You are here

DIFFERENT TREATMENT METHODS EFFICIENCY OF COWS WITH OVARY HYPOPLASIA

New methods of treatment of cows with ovarian hypoplasia. Established that the combined treatment of cows with ovarian hypoplasia provides recovery of sexual recurrence in 26.0 - 90.0% of the animals and fertility 11,1-66,6%. The best treatment efficacy cows was after vnutrishnoyayechnykovoho folihonu administration at a dose of 100 IU, sexual recurrence was found in 90.0% of cows for high fertility level (66.6%), significantly lower (p <0.001) higher compared to the control group. While increasing the dose vnutrishnoyayechnykovoho introduction folihonu 200 IU reduces fertility rates by 55.5% (p <0.01) compared with a dose of 100 IU.
Keywords: ovarian hypoplasia, treatment, cows.

1. An outbreak of gonadal hypoplasia in a sheep flock: clinical, pathological and endocrinological features, and aetiological studies / D.B. Galloway, P.J. Wright, D. Kretser [et al.]. // Veterinary Record. – 1998. – Vol. 131 (22). – Р. 506–512. 

2. Lagerlof N. Results of seventeen years control of hereditary ovarian hypoplasia in cattle of the Swedish Highland breed / N. Lagerlof, І. Settergren // Vet. – 1953. – Vol. 43 (1). – P. 52–64.

3. Settergren I. Ovarian hypoplasia in heifers due to germ cell weakness / І. Settergren // Theriogenology. – 1997. – № 47. – P. 531–539.

4. Haruta G.G. Poshyrenist' gipoplazii' jajechnykiv koriv u strukturi ginekologichnyh hvorob zalezhno vid viku, produktyvnosti i kil'kosti laktacij / G.G. Haruta, O.A. Baban' // Visnyk Sums'kogo nac. agrar. un-tu. – Sumy, 2007. – Vyp. 8 (19). – S. 133–137.

5. Vlasenko V.V. Vplyv rivnja produktyvnosti, umov utrymannja i godivli na poshyrenist' anafrodyzii' ta ginekologichnyh hvorob u koriv / V.V. Vlasenko, G.G. Haruta // Visnyk Bilocerkiv. derzh. agrar. un-tu. – Bila Cerkva, 2003. – Vyp. 25. − Ch. 1. – S. 59–68.

6. Poljancev N.Y. Systema veterynarnyh meropryjatyj pry vosproyzvodstve krupnogo rogatogo skota / N.Y. Poljancev, V.V. Podbereznыj // Veterynaryja. – 2004. – № 5. – S. 37–40.

7. Lagerlof N. Ovarian hypoplasia and other abnormal conditions in the sexual organs Swedish highland breed results of post-mortem examination of over 6,000 cows / N. Lagerlof, Н. Boyd // Cornell Vet. – 1953. – Vol. 43. – P. 64–79.

8. Settergren I. Ovarian hypoplasia in heifers due to germ cell weakness / І. Settergren // Theriogenology. – 1997. – № 47. – P. 531–539.

9. Adruzov I. Porivnjal'na efektyvnist' stymuljacii' statevoi' funkcii' koriv riznymy dozamy foligonu ta fertagilu / I. Adruzov, D. Podvaljuk, V. Haruta // Vet. medycyna Ukrai'ny. – 2004. – № 3. – S. 26–28.

10. Harlamov Ju.E. Byotehnycheskye meropryjatyja pry dysfunkcyy jaychnykov u korov / Ju.E. Harlamov, S.N. Hyl'-kevych, A.M. Chomaev // Veterynaryja – 2002. – № 6. – S. 35–37.

11. Vlasenko V.V. Anafrodyzija ta metody vidnovlennja vidtvornoi' funkcii' u koriv: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. vet. nauk: spec. 16.00.07 ”Veterynarne akusherstvo“. – Kyi'v, 2005. – 19 s.

12. Garbuzov A.A. Vlyjanye gormonal'nыh preparatov na vosproyzvodytel'nuju funkcyju pry lechenyy korov s gypofunkcyej jaychnykov / A.A. Garbuzov // Visnyk Bilocerkiv. derzh. agrar. un-tu. – Bila Cerkva, 2003. – Vyp. 25, ch. 1. – S. 86–89.

13. Diagnostyka ginekologichnyh hvorob u koriv iz zastosuvannjam sonografii' / G.G. Haruta, V.V. Vlasenko, D.V. Podvaljuk, O.A. Hic'ka // Visnyk Bilocerkiv. derzh. agrar. un-tu. – Bila Cerkva, 2000. – Vyp. 13. ch. 1. – S. 202–206.