Ви є тут

МОНІТОРИНГ ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ УДРІБНИХ ТВАРИН В СУЧАСНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ

Загальною закономірністю за ураження печінки є розвиток її недостатності, яка характеризується частковим чи повним порушенням основних її функцій. Недостатність печінки – це стан, за якого функціональна діяльність печінки не забезпечує підтримання гомеостазу. Зміни обміну речовин в організмі тварин, зниження неспецифічної резистентності організму, тривала інтоксикація  створюють передумови до розвитку різних захворювань. В умовах великих міст рідко зустрічаються тварини, у яких тою чи іншою мірою не була б пошкоджена печінка. Це також зумовлено як несприятливою екологією, так і неповноцінною, а часто надлишковою годівлею, стресами, а головне гіподинамією. Хвороби печінки у цих тварин в основному є наслідком або порушень годівлі, або інших хвороб, за яких ураження печінки є вторинним. Тому дуже важливе значення має своєчасний контроль за станом обміну речовин в організмі тварин, рання діагностика гепатодистрофії, прийняття термінових заходів у разі виникнення захворювання. Метою роботи є вивчення розповсюдження порушень функції печінки у дрібних тварин в сучасних екологічних умовах міста Одеси.

Проаналізовано частоту виникнення хвороб печінки у дрібних тварин, встановлено основні причини виникнення захворювань печінки, схильність до розвитку хвороб печінки у видовому та віковому аспектах; проведено дослідження змін в морфологічному та біохімічному складі  крові за хвороб печінки. За патології печінки у тварин розвивається синдром функціональної недостатності печінки, цитолізу і холестазу. Ультразвукове дослідження є ефективним методом діагностики хвороб печінки. За проведення у всіх тварин ми спостерігали неоднорідність структури печінки, значне підвищення ехогенності, а у деяких тварин і жовчного міхура, наявність в тканині печінки вузликів, круглястих утворень, тяжів, зон некрозу та геморагій,  які мають пухлинну  природу. Дані УЗД підтверджували гематологічні дослідження крові.

Ключові слова: собаки,  коти, патологія, печінка, недостатність, гепатопатологія, гематологія, біохімія, ехографія.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Вилковский, И.Ф. Диагностика и лечение новообразований печени. Рос. вет. журн. 2006. № 1. С. 14.

2. Внутренние болезни животных / Под общ. ред. Г.Г. Щербакова, A.B. Коробова. СПб.: Издательство «Лань», 2002. 736 с.

3. Высоцкий P.H. Сравнительная характеристика морфологических и функциональных исследований при патологиях печени у собак: автореф. дис. канд. вет. наук. М., 2001. 22 с.

4. Галуазье-Бриде Н. Дополнительные методы клинического исследования печени у собаки и кошки. Ветеринар.1999. №3-4. С.14-22.

5. Гладских Л.В. Динамика изменений активности некоторых ферментов в крови собак при экспериментальной острой печеночной недостаточности. Вопр. вет. биологии. М., 1994. С.107-108.

6. Головаха B.I., Дикий, O.A. Гепато-ренальний синдром у службових собак. Наук. досягн. галузі вет. медицини. Харків. 1997. С.17-18.

7. Дикий О.А., Головаха, В.І., Соловйова, Л.М. Інформативність окремих показників для діагностики патології печінки і нирок у собак. Вісн. Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Вип.11. Біла Церква. 2006. С.32-37.

8. Дунаевский O.A. Дифференциальная диагностика заболеваний печени. Л., Медицина. 1985. 76 с.

9. Казаков Д.Н., Федюк В.И. Синдром функциональной кишечной непроходимости при гепатите собак. Актуальные проблемы биологии и ветеринарной медицины мелких домашних животных. Троицк, 2000. Вып. III.  С. 36-37.

10. Карташова О. Я., Максимов, А. Функциональная морфология печени . СПб.: Тригон, 2000. 118 с.

11. Левченко В.І. Деякі аспекти патогенезу гепатодистрофії у собак. Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Вип.13. Ч. 2. Біла Церква, 2007. С.110 – 116.

12. Лисицина A.A., Василевич Ф.И. Оценка функционального состояния печени и почек у собак при демодекозе: тезисы VII Международной конференции по проблемам ветеринарной медицины мелких домашних животных. М. 1999.  С. 127-128.

13. Подымова С.Д. Болезни печени. М.:Колос, 2005. 704с.

