Ви є тут

Мікроархітектоніка та гістоморфометричні показники кісткової тканини за ремоделювання

В статті подано та статистично обґрунтовано особливостіремоделювання та структури кортикальної та медулярної кісткових тканин у двох вікових групах (160 та 225 діб) курей-несучокперед початком та під час яйцекладки. Метою роботи було проаналізувати структурну організацію кісткової тканини за різних станівпродуктивності. Матеріалом для досліджень були ліктьові кістки передпліччя курей-несучок двох дослідних груп. Гістологічнідослідження: фіксували в 10 % розчині нейтрального формаліну,декальцинували у рідині Віленсона, зневоднювали в спиртах зростаючої концентрації, заводили в парафін, готували поперечні зрізиіз середньої третини діафіза, зафарбовували за Френкелем, Хартом,Малорі, гематоксиліном та еозином. Мікроскопували та проводилиморфометричні дослідження на мікроскопі Axiolar plus (Carl Zeiss),фотографували та вимірювали за інструментів відеокамери SigetaMDC-200 (окуляр x10, об’єктиви x25/0,50, x40/0,65, 100/0,25),інтегрованою з персональним комп'ютером Axiolar плюс (Carl Zeiss).Статистичну обробку цифрового матеріалу проводили за t-критерієм Стьюдента. Зміна структури кортикальної кісткової тканини вдослідний період пов’язана з фізіологічним ремоделюванням, проце свідчить наявність цементуючих ліній окремих остеонів, напівостеонів та гаверсових каналів з розширеним діаметром. Відсутністьабо незначне розвинення вставної системи кісткових пластинок вказує на низьку швидкість фізіологічного ремоделювання компактноїречовини кісткової тканини. Зовнішня генеральна система пластинок не змінює структури. Внутрішня генеральна система кістковихпластинок розвинена нерівномірно. Із 160- до 225-добового періодувідбувається розвиток та накопичення медулярної кісткової тканини,що підтверджено достовірним зростанням площі трабекул у 2,8 рази(Р3 = 0,999), ускладненням їхньої структури та зменшенням площіміжтрабекулярних просторів у 1,7 рази (Р2 = 0,99). Достовірно більший у 3,4 рази (Р1 = 0,95) об’єм ядер остеобластів у період 160 дібсвідчить про їхню активну функціональну діяльність – формування трабекул медулярної кісткової тканини. У період 160 діб вартозвернути особливу увагу на збалансованість раціону курей-несучокдля забезпечення утворення достатньої кількості якісної медулярноїкісткової тканини.

Ключові слова: пластинчаста кісткова тканина, кортикальна,медулярна, губчаста та компактна речовина, перебудова, морфометрія, кури-несучки.

