You are here

The ratio of erythrocyte populations in the blood of puppies during postnatal oxidative stress

The article presents new scientifi c data on the ratio of erythrocyte populations in puppies' blood during postnatal oxidative stress. It was established that the number of erythrocytes in the blood of one-day-old puppies was 5.64 ± 0.12 T / l, and half of these cells belonged to the population of "mature", 40% - "young" and 10% - "old". In day-old puppies, the content of lipid peroxidation products in erythrocyte hemolysates is quite high, which indicates the development of postnatal oxidative stress. Thus, the content of diene conjugates, ketodienes and Schiff  bases is respectively 1,406 ± 0,023 соnv. units, 0.676 ± 0.004 соnv. units and 0.135 ± 0.003 соnv. units. From one to fi ve days age of puppies the number 
of erythrocytes in the blooddecrease by 1.5 times (p<0.001), mainly due to the decrease in the number of "mature" cells (by 1.6 times; p<0.001). The intensity of peroxide oxidation in the body of puppies even a month after birth is relatively high, as indicated by the content of Schiff  bases in the erythrocytes of the blood of these animals - 0.185 ± 0.002 соnv.units. The inverse correlations of the content of Schiff  bases in erythrocyte hemolysate with their number in the bloodstream were found to be r = -0.83 (p<0.001). It should also be noted the direct correlation of the content of diene conjugates in the blood of puppies with the number of erythrocytes in their blood (r = 0,58 p <0,05), but the content of ketodienes and conjugated trienes is inversely related to the content of "young" erythroid cells in the puppies' blood (r = -0.57 p <0.05). Consequently, post-natal adaptation of puppies results in the replacement of fetal erythrocytes by postnatal cells, and this process is associated with the intensifi cation of peroxide oxidation and accumulation of the end products of peroxidationin the cells. This process isaccompanied by an acceleration of the process of "aging" of young forms of erythrocytes, as a result of which prerequisites for the development of anemiaare created.

Key words: erythrocytes, oxidative stress, puppies, Schiff  bases, ketodienes, diene conjugates.

 

1. Danchuk,V.V., Danchuk, O.V., Cepko, N.L. (2004). Oksydacijnyj stress –patologija chy adaptacija? [Oxidative Stress - Pathology or Adaptation?]. Zhurnal Tvarynnyctvo Ukrai'ny [Livestock of Ukraine]. no. 4, pp. 21–23.

2. Halliwell, B. (1999). Free radicals, antioxidants and human disease: curiosity, cause, or consequence? Lancet. Vol. 344, pp. 721–724.

3. Saugstad, O.D. (2005). Oxidative stress in the newborn – a 30‐year perspective. Biol Neonate. Vol. 88, pp. 228–236.

4. Gitto, E., Reiter, R.J., Karbownik, M. (2002). Causes of oxidative stress in the pre‐and perinatal period. Biol Neonate. Vol. 81, pp. 146–157.

5. Gitto, E., Pellegrino, S., Gitto, P., Barberi, I., Russel, J. Reiter. (2009). Oxidative stress of the newborn in the pre‐ and postnatal period and the clinical utility of melatonin. Vol. 46, Issue 2,  pp. 128–139. Doi:https://doi.org/10.1111/j.1600079X.2008.00649.x

6. Salyha, N.O. (2018). Eff ects of L-glutamic acid and pyridoxine on glutathione depletion and lipid peroxidation generated by epinephrine-induced stress in rats. Ukr. Biochem. J. Vol. 90, no. 4, pp. 102–110. Doi: https://doi. org/10.15407/ubj90.04.102

7. Haynes, R.L., Folkerth, R.D., Keefe, R.J. (2003). Nitrosative and oxidative injury to premyelinating oligodendrocytes in periventricular leukomalacia. J Neuropathol Exp Neurol. Vol. 62, pp. 441–450.

8. Vasileva, E.M. (2005). Biokhimicheskie osobennosti eritroczita [Biochemical features of the red blood cell]. Vliyanie patologii [The infl uence of pathology]. Biomed chemistry. Vol. 51, Issue 2, pp. 118–126.

9. Poetova, V.T., Gitelzon, I. I.,  Terskov, I. A. (1967). Voprosy biofi ziki, biokhimii i patologii eritroczitov [Questions of biophysics, biochemistry and erythrocyte pathology]. Moscow, pp. 81–85.

10. Anf'orova, M.V., Golovaha, V.I., Piddubnjak, O.V., Tyshkivs'kyj, M.Ja. (2016). Zminy vlastyvostej erytrocytiv u sobak [Changes in erythrocyte properties in dogs]. Naukovyj visnyk LNUVMBT imeni S.Z. G'zhyc'kogo [Scientifi c Bulletin of the LNUVM and named after S. Z. Zhytsky]. Vol. 18, no. 3 (71), pp. 3–6. Doi: https://doi.org/10.15421/ nvlvet7101.

