You are here

EFFECTIVE MODERN METHODS OF STIMULATION FARROWING FOR SOWS

In the article the results of application of complex of bioactive preparations of Bioestrovet and Decomoton are considered for synchronization of farrowing for sows in the conditions of domestic pig farm Gospodarstwo Rolne Kamil Gajda (Poland).

The got effects showed that the use of this chart for an farrowing played in favour of to reliable reduction of duration of process of farrowing frequency of origin of syndrome of MMA (metritis-mastitis-agalaktia) and reduction of amount of stillborn piglets. It is well-proven that the methods of stimulation of farrowing for sows influence on intensity of renewal of sexual reccurence after a separation piglets.

Reducing the time of farrowing be considered one of the main methods to reduce the loss of piglets.

Key words: pigs, stimulation, synchronization, farrowing, play, biologically active agents, Bioestrovet, Decomoton.

1. Bielanski A. Biotechnologia. Rozrodu zwierząt gospodarskich / A. Bielanski. – Krakow: Universita, 2003. – 455 s.

2. Blicharsky T. Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt / T. Blicharsky, K. Niemczuk. – Warszawa, 2013. – 48 s.

3. Gorbunov V. Svin'i. Razvedenie. Soderzhanie. Uhod / V. Gorbunov. – M.: Podvor'e, 2011. – 194 s.

4. Grabenko A.A. Synhronizacija oporosiv – osnova rytmichnoi' tehnologii' vidtvorennja svynej ta vyrobnyctva produkcii' / A.A. Grabenko, M.I. Harenko, O.M. Chekan // Veterynarna medycyna Ukrai'ny. – 2012. – № 6. – S. 25–28

5. Mel'nyk V.O. Synhronizacija pologiv svynomatok kompleksom biologichno aktyvnyh preparativ / O.V. Mel'nyk, M.M. Poruchnyk, A.O. Bondar / Instytut svynarstva i APV NAAA Ukrai'ny. – Poltava, 2010. – 168 s.

6. Mel'nikov I. Razvedenie i vyrashhivanie svinej / I. Mel'nikov. – M.: Podvor'e, 2012. – 21 s.

7. Mytarev N.I. Veterinarno-biologicheskie osnovy povyshenija vosproizvoditel'noj funkcii u svinej raznyh porod: avtoref. na soiskanie uch. stepeni d-ra vet. nauk (16.00.07) / Mytarev Nikolaj Ivanovich; Stavrop. gos. agrar. un-t. – Stavropol', 2005. – 360 s.

8. Pejsak Z. Bolezni svinej / Z. Pejsak. – Brest: Brestskaja tipografija, 2008. – 406 s.

9. Przala J. Endokrynologia rozrodu. Synteza wyników badan naukowych z zakresu biologii rozrodu zwierząt / J. Przala. – Olsztyn, 2001. – 120 s.

10. Rachkov I.G. Sinhronizacija oporosov s pomoshh'ju gormonal'nyh preparatov / I.G. Rachkov, L.V. Vorsina // Sb. nauch. tr. Stavrop. NII zhivotnovodstva i kormoproizvodstva. – Stavropol', 2012. – T. 1, № 5. – S. 93–99.

11. Shevchenko E.G. Vlijanie razlichnyh sposobov stimuljacii na produktivnye kachestva remontnyh svinok: avtoref. na soiskanie uch. stepeni kand. s.-h. nauk (06.02.10) / Shevchenko Ekaterina Gennad'evna; Mosk. s.-h. akad. im. Timirjazeva. – M., 2016. – 110 s.

AttachmentSize
PDF icon 2016_2_shpilevska_ua.pdf (79)298 KB