Ви є тут

ПАРАМЕТРИ ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ КЛІНІЧНОГО СТАНУ КОРІВ ТА ТЕЛЯТ ІЗ РІЗНИХ БІОГЕОХІМІЧНИХ ПРОВІНЦІЙ

Наведено дані щодо параметрів клінічних показників корів та телят з різних біогеохімічних провінцій за мікро-елементозів. Встановлено достовірне зростання частоти серцевих скорочень та дихальних рухів у тільних корів з ознаками мікроелементозів різних біогеохімічних провінцій та отриманих від них телят, тоді як температура тіла достовірно не відрізняється. У корів із клінічними ознаками мікроелементозів народжуються телята із достовірно нижчою масою тіла (на 11,1–19,6 %; р≤0,05–0,001). Встановлено обернені кореляційні зв’язки маси тіла телят із частотою серцевих скорочень та дихальних рухів (r= -0,62-0,75; р≤0,001). Перспективи подальших досліджень полягають у розробці методу корекції вмісту окремих мікроелементів в сироватці крові корів та телят із урахуванням різних біогеохімічних провінцій.

Ключові слова: температура, пульс, дихання, маса тіла, мікроелементози, біогеохімічні провінції.

1. Мінеральне живлення тварин / [Кліценко Г.Т., Кулик М.Ф., Косенко М.В., Лісовенко В.Т.]. – К.: СВІТ, 2001. – 575 с.

2. Микроэлементозы человека: этиология, классификация, органопатология / [Авцын А.П., Жаворонков А.А., Риш М.А., Строчкова Л.С.] // АМН СССР. – М.: Медицина, 1991. – 496 с.

3. Ветеринарна клінічна біохімія / [Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін. ]; за ред. В.І. Левченка і  В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 400 с.

4. Мікроелементози сільськогосподарських тварин / [Судаков М.О., Береза В.І., Погурський І.П. та ін. ]; за ред. М.О. Судакова. – [2-е вид.]. – К.: Урожай, 1991. – 144 с.

5. Кондрахин И.П. Алиментарные и эндокринные болезни животных / И.П. Кондрахин. – М.: Агропромиздат, 1989. – 256 с.

6. Георгиевский В.И. Минеральное питание животных / В.И. Георгиевский, Б.Н. Анненков, В.Т. Самохин. – М., 1979. – 471 с.

7. Саулко В.В. Вміст мікроелементів в сироватці крові тільних корів різних біогеохімічних провінцій / В.В. Саулко // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. –  Т. 18, № 3 (71). – С. 81–86.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_saulko_ua.pdf (250)324.87 КБ