Ви є тут

Поширення та сезонна динаміка гельмінтозів собак на території Білоцерківського району

За останні десятиліття на території України зросла чисельність собак та котів, серед яких досить поширеною є небезпека незаразної та заразної етіології. Частка паразитарних захворювань становить майже половину усієї заразної патології дрібних тварин. Кількість інвазійних хвороб має здатність змінюватися залежно від таких чинників: сезонність, вікова, статева, породна особливості тварини, а також виконання і контроль профілактичних заходів щодо гельмінтозів. Тому метою дослідження є вивчення особливостей поширення, сезонності, видового складу та екстенсивності інвазій гельмінтозів собак на території Білоцерківського району Київської області. Гельмінтокопроовоскопію проводили комбінованим методом, стандартизованим за Г.О. Котельниковим та В.М. Хреновим. Результат дослідження проб фекалій показав неблагополуччя території Білоцерківського району щодо нематодозів та цестодозів собак. Відносно видового складу виявлених гельмінтів, значну перевагу мали гельмінти класу Nematoda: T. vulpis, T. canis, T. leoninа, А. caninum, С. plica, U. stenocephala; серед гельмінтів класу Cestoda діагностований лише D. caninum. Діагностовані збудники гельмінтозів собак перебігали у вигляді моно- та міксінвазій. За вивчення сезонної динаміки гельмінтозів собак виявили високу екстенсивність інвазії впродовж року. Влітку екстенсивність гельмінтозної інвазії собак досягала максимального показника. Восени спостерігали значне зниження екстенсивності інвазії. У зимовий час отримали мінімальні показники ЕІ. Навесні спостерігали зростання кількості хворих тварин. Видовий склад гельмінтів, зафіксований навесні, був представлений: T. vulpisі T. canis, як моно- так і міксінвазії. Влітку – T. vulpis, T. canis, С. plica, А. caninum, U. stenocephala. Взимку знову переважали T. vulpis і T. canis. Особливістю осіннього сезону, щодо гельмінтозів собак, була перевага T. vulpis над іншими видами нематод та цестод собак. Щодо вікових, статевих та породних особливостей собак отримали наступні результати. Найбільш уражені були тварини у віці від народження до 7 років. Стать тварин (самка, самець), як показали результати дослідження, не вплинула на зараженість гельмінтозними інвазіями собак. Із аналізу результатів гельмінтологічних досліджень, більш сприйнятливими виявилися тварини порід німецька вівчарка, такса, російський спанієль. Ключові слова: епізоотологія, сезонність, собаки, гельмінтози, трихуроз, токсокароз, кишкові стронгілятози, копроовоскопічні дослідження, екстенсивність інвазії.