 1. Relationship between Bone Quality, Egg Production and Eggshell Quality in Laying Hens at theEnd of an Extended Production Cycle (105 Weeks) /C. Alfonso-Carrillo et al. Animals, 2021. 11. 623 p.DOI:10.3390/ani11030623
 2. Relationship between Bone Stability and EggProduction in Genetically Divergent Chicken LayerLines / S. Jansen et al. Animals, 2020. 10 (5). 850 p.DOI:10.3390/ani10050850
 3. Kim W., Bloomfield S., Sugiyama T., Ricke S.Concepts and methods for understanding bone metabolism in laying hens. World's Poultry ScienceJournal. 2012. 68 (1). P. 71–82. DOI:10. 1017/S0043933912000086
 4. Genetic Regulation of Bone Metabolism in theChicken: Similarities and Differences to MammalianSystems / M. Johnsson et al. PLoS Genet. 2015. 11 (5).e1005250. DOI:10.1371/ journal.pgen.1005250
 5. Prondvai E. Medullary bone in fossils: function, evolution and significance in growth curve reconstructions of extinct vertebrates. Journal of Evolutionary Biology. 2017. P. 440–460 DOI:10.1111/jeb.13019
 6. Whitehead C.C. Overview of bone biology inthe egg-laying hen. Poult. Sci., 2004. 83. P. 193–199.DOI:10.1093/ps/83.2.193
 7. Explanations for keel bone fractures in layinghens: are there explanations in addition to elevatedegg production? / M.J. Toscano et al. Poultry Science.2020. Vol. 99. Issue 9. P. 4183–4194. DOI:10.1016/j.psj.2020.05.035.
 8. Yamada M., Chen C., Sugiyama T., Kim W.K.Effect of Age on Bone Structure Parameters in Laying Hens. Animals, 2021. 11. 570. DOI:10.3390/ani11020570
 9. Susceptibility to keel bone fractures in layinghens and the role of genetic variation / L. Candelotto et al.Poult. Sci., 2017. 96. P. 3517–3528. DOI:10.3382/ps/pex146
 10. Горальський Л.П., Хомич В.Т., Кононський О.І. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи досліджень у нормі та припатології. / за ред. Л.П. Горальського. Житомир:«Полісся», 2015. 286 с. URL:docplayer.net/67107205-L-p-goralskiy-v-t-h-o-m-i-ch-ol-kononskiy-osnovigistologichnoyi-tehniki-i-morfofunkcionalni-metodidoslidzhen-u-normi-ta-pri-patologiyi.html
 11. Ткачук С.А. Морфологічні критерії видовоїідентифікації м'яса курей. Київ: КП "КОМПРИНТ",2014. 154 с. URL:nubip.edu.ua/sites/default/files/u110/FRF%201_24.pdf
 12. Ткачук С.А. Закономірності морфогенезуволокнистих кісток курей м'ясного напрямку продуктивності в постнатальному періоді онтогенезу.Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2010. 30 с. URL:dglib.nubip.edu.ua/server/api/core/bitstreams/cf7c994aa195-49fe-b7c5-c17ec61864cb/content
 13. Riggs B.L., Melton L.J. Osteoporosis: Etiology, Diagnosis and Management. Philadelphia, PA: Lippincott-Raven, 1995. 275 p.
 14. Skedros J.G., Holmes J.L., Vajda E.G., Bloebaum R.D. Cement lines of secondary osteons in human bone are not mineral-deficient: New data in a historical perspective. 2005. Vol. 286. Issue 1. P. 781–803.DOI:10.1002/ar.a.20214
 15. Domenis L., Squadrone S., Marchis D., Abete M.C.Osteocyte lacunae features in different chicken bones.BASE [En ligne]. 2009. Vol. 13. P. 29–32. URL:https://popups.uliege.be/1780-4507/index.php?id=3519.
 16. Importance of osteocyte-mediated regulationof bone remodeling in inflammatory bone disease /J. Intemann et al. Swiss Med Wkly., 2020. 150:w20187.DOI:10.4414/smw.2020.20187. PMID: 32031236.
 17. The effect of five proteins on stem cells usedfor osteoblast differentiation and proliferation: A current review of the literature / P. Chatakun et al. Cell.Mol. Life Sci., 2014.71. P. 113–142. DOI:10.1007/s00018-013-1326-0
 18. Newman S., Leeson S. The effect of feed deprivation and subsequent refeeding on the bone characteristics of aged hens. Poult. Sci., 1999. 78. P. 1658–1663.ArticleDownload PDFCrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar
 19. Bone-remodeling transcript levels are independent of perching in end-of-lay white leghorn chickens /M.D. Dale et al. Int. J. Mol. Sci. 2015. 16 (2). P. 2663–2677. DOI:10.3390/ ijms16022663
 20. Dedukh N.V., Sykal A.A. Bone repair undertype 2 diabetes mellitus (experimental investigation).Проблеми остеології. 2015. 18 (14). P. 12–7. URL:www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21D... =prost_2015_18_4_4
 21. Пошелок Д.М., Малишкіна С.В., Бенгус Л.М.Морфологічні зміни в остеоцитах компактної кістки щурів після дії змодельованої гіпотермії. Український морфологічний альманах. 2013. Том 11.№ 4. С. 68–73. URL:morpha.inf.ua/UMorphA_2013/UMorphA_2013 _4/UMorphA_2013_4.pdf
 22. Про захист тварин від жорстокого поводження: Закон України № 3447-IV від 21.02.2006.Відомості Верховної Ради України. Стаття 26.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15#Text.
ДолученняРозмір
PDF icon novak_2_2023.pdf2.18 МБ