Ви є тут

ПРОФІЛАКТИКА ГАСТРОЕНТЕРИТУ В ПІДСИСНИХ ПОРОСЯТ З ВИКОРИСТАННЯМ ФІТОБІОТИКА ЕКСТРАКТ™ 6930

Представлені результати дослідження профілактичної ефективності фітобіотика ЕКСТРАКТ™ 6930 за гастроен-
териту підсисних поросят. 
Встановлено, що застосування поросятам фітобіотика ЕКСТРАКТ™ 6930 знижує на 9,4 % захворюваність на гастро-
ентерит та на 6,8 % підвищує їх збереженість в підсисний період. Це пов’язано із синергічним ефектом складових фітобіо-
тика, а саме екстрактами орегано (corvacrol), кориці (cinnamaldegide) та мексиканського перцю (capsaicin). 
Задавання фітобіотика позитивно впливає на еритроцитопоез та синтез гемоглобіну в поросят (збільшується кількість 
еритроцитів на 9,1 %, концентрація гемоглобіну на 6,3 % та величина гематокриту на 9,5 %, порівняно з контролем). 

Використання підсисним поросятам фітопрепарата позитивно впливає на білоксинтезувальну функцію печінки, на що 
вказує збільшення вмісту загального білка та альбумінів на 6,7 та 12,2 %, порівняно з контрольною групою тварин.  
Відновлюються мітохондріальна і цитозольна структури гепатоцитів, на що вказує зниження активності ензимів 
АлАТ і АсАТ.  
Ключові слова: підсисні поросята, фітобіотик, гастроентерит, еритроцити, гемоглобін, гематокрит, загальний 
білок, альбуміни, ферменти. 

1. Хвороби свиней [текст]: підручник [для вищих навч. закл.] / В.І. Левченко, В.П. Заярнюк, І.В. Папченко та ін.; 
За ред. В.І. Левченка і І.В. Папченка. – Біла Церква, 2005. – 168 с. 
2.  Коцюмбас  І.Я.  Проблеми  використання  антимікробних  препаратів  для  стимулювання  росту  продуктивних 
тварин та альтернативи їх застосуванню / І. Я. Коцюмбас, В.М. Гунчак, Т.І. Стецько // Науково-технічний бюлетень 
Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових доба-
вок. – 2013. – Вип. 14, № 3–4. – С. 381–389. 
3. Effects of adding essential oil to the diet of weaned pigs on performance, nutrient utilization, immune response and in-
testinal health / P. Li, X. Piao, Y. Ru et al. // Asian-Aust. J. Anim. Sci. – 2012.  – Vol. 25, No. 11. – P. 1617–1626.  
4. Hanczakowska E. Effect of herbal extracts on piglet performance and small intestinal epithelial villi / E. Hanczakow-
ska, M. Swiatkiewicz // Czech J. Anim. Sci. – 2012. – 57 (9). – P. 420–429. 
5. Alternatives to antibiotic growth promoters in prevention of diarrhoea in weaned piglets: a review / H. Vondruskova, 
R. Slamova, M. Trckova et al. // Veterinarni Medicina. –  2010. – 55 (5). – P. 199–224. 
6.  Подобед  Л.И.  Натуральная  растительная  кормовая  добавка  «Экстракт»  в  кормлении  сельскохозяйственных 
животных и птицы / Л.И. Подобед, А.Т. Столяр, А.А. Архипов. – Одесса: Печатный дом, 2007. – 48 с. 
7. Повод М.Г. Динаміка інтер’єрних показників свиней при вирощуванні в умовах глибокої незмінної підстилки 
/ М.Г. Повод, В.О. Баранченко, Е.В. Єсіна // Вісник Дніпропетровського аграрного університету. – 2008. – № 2. – 
С. 121–125. 
8. Ветеринарна клінічна біохімія  [текст]: підручник / В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.; за ред.  
В.І. Левченка і В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 400 с.  
9.  Лодянов В.В. Биохимические  показатели  крови  свиней  специализированных  типов [Електронний  ресурс] 
/   В.В. Лодянов,  Е.А. Ганзенко  //  Научный  журнал  КубГАУ.  –2014.  –  №  97  (3).  –  С.  1367–1376.  Режим  доступу: 
http://ej.kubagro.ru/2014/03/pdf/93.pdf 
10. Єфімов В.Г. Біохімічні показники крові свиней на різних етапах вирощування за впливу вітаміну Е і селену / 
В.Г. Єфімов // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і ІБТ. – 2015. – Вип. 16, № 2. 
– С. 23–29. 
11. Горальський Л.П. Ферментативна активність сироватки крові поросят першого місяця життя / Л.П. Го-
ральський, І.І. Панікар // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2014. – № 1. – 
С.111–118. 

ДолученняРозмір
PDF icon b._lukashchuk.pdf277.92 КБ