Ви є тут

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИЙ ТА БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА НЕЗБИРАНОГО КОРОВ’ЯЧОГО МОЛОКА НА ФЕРМІ

У статті встановлено контамінацію молока патогенною мікрофлорою, що спричинює не лише запалення молочної залози, а й є збудниками харчових отруєнь людей. Відповідно до європейських вимог, значне підвищення нормативів якості молока (ДСТУ 3662–97 зі змінами у 2007 р.) вимагає перегляду нормативної бази ефективності технології його одержання та первинної переробки. Досить інформативним та надійним показником визначення ефективності санітарної обробки і нормативної чистоти доїльного обладнання й молочного посуду є титр ентерококів. Відповідно широко використовуваний нині з цією метою титр бактерій групи кишкової палички має низьку результативність і є не зовсім виправданим.

Ключові слова: КМАФАнМ, титр БГКП, титр ентерококів, норматив чистоти, доїльне устаткування, субклінічний мастит, патогенні мікроорганізми.

1. Регламент (ЄС) № 852/2004 Про гігієну харчових продуктів / ЄС Європейського парламенту і Ради від 29.04. 2004 р.

2. Карташова В.М. Гигиена получения молока / В.М. Карташова. – М.: Колос, 1980. – 182 с.

3. Околітенко Н.І. Основи системної біології / Н.І. Околітенко, Д.М. Гродзинський. – К.: Либідь, 2005. – 358 с.

4. Гиляров А.М. Методологические проблемы экологии и смена ведущих концепций / А.М. Гиляров // Природа. – 1981. – № 9. – С. 96–103.

5. Демчук М.В. Реалізація санітарно-гігієнічних вимог на основі принципів НАССР / М.В. Демчук, О.В. Козенко, І.В. Двилюк // Наук. вісн. ЛНУВМ та БТ. – 2007. – Т. 9, № 4 (35), ч. 1.

6. Козенко О.В. Питання екології у тваринництві та вплив їх на здоров’я та продуктивність тварин / О.В. Козенко, І.М. Дідик, В.В. Вороняк // Наук. вісн. ЛНУВМ та БТ. – 2007. – Т. 9, № 4 (35), ч. 1.

7. Розробка і впровадження плану загальної ветеринарної профілактики у технологічний процес ферми з виробництва молока // [М.В. Демчук, О.В. Козенко, П.В. Книщук, О.М. Бучко] // Агровісник Причорномор’я. – 2008. – Вип. 42, ч. 1. – С. 103–106.

8. Санітарні правила щодо догляду за доїльним устаткуванням та молочним інвентарем і контролю їх санітарного стану: методичні рекомендації / Затв. наук.-метод. радою Держ. ком. вет. мед. Мінагрополітики України 23.12. 2010 р.

9. Кухтин М.Д. Мікробіологічні нормативи ефективності технологій одержання молока сирого екстра-ґатунку / М.Д. Кухтин // ВМУ. – 2008. – № 2. – С. 45–46.

10. Свергун Ж.Г. Ентерококи як біоіндикаторна група бактерій у гігієні молока / Ж.Г. Свергун // Наук. вісн. ЛНУВМ та БТ. – 2009. – Т. 11, № 3 (42), ч. 3. – С. 126–130.

11. Lück H. Reduction tests for determination of the bactoriogical quality of raw milk / H. Lück // Kieler Milchwirtschaftliche Forscungsberchte. – 2002. – № 1. – P. 108–116.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_bukalova_ua.pdf274.12 КБ