Ви є тут

ВИВЧЕННЯ ЛЮМБРИЦИД – ПРОМІЖНИХ ЖИВИТЕЛІВ МЕТАСТРОНГІЛ

Наведені дані щодо екстенсивності та інтенсивності інвазії дощових черв’яків личинками метастронгіл у господарствах з виробництва свинини зон Полісся та Лісостепу України, неблагополучних щодо метастронгільозу. Установлено, що найбільші показники екстенсивності та інтенсивності інвазії личинками метостронгіл характерні для черв’яків, які мешкають під дерев’яною підлогою свинарників та в її щілинах. Вивчено видовий склад та ступінь ураження дощових черв’яків різних видів – як на свинофермах, так і на пасовищах. Виявлено, що найпоширенішими проміжними живителями метастронгіл у поліській і лісостеповій зонах України є дощові черв’яки родини Lumbricidae: Eisenia foetida, Bimastus tenuis, Allolobophora caliginosa i Lumbricus rubellus.

Ключові слова: люмбрициди, метастронгільоз, проміжний живитель, екстенсивність інвазії, інтенсивність інвазії, Eisenia foetida, Eisenia rosea, Allolobophora caliginosa, Bimastus tenuis, Lumbricus rubellus, Lumbricus terrestris.

1. Довгій Ю.Ю. Особливості епізоотології нематодозів свиней у зоні Українського Полісся / Ю.Ю. Довгій, Д.В. Фещенко // Мир ветеринарии. – 2012. – № 3. – С. 62–63.

2. Голдин Е.Б. Паразитофауна дикого кабана Sus scrofa Linnaeus 1758: биоразнообразие и состояние изученности / Е.Б. Голдин // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана. – 2009. – Вып. 19. – С. 76–89.

3. Кос’янчук Н.І. Поширення легеневих нематодозів у продуктах забою тварин / Н.І. Кос’янчук, А.І. Тютюн // Наук. вісник Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2010. – Т. 12, № 2–4 (44). – С. 204–208.

4. Постдегельмінтизаційні зміни в організмі свиней, хворих на метастронгільоз, за дегельмінтизації універмом / Н.М. Сорока, З.С. Пономар, С.І. Пономар, А.А. Антіпов // Наук. вісник вет. медицини. – 2014. – № 14. – С. 118–124. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvvm.

5. Фещенко Д.В. Особенности распространения и выживания возбудителей нематодозов сельскохозяйственных животных в кормах и дождевых червях / Д.В. Фещенко, О.А. Згозинская // Инновационные разработки молодых ученых – развитию агропромышленного комплекса: материалы III междунар. конф.: сб. науч. тр. ГНУ СНИИЖК. – Ставрополь, 2014. – Т. 2, вып. 7. – С. 424–428.

6. Проблеми паразитарних захворювань у різних видів тварин та птахів / В.А. Корячков, Д.В. Фещенко, А.І. Драгальчук [та ін.] // XIV Конф. Укр. наук. т-ва паразитологів (УНТП) [Паразити і паразитози: сучасність та ризики], (21–24 вересня 2009 р.). – Ужгород: Ужгород. нац. ун-т, 2009. – С. 58.

7. Приходько Ю.А. Иммунобиологическая реактивность животных при гельминтозах / Ю.А. Приходько, М.Г. Мазанная, Е.А. Кузнецова // Популяц. здоровье животных и эмерджентные инфекции в соврем. условиях: материалы междунар. науч.-практ. конф. (26 декабря 2013 г.). – Вып. 2, ч. 1. – Волгоград: Волгоград. науч. изд-во, 2013. – С. 59–64.

8. Рекомендации по профилактике микст инвазий свиней в хозяйствах центрального района Нечерноземной зоны РФ / Ю.Ф. Петров, В.П. Иванюк, Е.А. Зеленуха, А.А. Бугаева. – М.: РАСХН, 2006. – 9 с.

9. Pulmonary metastrongylidosis in non-domesticanimals – report of two cases / J.F. Silva, T.L. Fernandes, N.L. Lapao, L.M. Madeira de Carvalho // Third European Dirofilaria Days. – Parma, 2012 (June 21–22). – P. 96.

10. Забашта С.Н. Метастронгилез свиней на Кубани (эпизоотология и совершенствование мер борьбы): автореф. дис. ... канд. вет. наук: 03.00.20  С.Н. Забашта / Всесоюз. ин-т гельминтологии. – М., 1990. – 18 с.

11. Малевич И.И. Собирание и изучение дождевых червей-почвообразователей / И.И. Малевич. – М.: Сельхоз-издат, 1950. – 156 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_2_antipov_ua.pdf542.15 КБ