11. Vladimirov, Ju.A., Archakov, A.I. (1972). Perekisnoe okislenie lipidov v biologicheskih membranah [Lipid peroxidation in biological membranes]. M.: Science, 252 p.

12. Danchuk, O.V., Iskra, R.Ya.,  Czepko, N.L. (2004). Intensivnist perekisnogo okisnennya lipidiv ta populyaczijnij sklad eritroyidnikh klitin krovi porosyat z riznoyu zhivoyu masoyu pri narodzhenni [Intensity of peroxide oxidation and the popular stock of erythrocytes of blood piglets with live live oil during birth]. Naukovo-tekhnichnij byuleten Institutu biologiyi tvarin [Science and technology bulletin to the Institute of Biological Creature]. Lviv, Issue 5, no. 3, pp. 27–31.

13. Buonocore, G., Perrone, S., Longini, M. (2002). Oxidative Stress in Preterm Neonates at Birth and on the Seventh Day of Life. Pediatr Res. Vol. 52, pp. 46–49. Doi: https://doi.org/10.1203/00006450-200207000-00010

14. Buonocore, G., Perrone, S., Longini, M., Terzuoli, L., Bracci, R. (2000). Total hydroperoxide advanced oxidation protein products in preterm hypoxic babies. Pediatr Res.  Vol. 47, pp.  221–224. 15. Sanderud, J., Bjoro, K., Saugstad, O.D. (1993). Oxygen radicals stimulate thromboxane and prostacyclin synthesis and induce vasoconstriction in pig lungs. Scand J Clin Lab Invest. Vol. 53, pp. 447–455.

16. Danchuk, O.V., Postoj, R. V.,  Karpovskij, V. V., Klyuczuk, M. R., Skripkina, V. M., Karpovskij, V. I., Zheltonozhska, T. B., Permyakova, N. M. (2016). Intensivnist peroksidnogo okisnennya lipidiv u eritroczitakh porosyat za diyi miczelyarnoyi form tokoferolu [The intensity of oxidative oxidation of lipids in erythrocytes of piglets due to the secondary form of tocopherol]. Naukovij visnik Naczionalnogo universitetu bioresursiv i prirodokoristuvannya Ukrayini [Science News of the National University of Natural Resources and Nature Protection of Ukraine]. Seriya: Veterinarna mediczina, yakisti bezpeka produkcziyi tvarinnicztva [Seriya: Veterinary medicine, product and non-food products].  Issue 237, pp. 164–170.

17. Broshkov, M.M. (2015). Dynamika pokaznykiv klitynnoho imunitetu u tsutseniat uprodovzh neonatalnoho periodu [Dynamics of indicators of cellular immunity in puppies during the neonatal period]. Biolohii atvaryn [Biological animals]. no. 1, Vol. 17, pp. 16–21.

18. Broshkov, M.M. (2014). Utvorennia spetsyfi chnykh antytil u tsutseniat za riznykh hematolohichnykh pokaznykiv [Formation of specifi c antibodies in puppies by diff erent hematological parameters]. Ahrarnyi visnyk Prychornomori [Agrarian Bulletin of the Black Sea]. Ser. Veterynarni nauky [Series Veterinary Sciences]. Issue 72, pp. 12–17.

19. Danchuk, O.V. (2018). Peroksidne okisnennya lipidiv ta aktivnist sistemi antioksidantnogo zakhistu v organizmi svinej z riznimi tipami vishhoyi nervovoyi diyalnosti: avtoref. dis. ... d-ra vet. nauk: 03.00.13; Nacz. un-t bioresursiv i prirodokoristuvannya Ukrayini [Lipid peroxidation and activity of the antioxidant protection system in pigs with diff erent types of higher nervous activity: abstract of dissertation of Doctor of Veterinary Sciences: 03.00.13; National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine]. Kyiv, 46 p.

20. Danchuk, O.V., Karpovskyі, V.I., Trokoz, V.О., Postoі R.V. (2017).  Regulation mechanisms of cortisol level in pigs’ blood serum under stress. Fiziol. Zh. Vol. 63(6), pp. 60–65. Doi:https://doi.org/10.15407/fz63.06.060.

21. Vlizlo, V.V., Fedoruk, R.S., Ratych, I.B. (2012). Laboratorni metody doslidzhennja u biologii', tvarynnyctvi ta veterynarnij medycyni [Laboratory research methods in biology, animal husbandry and veterinary medicine]. Lviv: Spolom, 760 p.

22. Vlasenko, V.M., Tyhonjuk, L.A., Rublenko. M.V. (2006). Operatyvna hirurgija, anesteziologija i topografi chna anatomija [Operative surgery, anesthesiology and topographic anatomy]. Special'na chastyna [The special part]. Bila Tserkva, 544 p.

AttachmentSize
PDF icon anforova_2_2019.pdf1.54 MB