Ви є тут

СТАН БІЛКОВОГО ТА МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ У КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ХЕЛАТІВ ЦИНКУ ТА МАНГАНУ

Викладено результати застосування комплексу хелатів Цинку і Мангану на білковий, макро- та мікромінеральний обміни в курчат-бройлерів кросу Cobb 500. Випоювання хелатів Zn та Mn в дозі 0,2 мл/л води курчатам-бройлерам 23-добового віку (1-а дослідна група) впродовж 14 діб сприяло збільшенню вмісту загального білка до 35,3±0,80 г/л, що на 8 % вище порівняно з контролем (32,5±0,70 г/л; р<0,01). Концентрація загального Кальцію в сироватці крові птиці 37-добового віку (закінчення досліду) була більша в першій дослідній групі на 7,3 % (2,05±0,06 ммоль/л) порівняно з контролем (1,9±0,03 ммоль/л). У другій групі, де застосовувались хелати в дозі 0,4 мл/л води, вміст Кальцію складав 2,0±0,02 ммоль/л, що на 5 % більше за контрольну групу. Двотижневе застосування хелатів Zn та Mn також сприяло збільшенню рівня неорганічного Фосфору в сироватці крові першої групи до 2,6±0,12 ммоль/л (+ 11,5 %) порівняно з контрольною.  Після застосування хелатів Zn та Mn у дозах 0,2 мл/л води вміст Цинку був вищий на 4,3 % (23,5±0,2 мкмоль/л) порівняно з контролем – 22,5±0,34 мкмоль/л (р<0,01). У другій групі, де доза хелатів складала 0,4 мл/л води, концентрація Цинку становила 23,6±0,16 мкмоль/л, що більше на 4,6 % за контроль (р<0,01). По закінченні дослідження вміст Мангану в сироватці крові курчат-бройлерів першої групи складав 1,9±0,07 мкмоль/л (р<0,05), що  на 10,4 % вище в порівнянні з контролем – 1,7±0,06 мкмоль/л (3-й відбір). Рівень цього елементу в другій групі становив 2,0±0,08 мкмоль/л (р<0,01), що вище на 16,7 % відносно контролю. Концентрація Купруму по закінченні експерименту в першій та другій дослідних групах була на 12,6 та на 9,3 % вища порівняно з контролем – 7,0±0,37 мкмоль/л. В свою чергу вміст Феруму в сироватці крові першої групи був більший 9,3 % (19,3±0,69 мкмоль/л), а в другій – на 6,7 % (18,8±0,47 мкмоль/л) порівняно з птицею контрольної групи.

Ключові слова: курчата-бройлери, хелати, Цинк, Манган, Купрум, Ферум, метаболізм.

 

doi: 10.33245/2310-4902-2019-149-1-85-94

 

1. Mottet A., Tempio G. Global poultry production: current state and future outlook and challenges. World’s Poultry Science Journal. 2017. Vol. 73. Issue 8. 02. P. 245–256. Doi: https://doi.org/  10.1017/S0043933917000071.  

2. Мельник В.В. Підсумки роботи у 2016 році: поголів’я птиці та виробництво яєць і м’яса в Україні. Сучасне птахівництво. 2017. №. 01-02 (170-171). С. 3–6. URL:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiir-bis_64.exe I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Sps_2017_1-2_4

3. Мельник А.Ю. Аналіз і перспективи галузі птахівництва україни, поширення та класифікація метаболічних хвороб сільськогосподарської птиці. Науковий вісник ветеринарної медицини. 2015. №. 2. С. 67–73. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=L... 10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvvm_2015_2_14

4. Medvid S.M. Вплив аквацитрату мікроелементів на показники неспецифічної резистентності та клітинний імунітет у курчат-бройлерів. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. 2018. Том. 20. №. 84. С. 33–38. URL:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=L... UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvlnuvmbcgn_2018_20_84_8

5. Ефективність згодовування різних доз хелатної форми заліза супоросним і лактуючим свиноматкам / Б.М. Газієв та ін. Вісник аграрної науки. 2013. №. 2. С. 26–30. URL:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiir-bis_64.exe?I21DBN=...

6. Petrovič V., Kushev J., Nollet L., Kováč G.  Effect of dietary supplementation of trace elements on blood chemistry and selected immunological indices depending on the age of broiler chickens.  Acta Veterinaria Brno. 2011. Vol. 80. No. 1. P. 57–64. Doi: https://doi.org/10.2754/avb201180010057.

7. Tufarelli V., Laudadio V. Manganese and its role in poultry nutrition: an overview. Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences. 2017. Vol. 5. No. 6. P. 749–754. Doi: https://doi.org/10.18006/2017.5(6).749.754.

8. Бурдоне А. Хелаты микроэлементов: успешный откорм и переработка. Животноводство России. 2015. №. 6. С. 38–40. URL:http://www.zzr.ru/sites/default/files/zzr-2015-07-013.pdf

9. Колтун Є.М., Катинський Ю.М. Профілактика і діагностика мікроелементозів Цинку, Йоду у курчат бройлерів. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. 2011. Том. 13. №. 4 (50). С. 92–99. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=L...(2)__20

10. Органические микроэлементы обеспечивают лучшую структуру и целостность скелета. Ефективне птахівництво. 2011. №. 6 (78). С. 36–39.

