Ви є тут

Рентгено- та макроморфологічна оцінка репаративного остеогенезу за імплантації гідроксиапатитного композиту, легованого германієм

Осколкові переломи потребують не тільки використання складних способів остеосинтезу, а й заміщення місця дефекту імплантами для оптимізації репаративного остеогенезу. Використовують велику кількість остеозаміщувальних матеріалів, зокрема гідроксиапатитну кераміку. Для підсилення її остеоінтеграційних властивостей додають мікроелементи із остеоіндуктивними властивостями. Мета роботи – рентгено- та макроморфологічна оцінка впливу гідроксиапатитної кераміки, легованої германієм, на репаративний остеогенез за модельних переломів стегнової та променевої кісток у кролів. Формували модельні дефекти у діафізі променевої та метафізі стегнової кісток у кролів свердлом діаметром 3 та 4,2 мм, відповідно. Анестезіологічне забезпечення включало ацепромазин, тіопенат та інфільтраційну анестезію лідокаїном. У дослідній групі (n=12) дефекти заміщували гранулами гідроксиапатитної кераміки, легованої германієм, а у контрольній (n=12) – нелегованої. Використання гідроксиапатитної кераміки, легованої германієм, супроводжується помірним перебігом запально-резорбтивної фази репаративного остеогенезу. При цьому на рентгенограмах тварин дослідної групи на 14-у добу періостальна реакція помірна, а на 30-у добу ледь помітна з підвищеною рентгенологічною щільністю. У контрольних тварин після травми компактної кістки проксимально і дистально від її місця виявляли потовщений і ущільнений періост з контрастуючим композитним матеріалом. На 60-у добу в губчастій кістці дослідних тварин ділянка травми набувала рентгенощільності близької до норми, у контрольних – вона залишилася підвищеною. Гідроксиапатитний композит, легований германієм, набуває остеоіндуктивних властивостей і може бути перспективним для заміщення кісткових дефектів і корекції репаративного остеогенезу в тварин. Ключові слова: біокераміка, германій, переломи кісток, компактна і губчаста кісткова тканина, кролі.

