Ви є тут

АНАЛІЗ РАЦІОНУ ГОДІВЛІ СУХОСТІЙНИХ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ

Наведено аналіз раціону годівлі сухостійних корів української чорно-рябої молочної породи за результатами диспансеризації. На основі результатів аналізу встановлено порушення протеїнового, вуглеводного, ліпідного, макро-, мікромінерального та вітамінного живлення. Недоліками годівлі корів раннього та пізнього сухостою були незбалансована структура раціонів (надлишок грубих кормів), надмірна кількість, порівняно з потребою, сухої речовини (+12,7 та +20,4 %), сирої клітковини (+59,9 та + 57,4 %), магнію (+119,2 та +127,9 %), калію (+75,0 та +83,1 %), сульфуру (+36 та +46 %), феруму (+492,0 та +492,2 %) та мангану (+16,0 та +20,8 %), низький вміст обмінної енергії (- 11,0 та +0,3 %), сирого (-32,6 та -22,7 %) і перетравного протеїну (-35,9 та -23,2 %), сирого жиру (-15,3 та -5,7 %), легкоперетравних вуглеводів: цукру (-78,1 та -73,4 %) і крохмалю (-27,2 та + 9,9 %), кальцію (-17,5 та -16,1 %), фосфору (-49,9 та -42,3 %), купруму (-37,5 та -30,7 %), цинку (-33,7 та -25,9 %), кобальту (-18,9 та -14,7 %), йоду (-34,7 та -34,7 %), каротину (-34,0 та -33,9 %), вітаміну D (-90,9 та -91,0 %).

Ключові слова: сухостійні корови, диспансеризація, аналіз раціону.