14. Соловйова Л.М. Методи діагностики та лікування токсичної гепатодистрофії у собак. Наук. вісн. НАУ. К., 2006. Вип.55. С.256-259.

15. Уша Б.В., Концевова А.А. Коррекция острой печеночной недостаточности (ОПН) у собак с помощью коллоидной взвеси кластеров серебра и желчи: тезисы докладов международной научной конференции. М.: ФГУ ВГНКИ. 2011. С.150-152.

16. Штайнер Й. М. Хронические заболевания печени у мелких домашних животных : тезисы. Ветеринарный Петербург. СПб. 2011. С.12-14.

17. Alderson P.O., Adams D.F., McNeil B.J. Computed tomography, ultrasound, and scintigraphy of the liver in patients with colon or breast carcinoma: A prospective comparison. Radiology. 1983. №.149.т Р.225-230.

18. Bernadino M.E., Thomas J.L., Barnes P.A., Lewis E. Diagnostic approaches to liver and spleen metastases. Radiol Clin North Am. 1982. №20. Р.469-485.

19. Magnetic resonance imaging of focal splenic and hepatic lesions in the dog / С.А.Clifford, , et al. // J. Vet Intern Med. 2004. №18. Р.330-338.

20. Cornelius L.M. Chronic hepatitis in dogs. Vet. Med. Report. 1989. №.1 (3).         P. 328-343.

21. Assessment of metastatic liver disease in patients with primary extrahepatic tumors by contrast-enhanced sonography versus CT and MRI. / CF Dietrich, et al. // World J. Gastroenterol. 2006.ь№12. Р.1699-1705.

22. Feeney D.A., Johnston G.R., Hardy R.M. Two-dimensional, gray-scale ultrasonography for assessment of hepatic and splenic neoplasia in the dog and cat. J. Am Vet Med Assoc 1984. № 184. Р.68-81.

23. Incidence and detection of occult hepatic metastases in colorectal carcinoma / I.G.Finlay, et al. // BMJ. 1982. №284. Р.803-805.

24. Friedman A.C., Dachman A.H. Radiology of the Liver, Biliary Tract, and Pancreas. St. Louis: Mosby-Year Book. 1994. Р.244-249.

25. Jacobson L.S., Kirberger R.M., Nesbit J.W. Hepatic ultrasonography and pathological findings in dogs with hepatocutaneous syndrome: new concepts. / J. Vet Intern Med. 1995. №;9(6). Р.399-404.

26. Jubb K.V.F., Kennedy P.C., Palmer N. Pathology of Domestic Animals. Orlando, Florida: Academic Pr. 1985. Р.195-200.

27. Kimmel S.E., Christiansen W., Byrne K.P. Clinicopathological, ultrasonographic, and histopathological findings of superficial necrolytic dermatitis with hepatopathy in a cat. J. Am Anim Hosp Assoc. 2003, №39(1). Р:23-27.

28. Liver lesions: Comparative accuracy of scintigraphy and computed tomography / D.R. Knoph, et al. // Am J Roentgenol. 1982. № 138. Р.623-627.

29. Prospective multicenter trial evaluating a novel method of characterizing focal liver lesions using contrast-enhanced sonography / Е. Leen, Р.Ceccotti, С.Kalogeropoulou et al// Am J Roentgenol. 2006. № 186. Р.1551-1559.

30. Comparison of contrast- enhanced ultrasonography verses baseline ultrasound and contrast- enhanced computed tomography in metastatic disease of the liver: Diagnostic performance and confidence / Е.Quaia, et al.  // Eur Radiol. 2006. №16. Р.1599-1609.

31. Pamilo M., Suramo I., Lahde S. Comparison of ultrasound and CT images of liver metastasis /М.Pamilo, І.Suramo, S.Lahde// Acta Radiol Diagn.-1983.- № 24.-Р.139-143.

32. Stark D.D., Wittenberg J., Butch R.J., et al. Hepatic metastases: Randomized controlled comparison of detection with MR imaging and CT / D.D.Stark, J.Wittenberg , R.J. Butch, et al.//  Radiology.-1987.-№165.- Р.399-406.

33. Wegener O.H., Mutzel W., Souchon R. Contrast media for computed tomography of the liver/ О.Н.Wegene, W.Mutzel, R.Souchon//Acta Radiol Diagn.-1980.- №21.- Р.239-247.

ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_1_2018_koreneva_38-44.pdf (49)240.19 КБ