11. Effects of organic and inorganic forms of manganese, zinc, copper, and chromium on bioavailability of these minerals and calcium in late-phase laying hens / E. Yenice et al. Biological Trace Element Research. 2015. Vol. 167. No. 2. P. 300–307. Doi: https://doi.org/10.1007/s12011-015-0313-8

12. Olukosi O.A., Kuijk van S., Han Y. Copper and zinc sources and levels of zinc inclusion influence growth performance, tissue trace mineral content, and carcass yield of broiler chickens.  Poultry Science. 2018. Vol. 97. No. 11. P. 3891–3898. Doi: https://doi.org/10.3382/ps/pey247.

13. Марченков Ф.С., Сторожук Т.В. Хелатні мікроелементи – важливий компонент комбікормів та преміксів. Зернові продукти і комбікорми. 2010. №. 1. С. 37–38. URL:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN= LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Zpik_2010_1_13

14. Vieira S.L. Chelated minerals for poultry. Brazilian Journal of Poultry Science. 2008.  Vol. 10. No. 4. P. 73–79. Doi: https://doi.org/10.1590/S1516-635X2008000200001.

15. Chelate complexes of malic or citric acids with iron, manganese and zinc as a biologically active supplement for broiler chicken diet / N. A. Kochetkova et al. Research result Pharmacology and Clinical Pharmacology. 2016. Vol. 2. No. 4. P. 87–90. Doi: https://doi.org/10.18413/2500-235X-2016-2-4-87-90.

16. Chelating forms of microelements in poultry nutrition / V. S. Stanaćev et al. World’s Poultry Science Journal. 2014. Vol. 70. No. 01. P. 105–112. Doi:https://doi.org/10.1017/S0043933914000099

17. Ландвер Б. Оптимизация потребности в микроэлементах с помощью глицинатов. Животноводство России. 2018. №. 2. С. 14–16.   URL:http://www.zzr.ru/sites/default/files/zzr-2018-02-003.pdf

18. Dietary administration of glycine complexed trace minerals can improve performance and slaughter yield in broilers and reduces mineral excretion / M. De Marco et al. Animal Feed Science and Technology. 2017. Vol. 232. No. August. P. 182–189. Doi:https://doi.org/ 10.1016/j.anifeedsci.2017.08.016.

19. Effects of organic zinc on tibia quality, mineral deposit, and metallothionein expression level of aged hens / Y. N. Min  et al. Poultry Science. 2019. Vol. 98. No. 1. P. 366–372. Doi: https://doi.org/ 10.3382/ps/pey386.

20. Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., Milczarek A., Klebaniuk R. Biological response of broiler chickens to decreasing dietary inclusion levels of zinc glycine chelate. Biological Trace Element Research. 2017. Vol. 175. No. 1. P. 204–213. Doi: https://doi.org/10.1007/s12011-016-0743-y.

21. Effects of zinc glycine chelate on growth, hematological, and immunological characteristics in broilers / J. Feng et al. Biological Trace Element Research. 2010. Vol. 133. No. 2. P. 203–211. Doi: https://doi.org/10.1007/s12011-009-8431-9.

22. Шацких Е.В. Использование биоплекса марганца в кормлении цыплят-бройлеров. Аграрный вестник Урала. 2013. Том. 3. №. 109. С. 33–35. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=20264485

23. Effect of supplemental organic zn and mn on broiler performance, bone measures, tissue mineral uptake and immune response at 35 days of age / G. S. Sunder   et al. Current Research in Poultry Science. 2013. Vol. 3. No. 1. P. 1–11. Doi: https://doi.org/10.3923/crpsaj.2013.1.11.

24. Effects of chelated trace minerals on growth performance, breast meat yield, and footpad health in commercial meat broilers / J. Zhao et al. Journal of Applied Poultry Research. 2010.  Vol. 19. No. 4. P. 365–372. Doi: https://doi.org/10.3382/japr.2009-00020.

25. Інноваційні розробки університетів і наукових установ МОН України / Колектив авторів за заг. ред. М. Стріхи та М. Ільченка. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017.  278 с. URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/ news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B D%D0%B8/2019/01/28/innovations2018-vse.pdf

26. Kelly L. M., Alworth L. C. Techniques for collecting blood from the domestic chicken.  Lab Animal. 2013. Vol. 42. No. 10. P. 359–361. Doi: https://doi.org/ 10.1038/laban.394.

27. Онищенко Г.Г., Зайцева Н.В., Уланова Т.С. Контроль содержания химических соединений и элементов в биологических средах: руководство. Пермь : Онищенко Г.Г., 2011.  520 с.

28. Вплив наночастинок Cu, Zn, Mg, Co на продуктивність бройлерів / В. Б. Борисевич та ін. Ефективне птахівництво. 2009. №. 1 (49). С. 28–31.

ДолученняРозмір
PDF icon sakara_1_2019.pdf8.41 МБ