Ви є тут

ВМІСТ ЗАГАЛЬНОГО БІЛКА І ЙОГО ФРАКЦІЙ У СИРОВАТЦІ КРОВІ МОЛОДНЯКУ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА ІНКУБАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ЯЄЦЬ РОЗЧИНОМ АКВАХЕЛАТУ СЕЛЕНУ

У статті показано, що перепели відрізняються швидкою скоростиглістю та інтенсивними обмінними процесами в організмі. Цим пояснюється висока чутливість їх до порушення обміну білків. Наведено експериментальні дані про вплив розчину аквахелату селену на вміст загального білка і його фракцій у сироватці крові перепелів за обробки яєць в процесі інкубації. Розчин аквахелату селену впливає на вміст загального білка і його фракцій залежно від дози. В оптимальній дозі 0,05 мкг/кг хелатна сполука селену сприяє збільшенню вмісту білка та його фракцій у сироватці крові перепілок в одно- та п’ятидобовому віці. Розчин аквахелату селену в дозі 0,1 мкг/кг справляв негативний вплив на вказані вище показники в сироватці крові молодняку перепелів. Їх вміст був вірогідно меншим, порівняно з контрольною групою як в одно-, так і п’ятидобовому віці.

Ключові слова: молодняк перепелів, інкубаційна обробка, розчин аквахелату селену, сироватка крові, загальний білок, білкові фракції.

1. Жерєбов М.Є. Перепелівництво в Україні / М.Є. Жерєбов // Ефективне птахівництво: спеціалізований журнал з питань птахівництва. – Обухів: ТОВ фірма «Поліграфінко», 2011. – № 8 – С. 34–38.

2. Карапетян Р. Биологические и продуктивные качества перепелов / Р. Карапетян // Птицеводство. – 2003. – №8. – С.29–30.

3. Біологічна хімія: підручник / [Л.Ф. Павлоцька, Н.В. Дуденко, Є.Я Левітін. та ін.]. – Суми: Університетська книга, 2011. – 510 с.

4. Слободянюк Н.М. Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості перепелів за різних рівнів годівлі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с-г наук: спец.06.02.02 «Годівля» / Н.М. Слободянюк. – Київ, 2003. – 18 с.

5. Changes in concentration and fractions of blood serum proteins of chickens during fattening / [N. Filipović, Z. Stojević, S. Milinković-Tur et al.]. // Veterinarski arhiv. – 2007. – Vol. 77 (4). – Р. 319–326.

6. Наноматериалы и нанотехнологии в ветеринарной практике // В.Б. Борисевич, В.Г. Каплуненко, Н.В. Косинов [и др.]; под ред. В.Б. Борисевича, В.Г. Каплуненка. – К.: ВД «Авіцена», 2012. – 512 с.

7. Рольник В.В. Биология эмбрионального развития птиц / В.В Рольник. – Л.: Наука, 1968.– 425 с.

8. Нанометали: стан сучасних досліджень та використання в біології, медицині та ветеринарії / [В.Ф. Шаторна, В.І. Гарець, В.В. Крутенко та ін.] //Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип.3, – Т.2(95) – C.29–32.

9. Osborne T. Protein minima for maintenance / T. Osborne, L. Mendel // J. Biol. Chem. – 2009. – Vol. 22. – P. 241–-258.

10. Olayemi F. Plasma chemistry values in yaung and abult nigerain duck / F. Olayemi, J. Oyewale // J. Veterenary Medicin. – 2002. – Vol. 57(4). – P.123–127.