 1. Біохімічні основи нормування мінерального живлення великої рогатої худоби. 1. Макроелементи / В.В.Влізло, Л.І. Сологуб, В.Г. Янович та ін. // Біологія тварин. – Львів, 2006. – Т. 8, № 1–2. – С. 19–40.
 2. Біохімічні основи нормування мінерального живлення великої рогатої худоби. 2. Мікроелементи / [В.В. Влізло, Л.І. Сологуб, В.Г. Янович та ін.] // Біологія тварин. – Львів, 2006. – Т. 8, № 1–2. – С. 41–62.
 3. Біохімічні основи нормування вітамінного живлення корів. 1. Жиророзчинні вітаміни / В. В. Влізло, Б. М. Куртяк, В.Г. Янович та ін. // Біологія тварин, 2007. – Т. 9, № 1–2. – С.43–54.
 4. Порушення годівлі корів – причина захворюваності / В. Влізло, М. Хельтерскінкен, Г. Шольц [та ін.] // Ветеринарна медицина України. – 2001. – № 5. – С. 38.
 5. Внутрішні хвороби високопродуктивних корів (етіологія, діагностика, лікування і профілактика): метод. рекомендації / В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, В.В. Сахнюк та ін.; Білоцерківський національний аграрний університет. – Біла Церква, 2007. – 63 с.
 6. Внутрішні хвороби тварин / [Левченко В. І., Влізло В. В., Кондрахін І.П. та ін.]; За ред. В. І. Левченка. – Біла Церква, 2015. – Ч. 2. – 610 с.
 7. Диспансеризація великої рогатої худоби: метод. рекомендації / В. І. Левченко, І. П. Кондрахін, Г. Г. Харута та ін. – Київ, 1997. – 60 с.
 8. Демидюк С.К. Показники метаболічного профілю крові сухостійних корів за мікроелементозів / С.К. Демидюк, Л.Г. Слівінська, А.Р. Щербатий // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. – 2015. – Т. 17, № 2(62). – С. 54–58.
 9. Дімчя Г.Г. Концептуальні принципи годівлі високопродуктивних корів у період сухостою / Г.Г. Дімчя,
  А.Н. Майстренко, В.І. Петренко // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – 2015. – № 9. – С. 134–138.
 10. Показники метаболічного профілю крові корів господарств Тернопільської області / А. О. Драчук, Л. Г. Слівінська, М. Г. Личук та ін. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. – 2011. – Т. 13, № 4(1). – С. 97–104.
 11. Кандиба В. М. Профілактика аліментарних порушень фізіологічних процесів травлення, обміну речовин та "продукційних" захворювань у високопродуктивних корів / В. М. Кандиба // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. – 2012. – Вип. 24(1). – С. 120–127. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pzvm_2012_24(1)__26.
 12. Кондрахін І.П. Етіологічний та патогенетичний зв'язок множинної патології, особливості лікування і профілактики / І.П. Кондрахін // Вет. медицина України, 2006. – № 2. – С. 9–10.
 13. Кондрахин И.П. Метаболический синдром: современное представление, перспективы использования / И. П. Кондрахин // Біологія тварин. – 2010. – Т. 12, № 2. – С. 63–66.
 14. Кравченко Н. О. Діагностика метаболічних зрушень в організмі великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності за умов силосно-концентратного типу годівлі / Н. О. Кравченко // Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. – 2015. – Вип. 16, № 2. – С. 157–162.
 15. Личук М.Г. Аналіз продуктивності молочних корів за результатами диспансеризації / М.Г. Личук, Л.Г. Слівінська, М.З. Паска // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів. – 2016. – Т.18, № 3 (71). – С. 252–256.
 16. Ноздрін М. Т. Деталізовані норми годівлі с.-г. тварин. [довідник] / Ноздрін М. Т. (ред.) – К.: Урожай, 1991. – 342 с.
 17. Новітні норми, раціони і технології повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби: [керівництво-посібник] / Богданов Г. О., Кандиба В. М., Ібатуллін І. І. [та ін.], за ред. Богданова Г. О. та Кандиби В. М. – Х., 2010. – 1119 с.
 18. Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин: довідник / [Проваторов Г.В., Ладика В.І., Бондарчук Л.В.; за заг. ред. В.О. Проваторової]. – Суми: Університетська книга, 2009. – 489 с.
 19. Застосування констеляційного методу діагностики стану здоров’я корів / М. Є. Павлов, О. В. Митрофанов,
  В. М. Могільовський та ін. // Науковий вісник ветеринарної медицини. – 2014. – Вип. 13. – С. 178–182.
 20. Зміни енергетичного балансу у корів та їх наслідки / М.Є. Павлов, О.В. Митрофанов, В.А.Пасічник та ін. // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. – X.: РВВ ХДЗВА., 2016. – В. 32, Ч. 2. «Ветеринарні науки». – С. 16–22.
 21. Діагностика стану здоров'я корів, що утримуються на висококонцентратному раціоні / В.А. Пасічник, Д.В. Кібкало, С.Б. Боровков та ін. // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. – X.: РВВ ХДЗВА., 2011. – В. 23, Ч. 2, Т. 2. «Ветеринарні науки». – С. 383–386.
 22. Петренко В. І. Годівля сухостійних корів з потенціалом продуктивності 6–8 тис. кг молока: [Наук.-практич. рекомендації] / Петренко В. І., Дімчя Г. Г., Майстренко А. Н. – Дніпропетровськ, 2012. – 43 с.
 23. Петренко В.І. Норми і раціони годівлі сухостійних корів та їх удосконалення / В. І. Петренко, Г. Г. Дімчя, А. Н. Майстренко // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони. – 2013. – № 4. – С. 168–173.
 24. Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин / [Ібатуллін І.І., Чигрин А.І., Отченашко В.В. та ін.]; під ред. академіка І.І. Ібатулліна. – Житомир: Полісся, 2013. – 442 с.
 25. Слівінська Л.Г. Еритроцитопоез та обмін заліза у тільних корів / Л.Г. Слівінська // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць.– Біла Церква, 2006. – Вип. 40. – С. 182–188.
 26. Стадник А. М. Доклінічна діагностика і симптоматика хвороб метаболізму у високопродуктивних корів / А. М. Стадник, С. К. Демидюк // Наук.-техн. бюлетень інституту біології. – Львів, 2008. – Вип. 9, № 1–2. – С. 178–182.
 27. Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби: монографія / [Богданов Г.О., Ібатуллін І.І., Кандиба В.М. та ін.] за ред. В.М. Кандиби, І.І. Ібатулліна, В.І. Костенка. – Житомир: ПП Рута, 2012. – 860 с.
 28. Шарандак П. В. Аліментарні фактори – основа внутрішньої поліметаболічної патології вівцематок / П. В. Шарандак, В. І. Левченко // Науковий вісник ветеринарної медицини. – 2015. – № 2. – С. 88–98.
 29. Янович В.Г. Біологічні основи трансформації поживних речовин у жуйних тварин / В.Г. Янович, Л.І. Сологуб. – Львів: Тріада плюс, 2000. – 384 с.
 30. Cronjé P. Ruminant physiology: digestion, metabolism, growth, and reproduction / Cronjé P. – NY: CABI, 2000. – 488 p.
 31. Dirksen G. Innere Medizin und Chirurgie des Rindes / G. Dirksen, H.–D. Gründer, M. Stöber. – Stuttgart: Parey, 2006. – 1325 s.
 32. Gorzheyev V. The problem of ensuring the well–being of veterinary livestock in stock–raising / V. Gorzheyev // Veterinary Medicine. Bulletin BNAU. – 2013.– Vol. 107, No. 12. – P.16–17.
 33. Herdt T. Metabolic diseases of ruminants, an issue of veterinary clinics: food animal practice / T. Herdt. – USA: Elsevier Health Sciences, 2013. – 506 p.
 34. Herdt T.H. Ruminant adaptation to negative energy balance: influences on the etiology of ketosis and fatty liver / T.H. Herdt // Metabolic disorders of ruminants. Vet. Clinics of North America. Food Animal Practice. – 2000. –V. 16: (2). – P. 215–230.
 35. Interactions between negative energy balance, metabolic diseases, uterine health and immune response in transition dairy cows / [Esposito G., Irons P. C., Webb E. C. et al.] // Anim. Reprod. Sci. – 2014. – Vol. 144, No. 3–4. – P. 60–71.
 36. LeBlanc S. Monitoring metabolic health of dairy cattle in the transition period / S. LeBlanc // J. Reprod Dev. – 2010. – Vol. 56. – P. 29–35.
 37. Miller W. J. Dairy cattle feeding and nutrition USA / W. J. Miller. – NY: Academic press, 2012. – 411 p.
 38. Nutrient Requirement of Dairy Cattle. Seventh revision Edition / Board on Agriculture National Research Council; Nat. Acad. Press. – Washington, 2001. – 363 p.
 39. Scott P. R. Cattle medicine / P. R. Scott, C. D. Penny, A. Macrae. – UK: Manson publishing, 2011. – 288 p.
ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_1_2017_p56-68_luchuk.pdf668.48 КБ