Автору

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ Й ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
 
Для подання статті необхідно надіслати на електронну пошту редколегії visnyk_vet@ukr.net текст статті без нумерації сторінок, що відповідає вимогам. Файли необхідно називати прізвищем автора статті латиницею, наприклад, Ivanenko.doc. Якщо авторів кілька – то прізвищами перших двох авторів, наприклад, Ivanenko_Sydorenko.doc.
До опублікування у фаховому збірнику наукових праць приймаються статті, які раніше не були опубліковані і не знаходяться на редакційному розгляді в інших періодичних виданнях, та відповідають встановленим вимогам. 
 
Мова статті: українська, англійська.
Статті англійською мовою, які перекладені з української мови, мають супроводжуватися текстом на мові оригіналу, оформленому у відповідності до вимог.
 
Терміни подання статей:
 • перший випуск – до квітня (дата розміщення на сайті – червень поточного року);
 • другий випуск – до жовтня (дата розміщення на сайті – грудень поточного року);
Вимоги до оформлення тексту:
Обсяг рукопису не менше 10 сторінок (текст статті разом з анотаціями українською та англійською мовами), оформлений у текстовому редакторі MS Word (файли з розширенням doc, docx).
Формат сторінки – А4, книжкова; шрифт – Times New Roman, кегль – 14 pt; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм; поля – 2 см з усіх країв. 
Назву статті треба набирати звичайним текстом; не допускається набір з використанням опції Caps Lock.
Необхідно розрізняти символи дефіс і тире (тире відокремлюється з обох сторін пропусками і довше дефіса).
Стиль тексту Звичайний (Normal).
Схеми, графіки, діаграми (далі – ілюстрації) і таблиці нумеруються.
 
Таблиці формуються в редакторі таблиць (пункт меню "Таблиця"). Формат таблиць тільки книжковий. Не рекомендується користуватися  автоматичною нумерацією. Таблиці розміщуються в тексті відразу після першого посилання. Не допускається дублювання даних в таблицях і гафіках/рисунках.
Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора Equation Editor.
 
Ілюстрації. Кількість ілюстрацій не повинна перевищувати 7 і вони мають бути розміщені в тексті. Ілюстрації мають не перевищувати за розміром зазначених вище розмірів сторінки. Додатково кожну ілюстрацію треба надсилати окремим файлом.Формат файлів ілюстрацій: jpg. Роздільна здатність ілюстрацій: 300 dpi. Називати файл ілюстрації треба прізвищем автора статті. Якщо ілюстрацій кілька, то потрібно додавати в назві файлу до прізвища автора порядковий номер ілюстрації.
 
При використанні статистичних даних та цифрової інформації з інших джерел після назви таблиці або ілюстрації обов’язково має бути посилання на джерело їх отримання.
 
Стаття має бути структурована за такими елементами:
 • УДК 
 • ПІП авторів (без заначення наукового ступеня чи звання/посади, із зазаначення афіліації цифрою після прізвища)
 • ORCID кожного автора (заповнені відомості та публікації що найменше за останні 5 років) 
 • Назва установи для кожного автора із відповідною цифрою на початку назви
 • Прізвище та e-mail кореспондентного автора
 • Назва статті
 • Анотація українською мовою не менше 1800 знаків 
Анотація має відображати структуру та зміст статті, містити опис методології, основних результатів та висновків
 • Ключові слова українською мовою 6–12 слів

Ключові слова мають чітко та повно ідентифікувати тематику статті, наприклад для бібліографічного пошуку та не повторювати назву статті.

 • Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень (Problem statement and analysis of recent research) 
У розділі висвітлюється проблема, розв’язанню якої присвячені дослідження, її зв'язок з важливими науковими і практичними задачами, наводиться аналіз останніх досліджень і публікацій  (бажано 5-30 джерел, загалом список літератури не має бути меншим за 15-20 джерел), в яких запропоновано розв‘язання проблеми. Слід уникати посилань на ненаукові публікації (веб-сайти, прес-релізи, інтерв’ю, газети та популярні журнали),  навчальну літературу та недоступні джерела, автореферати дисертацій та тези виступів на конференціях. Насамперед потрібно брати до уваги наукові джерела, опубліковані у рецензованих наукових журналах високої якості, переважно за останні 5-10 років.  Завершується розділ формулюванням актуальності досліджень за темою статті. З розділу має бути зрозуміло, чому були здійснені саме такі дослідження і яка гіпотеза була перевірена в результаті виконання досліджень.
 • Мета дослідження (The aim of the study) 

Мета дослідження витікає із аналізу сучасного стану проблеми, має бути лаконічно сформульована та містити у собі завдання перевірки наукової гіпотези та одержання нових знань про об'єкт та предмет дослідження.