 1. Найпоширеніші інвазійні хвороби свійських тварин в Україні / Ю. Ю. Довгій та ін. Житомир: Полісся, 2011. 265 с. URL:http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/1436/1/ naiposhirenishi_invazijni_hvoroby_svijskyh_%20tvaryn.pdf
 2. Prevalence of Intestinal Helminth Infections in Dogs and Two Species of Wild Animals from Samarkand Region of Uzbekistan / T.S. Yong et al. Korean J Parasitol. 2019. No. 57(5). P. 549−552. Doi:10.3347/kjp.2019.57.5.549.
 3. Галатюк О. Є., Передера О. О., Лавріненко І. В., Жерносік І. А. Інфекційні хвороби собак: навчальний посібник для вузів ІІ–ІV рівнів акредитації. Житомир: ПП “Рута”, 2018. 276 с. URL:http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/ handle/123456789/3031
 4. Паразитоценоз собак / В.Н. Бочкарев и др. Ветеринария. Москва, 1987. № 2. С. 42–43. URL:http://pdaa. edu.ua/sites/default/files/nppdaa-vet/2011/1/25.pdf
 5. Endoparasitic infections in dogs from rural areas in the Lobos District, Buenos Aires province, Argentina/ M.C. Dopchiz et al. Rev Bras Parasitol Vet. 2013. No. 22 (1). P. 7−93. Doi:10,1590/s198429612013005000008.
 6. Hasegawa H., Dewi K. Two new species of Trichuris (Nematoda: Trichuridae) collected from endemic murines of Indonesia. Zootaxa. 2017. Vol. 4254(1). P. 127– 135. Doi:https:// Doi.org/10.11646/zootaxa.4254.1.9. PMID: 28609987.
 7. Про стан захворюваності населення на гельмінтози в м. Тернополі / Є. С. Безрукий та ін.: зб. матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров'я» (25–26 квітня 2013 року, Тернопіль, Україна). Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. 232 с.
 8. Ястреб В. Б., Шайтанов В. М. Кишечные паразитозы взрослых собак и кошек, содержащихся в приютах для бездомных животных. Российский паразитологический журнал. М., 2017. Т. 39. Вып.1. С. 9–13. Doi:10.17513/ np.253
 9. Bindke J.D., Springer A., Böer M., Strube C. Helminth Fauna in Captive European Gray Wolves (Canis lupus lupus) in Germany. Front Vet Sci. 2017. No. 4. 228 p. Doi:https:// Doi.org/10.3389/fvets.2017.00228.
 10. Gillespie S., Bradbury R.S. A Survey of Intestinal Parasites of Domestic Dogsin Central Queensland. Trop Med Infect Dis. 2017. No. 2(4). 60 p. Doi:10.3390/ tropicalmed2040060.
 11. Приходько Ю.О. Кишкові гельмінтози свиней і собак та експериментальне обгрунтування застосування вітчизняного антгельмінтика "Альбендазолу": автореф. дис. … д-ра вет. наук: 16.00.11 / УААН. Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини. Х., 2002. 32 с. URL:http://referatu. net.ua/referats/7569/147314/?page=1
 12. Иринчук Д.В. Место дипилидиоза в общей заразной патологии собак в условиях г. Одессы. Аграрний вісник Причорномор’я: зб. наук. праць. Одеса, 2008. No. 42 (2). С. 150–153. URL:http://pdaa.edu.ua/sites/default/ files/nppdaa-vet/2011/1/25.pdf
 13. Venco L., Valenti V., Genchi M., Grandi G. A Dog with Pseudo-Addison Disease Associated with Trichuris vulpis Infection. J Parasitol Res. 2011. 2011:682039. Doi:10.1155/2011/682039.-2.
 14. Contamination of Italian parks with canine helminth eggs and health risk perception of the public/ G. Simonato et al. Prev Vet Med. 2019. 172:104788. Doi:10.1016/j. prevetmed.2019.104788.
 15. Morphobiological analysis of Trichuris vulpis (Nematoda, Trichuridae), obtained from domestic dogs/ V. A. Yevstafieva et al. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2019. 10(2). P. 165–171. Doi:10.15421/021924
 16. Прийма О. Б. Особливості поширення токсокарозу собак за їх віковою динамікою. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. 2010. Т. 12. No. 2 (1). С. 254–257. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ nvlnu_2010_12_2(1)__53.
 17. Al-Jassim K.B.N., Mahmmod Y.S., Salem Z.M., AlJubury A. Epidemiological investigation of gastrointestinal parasites in dog populations in Basra province, Southern Iraq. J Parasit Dis. 2017. No. 41(4). P. 1006−1013. Doi: 10.1007/ s12639-017-0926
 18. Ємець О. М. Гельмінтози дворових собак сільської місцевості. XIV Конференція Українського наукового товариства паразитологів (Ужгород, 21–24 вересня 2009 р.): тези доповідей / І. А. Акімов (відп. ред.). Київ, 2009. 146 с. URL:http://izan.kiev.ua/ussp/conf14/ abstracts.pdf
 19. Бахур Т. І. Токсокароз собак і котів (поширення, патогенез, заходи боротьби): дис. … канд. вет. наук: 16.00.11. Житомир, 2014. 170 с. URL:http://rep.btsau.edu. ua/handle/BNAU/285
 20. 9 XVІ Конференція Українського наукового товариства паразитологів (Львів, 18−21 вересня 2017 р.): тези доповідей / І. А. Акімов (відп. ред.). Київ, 2017. 154 с. URL:http://1mail.izan.kiev.ua/ussp16/UNTP-2017-AbstractBook.pdf
 21. Бахур Т.І., Антіпов А.А., Гончаренко В.П., Соловйова Л.М. Токсокароз собак і котів: навч. посіб. Біла Церква, 2018. 54 с. URL:http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/ 285/1/Версія%20для%20репозитарію.pdf
 22. Пономаренко В.Я., Федорова Е.В., Булавина В.С. (2010). Роль бродячих собак как возбудителей паразитозов. Ученые записки УО ВГАВМ. No. 46. С. 140–143. URL:http://repo. vsavm.by/handle/123456789/2778
 23. Шендрик Л.І., Акименко Т.С., Салабай В.Г. Комплексний підхід до діагностики стронгілоїдозу м’ясоїдних. Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. 2017. Вип. 5. № 1. С. 113−117. URL:http://nbuv. gov.ua/UJRN/ndbnndc_2017_5_1_23
 24. Тарабузан О.В. Сезонна динаміка прояву токсокарозу та токсаскарозу собак в умовах Сокирянського району. Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва: теза конференції (26 листопада 2020 року). Кам’янець-Подільський, 2020. 243 с. URL:http://188.190.33.55:7980/jspui/ handle/123456789/8339
 25. Клименко О.С. Поширення кишкових нематодозів собак у приватних господарствах Полтавської області. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Ветеринарна медицина. Полтава: ПДАА. 2013. Вип. 6. 88 с. URL:http://pdaa.edu.ua/ sites/default/files/ nppdaa-vet/2011/1/25.pdf
ДолученняРозмір
PDF icon saichenko_1_2021.pdf605.92 КБ