Ви є тут

Динаміка гематологічних показників, макроморфологічна і рентгенологічна картини репаративного остеогенезу в кролів за використання тромбоцитарних концентратів та гідроксиапатитної кераміки

Представлено результати динаміки морфологічних показників крові кролів з модельними дірчастими дефектами у губчастій та компактній кістковій тканині у різні терміни репаративного остеогенезу. Сформовано 4 групи кролів. Кісткові ушкодження у першій дослідній групі були заповнені ін’єкційним фібрином, збагаченим тромбоцитами, у другій — фібрином, збагаченим тромбоцитами, у третій — комбінацією фібрину, збагаченого тромбоцитами, та гідроксиапатиту з β-трикальційфосфатом. У контрольній групі дефекти залишалися загоюватися під кров’яним згустком. Усі тварини перебували в однакових умовах годівлі та утримання, мали необмежений доступ до води. Протягом дослідження за кролями вели клінічні спостереження. Кров для морфологічного дослідження відбирали до оперативного втручання та на 3-ю, 7-, 14-, 21-, 42-у добу. Тварин виводили з досліду на 14-у, 21-у та 42-у добу, проводили рентгенологічне дослідження, відбирали зразки кісткової тканини. Встановлено, що травма кісткової тканини спричиняє виникнення ряду реакцій організму, спрямованих на відновлення пошкодженої ділянки. На фоні загальної картини отриманих результатів морфологічного дослідження, порівняно з фізіологічною нормою суттєво змінюється рівень тромбоцитів, при цьому кількість еритроцитів та лейкоцитів не виходить за її межі. Спостерігається незначне підвищення рівня гемоглобіну, особливо у дослідних групах на 21-у та 42-у добу. Відмічали достовірні зміни кількості еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів та концентрації гемоглобіну у дослідних групах порівняно з контрольною групою у різні терміни репаративного остеогенезу. Застосування різних типів тромбоцитарних концентратів справляє вплив на загальну реакцію організму. На рентгенограмах променевих кісток (компактна кісткова тканина) на 21-у добу в другій та третій дослідних групах, де для заміщення дефектів кісткової тканини застосовували фібрин, збагачений тромбоцитами, та його комбінацію із гідроксиапатитними матеріалами з β-трикальційфосфатом, запальна реакція проявлялася меншою мірою. Не відбувалося значного формування кісткового мозоля порівняно з першою, у якій модельні дефекти заповнювали ін’єкційним фібрином, збагаченим тромбоцитами, та контрольною групою. Кожен з типів тромбоцитарних концентратів та їх комбінація з гідроксиапатитною керамікою по різному впливає на відновлення кісткових дефектів та супроводжується виникненням ряду реакцій, як місцевих так і загальних. За ступенем інтенсивності на цей процес їх можна розмістити в наступній послідовності: i-PRF ˂ PRF ˂ PRF + ГТ. Макроморфологічно та рентгенологічно суттєвих відмінностей не виявлено для різних типів кісткової тканини у результаті застосування кожної із речовин, концентруючої тромбоцити. Комбінація гранул гідроксиапатиту з β-трикальційфосфатом та фібрину, збагаченого тромбоцитами, виявилася найоптимальнішим варіантом для відновлення ушкодженої ділянки. Її застосування забезпечує значно менший прояв місцевої запальної реакції та зумовлює утворення оптимального кісткового мозоля.

Ключові слова: PRF, i-PRF, гранули, центрифуги, фактори росту, кістковий мозоль.

 1. Гайко Г.В., Бруско А.Т. Теоретическиеаспекты физиологической и репаративной регенерации костей с позиций системных представлений. “Журнал НАМН України”. 2013. т. 19. № 4. С. 471–481.
 2. Влияние биокомпозитного материала на процессы регенерации костной ткани в условиях эксперимента (иммуногистохимическое исследование) / Л.Ю.  Науменко и др. Травма. 2014. Том 15. № 4. С. 66–72.
 3. Winkler T., Sass F.A., Duda G.N., Schmidt-Bleek K. A review of biomaterials in bone defect healing, remaining shortcomings and future opportunities for bone tissue engineering. Bone Joint Res. 2018. Vol. 7. №. 3. Р. 232– 243. Doi: https://doi.org/10.1302/2046-3758.73.BJR-20170270.R
 4. Turan Cihan Dülgeroglu., Hasan Metineren. Evaluation of the Eff ect of Platelet-Rich Fibrin on Long Bone Healing: An Experimental Rat Model. Orthopedics. 2017. Vol. 40. № 3. Р. 479–484. Doi: https://doi.org/10.3928 / 01477447-20170308-02
 5. Алексеева Л.В., Зайцев В.В., Соловьева Л.П. Физиологические механизмы реализации гемостатических функций тромбоцитов. Электронный научно-образовательный Вестник «Здоровье и образование в XXI веке». 2017. Vol. 19. № 1. С. 1–6.