 1. Рубленко С.В., Єрошенко О.В. Моніторинг ветеринарної допомоги і структура хірургічної патології серед дрібних домашніх тварин в умовах міської клініки. Вісник Сумського НАУ. Суми. 2012. Вип. 1 (30). С. 150–154.
 2. Використання композитних матеріалів за переломів трубчастих кісток у тварин / М.В. Рубленко та ін. Біла Церква. 2015. 86 с.
 3. Пустовіт Р.В., Данилейко Ю.М., Рубленко М.В. Моніторинг хірургічної патології серед дрібних домашніх тварин ДЛВМ у Київському районі м. Одеси за 2003– 2005 роки. Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Біла Церква. 2006. Вип. 36. С. 132–137.
 4. Хомин Н.М., Мисак А.Р., Дмитрієв В.С. Моніторинг переломів кісток у собак. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. 2015. Т. 17. No. 2 (62). C. 259–264.
 5.  Klassifikation und Management des komplexen Beckentraumans / U. T. Bosch, et al. Umfallechirurg. 1992. Vol. 95. P. 189–196.
 6. Рубленко М.В., Чемеровський В.О., Власенко В.М., Ульянчич Н.В. Оцінка остеоінтеграційних і остеоіндуктивних властивостей кераміки, легованої кремнієм, за модельних переломів стегнової кістки у кролів. Науковий вісник ветеринарної медицини. 2018. № 2. С. 44–53. Doi: https://doi.org/10.33245/2310-4902-2018-144-2-44-53
 7. Телятніков А.В. Поширення переломів кісток у собак. Науковий вісник ветеринарної медицини: зб. наук. праць. Біла Церква. 2013. Вип. 11 (101). С. 149–153.
 8. Телятніков А.В. Застосування наночасток Mg, Fe, Co, Сu, Zn, Ag за переломів кісток та їх ускладнень у собак: автореф. дис.. … до-ра вет. наук. 16.00.05. Біла Церква: Білоцерківський НАУ, 2017. 35 с.
 9. Appendicular fracture repair in dogs using the locking compression plate system: 47 cases / P.J. Haaland et al. Vet. Comp. Orthop Traumatol. 2009. Vol. 4. Р. 309–315. Doi: https://doi.org/10.3415/VCOT08-05-0044.
 10. Киричек С.И. Травматология и ортопедия. Минск: БГМУ, 2002. 131 с. (140 Т).
 11. Силантьева Т.А., Горбач Е.Н., Бычков В.Г., Южанова В.А. Регенеративные свойства тканей и органов, факторы ускорения репаративных процессов / Р.М. Узурбаев и др. Медицинская наука и образование Урала. 2017. № 9. С. 171–178.
 12. Чемеровський В.О. Рентгенографічна, макроморфологічна і гематологічна оцінка гідроксиапатитної кераміки з різними фізико-хімічними властивостями. Науковий вісник ветеринарної медицини. 2020. № 1. С. 140–152. Doi: https://doi.org/10.33245/2310-4902-2020- 154-1-140-152
 13. Keating J. Substitutes for autologous bone graft in orthopaedic trauma. J Bone Joint Surg Br. 2001. Vol. 83-B. P. 3–8.
 14. Bone regeneration using b-tricalcium phosphate in a calcium sulfate matrix / L. Podaropoulos et al. Implantol. 2009. Vol. 35. P. 28–36.
 15. Oryan A., Alidadi S., Moshiri A., Maffulli N. Bone regenerative medicine: classic options, novel strategies, and future directions. J. Orthop Surg Res. 2014. Vol. 9. (1). P. 29–36.
 16. Кореньков О. В. Використання біогенних та біоінертних матеріалів у кістково-пластичній хірургії (огляд літератури). Ортопедия, травматология и протезирование. 2012. № 4. С. 120–128.
 17. Загородько О.В., Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. Загальна характеристика основних остеозаміщувальних імплантатів для кісткової пластики. Магістеріум. 2008. Вип. 33. С. 29–35.
 18. Кореньков О. В. Оптимізація репаративного остеогенезу за допомогою кальцій-фосфатних остеопластичних матеріалів (огляд літератури). Ортопедия, травматология и протезирование. 2014. № 1. С. 110–116.
 19. Cheng L.J., Yu T., Shi Z. Osteoinduction Mechanism of Calcium Phosphate Biomaterials In Vivo: A Review. Journal of biomaterials and tissue engineering. 2017. Vol. 7. Р. 911–918.
 20. Chim H. Biomaterials in craniofacial surgery: experimental studies and clinical application. Craniofac. Surg. 2009. Vol. 20 (1). P. 29–33.
 21. Lingjun Li., Tao Ruan., Yingnan Lyu., Bangyuan Wu. Advancesin Effect of Germanium or Germanium Compoundson Animals. Journalof Biosciences and Medicines. 2017. 5. Р. 56–73. Doi: https://doi.org/10.4236/ jbm.2017.57006
 22. Dong Bian., Zhou W., Den J., Li Y. Development of magnesium-based biodegradable metals with dietary trace element germanium as orthopaedic implant applications. Acta Biomaterialia. Vol. 64. 2017. P. 421–436. Doi:https:// doi.org/10.1016/j.actbio.2017.10.004.
 23. Менчиков Л.Г., Игнатенко М.А. Биологическая активность органических соединений германия (обзор). Химико-фармацевтический журнал. 2012. Т. 46. № 11. С. 3–6.
 24. Effect of organic germanium compound (Ge-132) on experimental osteoporosis in rats / Fujii A. et al. (1993). General Pharmacology: The Vascular System. 24(6). P. 1527– 1532. Doi:https://doi.org/10.1007/s10653-017-0061-0
 25. Храбко М., Федорук Р., Долайчук О. Фізіолого-біохімічні процеси в організмі самиць F0 і самців F1 щурів за умов випоювання їм «наногерманію» цитрату і цитрату германію хімічно синтезованого. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 226–234.
 26. Лукевиц Э.Я., Гар Т.К., Игнатович Л.М., Миронов В.Ф. Биологическая активность соединений германия. Рига: Знание, 1990. 191с.
 27. Бумейстер В. І., Погорелов М. В. Сучасний погляд на репаративний остеогенез. Світ медицини та біології. 2008. 4. С. 104–110.
 28. Рубленко М.В., Дудка В.Б., Семеняк С.А. Морфо-рентгенологічна і біохімічна характеристика репаративного остеогенезу за заміщення кісткових дефектів Біоміном-ГТ у тварин. Наук. вісник вет. медицини: зб. наук. праць. Біла Церква, 2015. № 1 (118). С. 98–106.
 29. Биохимические маркеры костного метаболизма у собак с переломами трубчатых костей и замещение костных дефектов «Биомином-ГТ» / М.В. Рубленко и др. Учёные Записки УО ВГАВМ. Витебск, 2015. Т. 51. Вып. 1. Ч.1. С. 129–131.
 30. The roles of ions on bone regeneration / E. O’Neill et al. Drug discovery today. 2018. Vol. 23 (4). P. 879–890.
ДолученняРозмір
PDF icon todosyuk_2_2020.pdf1.11 МБ