Ви є тут

ЕПІЗООТИЧНИЙ СТАН ПрАТ ‘‘БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП’’ ЩОДО УРАЖЕННЯ КОРОПОВИХ РИБ ЗБУДНИКАМИ ІНВАЗІЙНИХ ХВОРОБ

У статті викладені питання щодо епізоотичного стану рибницького господарства ПрАТ ‘‘Білоцерківсільрибгосп’’, яке розташоване в м. Біла Церква Київської області, стосовно інвазійних хвороб коропових риб, що вирощуються в цьому господарстві. Вивчено видовий та віковий склад риби, вирощуванням якої займається господарство. Досліджено та проаналізовано екстенсивність та інтенсивність інвазії коропів, товстолобиків та білих амурів протягом періоду вирощування риби з березня до вересеня. В результаті проведених досліджень встановлено, що у досліджених риб реєстрували наявність збудників інвазійних хвороб коропових риб, а саме війчасті інфузорії триходіни (найпростіші), лернеї та синергазилюси (ракоподібні), постодиплостоми та диплостоми (трематоди), ботріоцефалюси та кавії (цестоди).

Найбільшу небезпеку щодо виникнення спалаху хвороби становить ураження лернеями та диплостомами.

Ключові слова: риба, коропи, товстолобики, білі амури, ботріоцефальоз, кавіоз, триходіноз, синергазильоз, диплостомоз, постодиплостомоз, інтенсивність інвазії, екстенсивність інвазії.

1. Допіряк В.О. Ветеринарне забезпечення рибництва Буковини / В.О. Допіряк, М.К. Божко // Ветеринарна медицина України. – 2012. – № 10 (200). – С. 33.

2. Алимов С.І. Рибне господарство України: стан і перспективи / С.І. Алимов. – К.: Вища освіта, 2003. – С. 3.

3. Стратегия охраны здоровья рыб в аквакультуре / [О.М. Давыдов, В.Н. Лысенко, Л.Я. Куровская, С.И. Неборачек] // Ветеринарна медицина України. – 2013. – № 1 (203). – С. 28.

4. Микитюк П. В. Хвороби прісноводних риб / П. В. Микитюк, О.М. Якубчак. – К.: Урожай, 1992. – С. 5.

5. Головина Н.А. Особенности течения эпизоотии у рыб на рыбоводных предприятиях и их связь с природными очагами заболеваний / Н.А. Головина // Эпизоотический мониторинг в аквакультуре: состояние и перспективы // Материалы Всерос. науч.-практ. конф.-семинара (Москва, 13-14 сент. 2005 г.) / Мин-во сел. хоз-ва Рос. Федерации. – М., 2005. – С. 30–34.

6. Ветеринарно-санитарная экспертиза пресноводной рыбы: справочник / [П.В. Микитюк, П.В. Житенко, В.С. Осетров и др.]; под ред. П.В. Микитюка. – М.: Агропромиздат, 1989. – 207 с.

7. Давыдов О.Н. Болезни пресноводных рыб / О.Н. Давыдов, Ю.Д. Темниханов. – К.: Вет-информ, 2004. – 544 с.

8. Экология паразитов рыб водоемов Украины / [О.Н. Давыдов, С.И. Неборачек, Л.Я. Куровская, В.Н. Лысенко]. – К., 2011. – 492 с.

9. Влияние основных антропогенных факторов на ихтиопаразитологическую ситуацию в водохранилищах Днепра / [О.Н. Давыдов, Н.С. Мандыгра, О.М. Клименко и др.] // Вестник зоологии. Отд. вып. 18. – К., 2004. – С. 37–39.

10. Siwickie A. Fish diseases diagnosis and preventions methods / A. Siwickie. – Olsztyn: IRS, 1993. – 182 s.

11. Effects of water pH on copper toxicity of early life stages of the common carp (Cyprinus Carpio) / J.H.X. Stouthart Xander, L.M. Heans Jeroen, A.C. Lock Robert [et al.] / Wendelaar // Environ. Toxicol. And Chem. – 1996. – Vol. 15, № 3. – P. 376–383.

12. Siwickie A. Choroby ryb hodowlanych. / A. Siwickie, J. Antyhowicz. – Olsztyn: IRS, 1994. – 376 s.

13. Мандигра М.С. Епізоотична ситуація в рибницьких господарствах Рівненщини / М.С. Мандигра, О.В. Збожинська // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми охорони здоров’я риб та інших гідробіонтів» (Феодосія, 26–29 травня 2008 р.). – Феодосія, 2008. – С. 311–315.

14. Секретарюк К.В. Ветеринарна іхтіопатологія / К.В. Секретарюк. − М.: Универсум паблишинг, 2003. – 306 с.

15. Грищенко Л.И. Болезни рыб и основы рыбоводства / Л.И. Грищенко, М.Ш. Акбаев, Г.В. Васильков. – М.: Колос, 1999. – 456 с.

16. Наконечна М.Г. Хвороби риб з основами рибництва / [М.Г. Наконечна, О.Ф. Петренко, В.П. Постой]; за ред. М.Г. Наконечної. – К.: Наук. світ, 2003. – 222 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_dzmil_ua.pdf304.61 КБ