 6. Klinger M.H.F., Jelkmann W. Role of Blood Platelets in Infection and Infl ammation. Journal of Interferon & Cytokine Research. 2002. Vol. 22. Р. 913– 922. Doi: https:// doi.org/10,1089 / 10799900260286623
 7. Osman K., Gabr A., Haddad F.S. BoneHealing. In: Paschos N., Bentley G. General Orthopaedics and Basic Science. Orthopaedic Study Guide Series. Springer, Cham. 2019. Doi:https://doi.org/10.1007/978-3-319-92193-8_14
 8. Клініко-рентгенологічна характеристика експериментального застосування фібринового гелю для оптимізації репаративного остеогенезу в кролів / М.В.  Рубленко та ін. Науковий вісник ветеринарної медицини. 2014. № 14 (114). С. 130–134.
 9. Рубленко М.В., Чемеровський В.О., Власенко В.М. Ульянчич Н.В. Оцінка остеоінтеграційних і остеоіндуктивних властивостей кераміки, легованої кремнієм, за модельних переломів стегнової кістки у кролів. Науковий вісник ветеринарної медицини. 2018. № 2. С. 44–53. Doi:https://doi.org/10.33245/2310-4902-2018-144-2-44-53
 10. Рубленко М.В., Семеняк С.А., Ульянчич Н.В. Динаміка біомаркерів репаративного остеогенезу за умов заміщення кісткових дефектів. Науковий вісник ЛНУВВБТ ім. С.З. Гжицького. Львів, 2014. Т.16, №3 (60). Ч. 1. С. 287–294.
 11. Bielecki T., Dohan Ehrenfest D. M.  Platelet-Rich Plasma (PRP) and Platelet-Rich Fibrin (PRF): Surgical Adjuvants, Preparations for In Situ Regenerative Medicine and Tools for Tissue Engineering. Current Pharmaceutical Biotechnology. 2012. № 13. Р. 1121–1130. Doi:https://doi. org/10,2174/138920112800624292
 12. Dohan Ehrenfest D.M., Rasmusson L., Albrektsson T. Classifi cation of platelet concentrates: from pure plateletrich plasma (P-PRP) to leucocyte- and platelet-rich fi brin (L-PRF). Trends in Biotechnology. 2009. Vol. 27. № 3. P. 158 – 167. Doi:https://doi.org/10.1016 / j.tibtech.2008.11.009
 13. Kossev P., Sokolov T. Platelet-rich Plasma (PRP) in Orthopedics and Traumatology – Review. Immunopathology and Immunomodulation. 2015. Р. 173 – 195. Doi:https://doi. org/10.5772/61326
 14. Eff ects of platelet-rich plasma and carbonated hydroxyapatite combination on cranial defect Bone Regeneration: An animal study / M. C. Oleya et all. Wound Medicine. 2018. № 21. Р. 12–15. Doi:https://doi. org/10.1016/j.wndm.2018.05.001
 15. Oryan A., Alidadi S., Moshiri A. Amin BighamSadegh. Bone morphogenetic proteins: A powerful osteoinductive compound with non-negligible side eff ects and limitations. International Union of Biochemistry and Molecular Biology. 2014. Vol. 40 (5). Р. 459–481. Doi:https:// doi.org/10,1002 / biof.1177
 16. Peck M.T., Hiss D., Stephen L. Factors aff ectingthepreparation, constituents, and clinicaleff cacyofl eukocyte- andplatelet- richfi brin (L-PRF). SADJ. 2016. Vol. 71. № 7. Р. 298–302.
 17. Platelet-richfi brin (PRF): A second-generation platelet concentrate / David M. Dohan et al. Part II: Plateletrelated biologic features Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006.Vol. 101. P. 45–50. Doi:https://doi. org/10.1016/j.tripleo.2005.07.009
 18. Arora S., Agnihotri N. Platelet Derived Biomaterials for Therapeutic Use: Review of Technical Aspects. Indian J Hematol Blood Transfus. 2017. Vol. 33(2). P. 159–167. Doi:https://doi.org/10.1007/s12288-016-0669-8
 19. Impactofincubationmethodonthereleaseofgrowth factors in Non-Ca2+-activated PRP, Ca2+-activated PRP, PRF and A-PRF / D. Steller et al. Journal of Cranio-Maxillo facial Surgery. 2018. P. 1–28. Doi:https://doi.org/10.1016/j. jcms.2018.10.017
 20. Костив Р.Е., Калиниченко С.Г., Матвеева Н.Ю. Трофические факторы роста костной ткани, их морфогенетическая характеристика и клиническое значение. ТМЖ. 2017. № 1. С. 10–16. Doi:https://doi.org/10.17238/ PmJ1609-1175.2017.1.10–16
 21. Samuel P. Franklin., Kate E. Birdwhistell., Alena Strelchik. Infl uence of Cellular composition and Exogenous Activation of Growth Factor and Cytokine Concentrations in Canine Platelet-Rich Plasmas. Frontiers in Veterinary Science. 2017. Vol. 4. P. 1–10. Doi:https://doi.org/10.3389 / fvets.2017.00040
 22. Raquel Maia F., Vitor M. Correlo., Joaquim M. Oliveira., Rui L. Reis. Natural Origin Materials for Bone Tissue Engineering: Properties, Processing, and Performance. Principles of Regenerative Medicine. Third Edition. 2019. Р. 535–558. Doi:https://doi.org/10.1016/B978-0-12-8098806.00032-1/
 23. Platelet rich fi brin: focus on growth factors and cytokines / A. Mali et al. International Journal of Recent Scientifi c Research. 2018. Vol. 9. № 5 (B). Р. 26531– 26535. Doi: https://doi.org/10.24327/ijrsr.2018.0905.2078
 24. Рубленко М.В., Семеняк С.А., Андрієць В.Г. Молекулярно-біологічні механізми репаративного остеогенезу. Науковий вісник ветеринарної медицини. 2017.№2 С. 11–20.