 • Матеріал і методи дослідження (Material and methods)
У розділі наводяться схема дослідження, яка дозволяє досягти мети, опис матеріалів (походження, кількісні та якісні характеристики статистичних даних, кількість та характеристики піддослідних тварин, опис наукового обладнання та реактивів використаних для лабораторних досліджень, використані статистичні методи тощо). Методи мають бути відповідними до результатів дослідження і гарантувати отримання достовірних результатів. Кожен з методів має бути підкріплений посиланням на літературне джерело або нормативний документ, який регламентує його виконання. Методологія має бути описана повно і зрозуміло, що гарантує можливість відтворюваності експериментальних результатів. Не допускається виростання фраз «загальноприйнятими методами», «згідно методики, прийнятої у лабораторії» тощо. 
 • Результати дослідження (Results) 

Результати дослідження мають описувати дані експериментальних та/або аналітичних досліджень. Цифрові дані організовуються у вигляді таблиць, діаграм, схем, рисунків тощо. Цифрові дані мають бути статистично оброблені адекватним для кожного типу даних статистичними методами. Слід уникати зайвого аналізу, який не є прямим результатом проведених досліджень.

 • Обговорення (Discussion)

Аналіз отриманих результатів з метою перевірки наукової гіпотези (підтвердилася чи ні), порівняння отриманих даних з опублікованими результатами інших дослідників, аналіз співвідношення отриманих результатів із існуючими теоріями та уявленнями про предмет дослідження.  Теоретичне обґрунтування отриманих наукових результатів та аналіз перспектив їх практичного використання. Опис обмежень (лімітів) проведених досліджень і їх впливу на повноту та точність отриманих результатів, оцінка потреби у додаткових досліджень та  перспективи подальших пошуків у цьому напрямі.

 • Висновки (Conclusions) 

Висновки з дослідження викладаються лаконічно (окремо по кожному важливому результату), мають містити основні цифрові дані.  

 • Відомості про дотримання біоетичних норм

Декларація авторів про дотримання біоетичних норм та відомості про номер і дату Висновку комісії з біоетики.

 • Відомості про конфлікт інтересів

Декларація авторів про відсутність конфлікту інтересів або опис обставин, які обумовлюють такий конфлікт.

 • Подяки (Acknowledgments) (за потреби)

Згадка фінансуючих організацій, грантів (вказати номер) або згадка персон і організацій, які не увійшли у число авторів але долучились до досліджень

 • Список літератури 
 • References
 • Анотація англійською мовою обсягом не менше 1800 знаків аналогічна за змістом до анотації українською мовою,
 • Ключові слова англійською мовою 6–12 слів, аналогічні до таких українською мовою,

Окремим файлом метадані на кожного автора на двох мовах – англійській та українській.

У разі подання автором статті до «Наукового віснику ветеринарної медицини» вперше метадані надаються у повному обсязі, а у разі подання наступних статей - необхідність подачі (або оновлення) метаданих узгоджується з редакцією.

Метадані подаються на українській та англійській мові:

- прізвище, ім’я та по-батькові повністю

- науковий ступінь

- вчене звання (та академічне звання)

- ORCID, Scopus Author ID, Researcher ID, Google Scholar Profile, ResearchGate Profile

- установа, місце роботи (одна або кілька)

- адреса веб-сайту установи (за наявності з посиланням на сторінку автора)

- поштова адреса установи

- контактний номер телефону

- контактна електронна адреса

- галузь наукової експертизи та наукових інтересів автора

- фото для розміщення в кабінеті автора на сайті Журналу

Список літератури складається в порядку спогаду в тексті без застосування автоматичної нумерації. Посилання на літературу позначаються у тексті цифрою в квадратних дужках [1].

Кількість використаних літературних джерел – не менше 20-30. Рекомендовано посилатися на джерела, що були опубліковані за останні 5-10 років (70%). Допускається обмежене обґрунтоване використання літератури старше 10 років, наприклад, посилання на першоджерело для ілюстрації історичного аспекту дослідження, посилання на публікацію методики, яка досі актуальна, посилання на публікацію із описом наукової гіпотези, з якою порівнюються отримані результати. Слід уникати посилань на ненаукові публікації (веб-сайти, прес-релізи, інтерв’ю, газети та популярні журнали),  навчальну літературу та недоступні джерела, автореферати дисертацій та тези виступів на конференціях.  Власні публікації можуть бути процитовані за обґрунтованої потреби (самоцитування) і не мають перевищувати 15 % посилань.

До кожного джерела у списку літератури та референсу додається DOI або PubMed ІD або пряме послання на файл статті без вказування https://

Наприклад:

DOI:10.1128/mSphere.00988-20

PMID: 33762318

Режим доступу: vetbiotech.kiev.ua/volumes/JRN37/4.pdf 

Джерела наводяться мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015) (див. за посиланням).

 

References  – список літератури, оформлений за стандартом бібліографічних посилань Harvard Reference format (див. зразок).

Функціональне призначення розділу References полягає у надання можливості англомовному читачу оцінити літературні посилання написані не латинськими літерами та іншими мовами і адаптувати список літератури для індексації пошуковими та бібліометричними комп’ютерними системами. Для цього бібліографічні  посилання викладаються латинським алфавітом у вигляді транслітерації (транслітерація онлайн), а назва статті та назва журналу додатково подається у перекладі англійською мовою у квадратних дужках. У кінці посилання у круглих дужках вказується мова публікації, наприклад  (in Ukranian).

