи спостерігається тенденція до збільшення і насичених, і ненасичених жирних кислот.

Встановили, що співвідношення насичених та ненасичених жирних кислот наближається до 1:3, що є оптимальним у харчуванні людини.

Ключові слова: курчата-бройлери, наномікроелементна кормова добавка Мікростимулін, внутрішній жир, жирнокислотний склад, кислотне, пероксидне та йодне число.

1. Chen H. Y. Effect of dietary polyunsaturated/saturated fatty acid ratio on heat production and growth performance of chicks under different ambient temperature / H. Y. Chen, S. H. Chiang // Anim. Feed Sci. Technol. – 2005. – № 120. – Р. 299–308.

2. Sanz M. The metabolic use of energy from dietary fat in broilers is affected by fatty acid saturation / M. Sanz, A. Flores, C. J. Lopez-Bote // Br. Poult. Sci. – 2000. – № 41. – Р. 61–66.

3. The effects of conjugated linoleic acids or an α-glucosidase inhibitor on tissue lipid concentrations and fatty acid composition of broiler chicks fed a low-protein diet / V. A. Aletor, K. Eder, K. Becker [еt al.] // Poult. Sci. – 2003. – № 82. – P. 796–804.

4. Березовський А. В. Наноаквахелати мікроелементів – як альтернатива антибіотикам у системі профілактики бактеріозів птиці / А. В. Березовський, Г. А. Фотіна, А. В. Коваленко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. – Харків, 2012. – Вип. 68. – С. 22–28.

5. Застосування наномікроелементної кормової суміші у птахівництві: методичні рекомендації / [Коцюмбас І., Величко В., Каплуненко В. та ін.]. – К., 2014. – 15 с.

6. Вплив наночасток Cu, Zn, Mg, Co на продуктивність бройлерів / В. Б. Борисевич, Б. В. Борисевич, В. Г. Каплуненко, М. В. Косінов // Ефективне птахівництво. – 2009. – № 1 (49). – С. 28–31.

7. Фотина А. А. Определение эффективности микростимулина при экспериментальном инфекционном синовите цыплят / А. А. Фотина, А. В. Березовский // Urgent problems of conducting agricultural manufacture inarid to azone the centre the Asian region: mat. оf thein tern. Scient.-prac. conf. – Novosibirsk, 2013. – С. 228–232.

8. Berezjvskiy A. V. Determination of protective mikrostimulin capacity in poueltry / A. V. Berezovskiy, H. A. Fotina, A. V. Kovalenko // Микроэлементы в медицине. – М., 2014. – Т. 15, вып. 2. – С. 18–21.

9. Березовський А. В. Визначення захисної спроможності препарату «Мікростимулін» при експериментальному інфекційному синовіті курчат / А. В. Березовський, Г. А. Фотіна, А. В. Коваленко // Актуал. пробл. вет. медицини в Україні: всеукр. наук.-прак. конф.,19 вересня 2012 р.: тези доп. – Полтава, 2012. – С. 3–4.

10. Фотіна Г. А. Визначення лікувально-профілактичної ефективності нового препарату «Мікростимулін» за експериментального ешерихіозу курчат / Г. А. Фотіна, А. В. Коваленко // Вісник Житомир. нац. агроекол. ун-ту. Сер. «Вет. медицина». – Житомир, 2012. – Вип. 2 (31), т. 1. – С. 151–156.

11. Добавка мікроелементна кормова «Мікростимулін». Технічні умови. ТУ У 15.7-35291116-009:2011.

12. Жири та олії тваринні та рослинні. Приготування метилових ефірів жирних кислот (ISO 5509:2000, IDT):ДСТУ ISO 5509–2001. – [Чинний від 2003–10–01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 22 с. – (Національні стандарти України).   

13. Жири та олії тваринні та рослинні. Аналіз методом газової хроматографії метилових ефірів жирних кислот. (ISO 5508:1990, IDT):ДСТУ ІSО 5508 – 2001. – [Чинний від 2003–01–01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 20 с. – (Національні стандарти України).

14. Олії. Методи визначання кислотного числа. (ISO 660:1996):ДСТУ 4350:2004. – [Чинний від 2004–11–28]. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 21 с. – (Національні стандарти України).

15. Жири та олії тваринні і рослинні. Визначання пероксидного числа. (ISO 3960:1998, IDT):ДСТУ ІSО 3960 – 2001. – [Чинний від 2003–01–01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 11 с. – (Національні стандарти України).

16. Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення йодного числа. (ISO 3961:1996, IDT):ДСТУ ISO 3961:2004. – [Чинний від 2006–01–01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 19 с. – (Національні стандарти України).

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_kirichenko_ua.pdf (85)402.68 КБ