 25.  Badran Z., Mohamed-Nur Abdallah., Torres J., Tamimi F. Platelet concentrates for bone regeneration:Current evidence and future challenges. Platelets. 2017. P. 1–8. Doi:https://doi.org/10.1080/09537104.2017.1327656
 26. Do the Fibrin Architecture and Leukocyte Content Infl uence the Growth Factor Release of Platelet Concentrates? / M. David et al. An Evidence-based Answer Comparing a Pure Platelet-Rich Plasma (P-PRP) Gel and a Leukocyte- and Platelet-Rich Fibrin (L-PRF). Current Pharmaceutical Biotechnology. 2012. 13. P. 1145–1152.
 27. Falan H. Khalaf., Serwa Ibrahim Salih. Clinical and histopathological evaluation of using platelet-rich plasma and platelet-rich fi  brin matrix in treatment of induced chronic open wounds in bucks. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. 2018. Vol. 11. № 5. Р. 337–341.         
 28. Maria Rosaria De Pascale., Linda Sommese., Amelia Casamassimi., Claudio Napoli. Platelet Derivatives in Regenerative Medicine: An Update. Transfusion Medicine Reviews. 2015. Vol. 29. P. 52–61. Doi:https://doi.org/10.1016/j. tmrv.2014.11.001
 29. Kaux J.F., Drion P., Croisier J.L., Crielaard J.M. Tendinopathies and platelet-rich plasma (PRP): from preclinical experiments to therapeutic use. Journal of Stem Cells and Regenerative Medicine. 2015. Vol. 11. № 1. P. 7–17.
 30. Mirza M.H., Bommala P., Richbourg H.A., Rademacher N. Gait Changes Vary among Horses with Naturally Occurring Osteoarthritis Following Intraarticular Administration of Autologous Platelet-Rich Plasma. Front. Vet. Sci. 2016. Vol. 3:29. Doi:https://doi.org/10.3389/ fvets.2016.00029.
 31. Baszczyk B., Kaspera W., Ficek K.  Eff ects of Polylactide Copolymer Implants and Platelet-Rich Plasma on Bone Regeneration within a Large Calvarial Defect in Sheep. BioMed Research International. 2018. P. 1–11.
 32. Donos N., Dereka X., Calciolari E. The use of bioactive factors to enhance bone regeneration: A narrative review. J Clin Periodontol. 2019.  Vol. 46(Suppl. 21). P. 124–161.
 33. Wang Q. L., Yang P., Hong Ge Li., Liu He. Preliminary Evaluation of Platelet Rich FibrinMediated Tissue Repair in Immature Canine Pulpless Teeth. The Chinese Journal of Dental Research. 2016. Vol. 19. 1. P. 49–50.
 34. Salih S.I., Al-Falahi N.H., Saliem A.H., Abedsalih A.N. Eff  ectiveness of platelet-rich fi brin matrix treated with silver nanoparticles in fracture healing in rabbit model. VeterinaryWorld. 2018. Vol. 11 (7). P. 944–952.
 35. Лечение тендинита поверхностного сгибателя пальца у лошадей с использованием тромбоцитарной аутоплазмы / Б.С. Семенов и др. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2017. № 1 (147). С. 125–132.
 36. Simon J. Davidson. Infl ammation and Acute Phase Proteins in Haemostasis. 2013. P. 31–54. Doi:https://doi. org/10.5772/55998
 37. Оценка ответа острой фазы при экспериментальном остеосинтезе имплантами с биоинертным покрытием нітридами сверхтвердых металлов / И.Ф. Ахтямов и др. Гений Ортопедии. 2013. № 4. С. 80–83.
ДолученняРозмір
PDF icon shevchenko_1_2020.pdf4.09 МБ