Можна скористатися одним з сервісів для автоматизації процесу, наприклад https://www.qub.ac.uk/cite2write/harvard3l.html

Зразок references:
 

Книга

Автор(и), (рік). Назва. [Назва англійською мовою]. Місто: Видавництво,  Обсяг. (Мова публікації).  DOI або PubMed ІD або Available at:  пряме посилання на файл книги.

Kucan, O. T., Orobchenko, O. L., Kochergіn, Ju. A. (2014). Toksiko-bіohіmіchna harakteristika neorganіchnih elementіv ta zastosuvannja rentgenofluorescentnogo analіzu u veterinarnіj medicinіju [Toxico-biochemical characterization of inorganic elements and application of X-ray fluorescence analysis in veterinary medicine]. Kharkiv: Planet-print, 300 p. (in Ukraine).  DOI: 10.33249/2663-2144-2019-81-8-3-12

Для книги, доступ до якої одержано онлайн, після видавництва  [Дата звернення дата]. Available at:  посилання. DOI або PubMed ІD  (якщо є).

Складова частина книги (розділ, глава тощо)

Автор(и), (рік). Назва статті. [Назва статті англійською мовою] Назва книги.  [Назва книги англійською мовою] Номер видання. Місто: Видавництво. Сторінки. (Мова  публікації).  DOI або PubMed ІD або Available at:  пряме посилання на файл книги або складової частини книги.

Savchenko, A.P., Cherkavskaya, O.V., Rudenko, B.A., Bolotov, P.A. (2010). Anomalnaya anatomiya koronarnykh arteriy [Deviant anatomy of coronary arteries]. Interventsionnaya kardiologiya. Koronarnaya angiografiya i stentirovanie [Interventional cardiology. Coronarography and stenting]. Moscow: GEOTAR-Media, pp. 60-79. (in Russian).  DOI: 10.33249/2663-2144-2019-81-8-3-12.

Стаття з друкованого журналу

Автор(и), (рік). Назва статті. [Назва статті англійською мовою]  Назва журналу. [Назва журналу англійською мовою]. Номер тому (номер випуску), діапазон сторінок. DOI або PubMed ІD або Available at:  пряме посилання на файл статті.

Huralska, S.V, Kot, T.F., Zaika, S.S, Sokulskyi, I.M, Khomenko, Z.V. (2019). Patomorfolohiia orhaniv kurei za respiratornoi, nefrozo-nefrytnoi ta repoduktyvnoi form infektsiinoho bronkhitu [Pathomorphology of chicken organs in respiratory, nephrosophritic and reproductive forms of infectious bronchitis]. Naukovi horyzonty [Scientific horizons]. no. 8 (81), pp. 3–12. DOI: 10.33249/2663-2144-2019-81-8-3-12.

Стаття з електронного журналу

Автор(и), (рік). Назва статті. [Назва статті англійською мовою]  Назва журналу [Назва журналу англійською мовою] (online). Номер тому (номер випуску), діапазон сторінок. (Дата звернення). Available at:  пряме посилання на файл статті. DOI або PubMed ІD  (якщо є).

Swaminathan, V., Lepkoswka-White, E., Rao, B.P. (1999).Browsers or buyers in cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic exchange. Journal of Computer-Mediated Communication (online), vol. 5, no. 2. pp. 25-30. (Accessed 28 April 2011). Available at: www.ascusc.org/jcmc/vol5/issue2/

Стаття зі збірника наукових праць

Автор(и), (рік). Назва статті. [Назва статті англійською мовою]  Назва збірника. [Назва збірника англійською мовою]. Номер тому (номер випуску), діапазон сторінок. DOI або PubMed ІD або Available at:  пряме посилання на файл статті.

Astakhov, M.V., Tagantsev, T.V. (2006). Eksperimental’noe issledovanie prochnosti soedinenii “stal’-kompozit” [Experimental study of the strength of joints “steel-composite”]. Trudy MGTU “Matematicheskoe modelirovanie slozhnykh tekhnicheskikh system” [Proc. of the Bauman MSTU “Mathematical Modeling of Complex Technical Systems”], no. 593, pp. 125-130. (in Russian). DOI: 10.33249/2663-2144-2019-81-8-3-12.

ДСТУ, ГОСТ

GOST 8.586.5-2005. Metodika vypolneniia izmerenii. Izmerenie raskhoda i kolichestva zhidkostei i gazov s pomoshch’iu standartnykh suzhaiushchikh ustroistv [State Standard 8.586.5-2005. Method of measurement. Measurement of flow rate and volume of liquids and gases by means of orifice devices]. Moscow, Standartinform Publ., 2007, 10 p. (in Russian). Посилання -(Дата звернення)

Патент

Palkin, M.V. (2006). Sposob orientirovaniia po krenu letatel’nogo apparata s opticheskoi golovkoi samonavedeniia [The way to orient on the roll of aircraft with optical homing head]. Patent RF, no. 2280590. (in Russian) - Посилання - (Дата звернення)