Ви є тут

ДОКЛІНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ІМУНОМОДУЛЮВАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ АРСЕЛАН НА ЛАБОРАТОРНИХ МИШАХ

У статті описується проведення токсикологічного контролю ветеринарних препаратів, що запобігає можливим порушенням обміну речовин, негативному впливу на органи і тканини, виникненню побічних дій і віддалених наслідків, створює передумови для визначення оптимальних терапевтичних доз, способів та термінів застосування, шляхів і часу виведення з організму, що, в свою чергу, сприяє розробці нових високоефективних конкурентно спроможних препаратів. імуномодулювальний препарат арселан у дозах 50, 100, 200, 400, 600, 800 та 1000 мг/кг за внутрішньошлункового введення білим мишам не проявив токсичної дії, жодна тварина не загинула (LD0 становить
5 г/кг маси тіла). показники морфологічного складу крові після застосування арселану лабораторним тваринам знаходилися в межах норми. У мишей усіх дослідних груп спостерігали тенденцію до збільшення кількості еритроцитів і зростання концентрації гемоглобіну.

Ключові слова: арселан, гостра токсичність, ЛД50, ЛД100.

1. Стефанов О.В. Доклінічні дослідження лікарських засобів: Методичні рекомендації / О.В. Стефанов. – Київ: Авіценна, 2001. – 528 с.

2. Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів / [І.Я. Коцюмбас, О.Г. Малик, І.П. Патерега та ін.]; За ред. І.Я. Коцюмбаса.– Львів: Тріада плюс, 2006.– 360 с.

3. Preclinical assessment of the efficacy of mycograb, a human recombinant antibody against fungal HSP90 / [R.C. Matthews, G. Rigg, S. Hodgetts at all] // Antimicrob Agents Chemother, 2003. – Vol. 47. – P. 2208–2216.

4. Employment of adult mammalian primary cells in toxicology: In vivo and in vitro genotoxic effects of environmentally significant N-nitrosodialkylamines in cells of liver, lung and kidney / [B.L. Pool, S.Y. Brendler,
U.M. Liegibel at all] // Environmental Molecular Mutagenesis. – 1990. – Vol. 15. – P. 24–35.

5. Faqi A.S. A Comprehensive Guide to Toxicology in Preclinical Drug Development / A.S. Faqi. – Imprint: Academic Press, 2012. – 1024 p.

6. Вивчення лікарських засобів та експертизи матеріалів доклінічного вивчення лікарських засобів: Наказ МОЗ України від 14.12.2009 № 944 – Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg =z0053-10/.

7. Лойт А.О. Профилактическая токсикология: Руководство для токсикологов-экспериментаторов / А.О. Лойт, М.Ф. Савченков. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1996. – 279 с.

8. ГОСТ 12.1.007-76.ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. – Введ. 01.01.77; Проверен 01.10.81; Изменён № 1; Переиздан 01.12.81. – М.: Изд-во стандартов, 1982. – 6 с.

9. Косенко М.В. Токсикологічний контроль нових засобів захисту тварин [метод. реком.] / М.В. Косенко, О.Г. Малик, І.Я. Коцюмбас – К., 1997. – 33 с.

10. Хаитов Р.М. Отечественные имунотропные лекарственные средства последнего поколения и стратегия их применения / Р.М. Хаитов, Б.В. Пинегин, Т.М. Андронов // Фармакология. – К., 2002. – 130 с.