Ви є тут

ВПЛИВ ТКАННИНОГО ПРЕПАРАТУ ПУЛЬМОЛІЗАТУ НА МОРФОГЕНЕЗ ЯЄЧНИКІВ ТЕЛИЦЬ-РЕЦИПІЄНТІВ

Секреторна функція яєчників є критичним фактором успішності розвитку ранніх ембріонів у великої рогатої худоби, в тому числі для приживлення передімпплантаційних ембріонів за використання методів нехірургічного трансферу. Останнім часом в країнах з розвиненим тваринництвом відзначається стабільна тенденція зростання до біотехнології трансплантації ембріонів, отриманих від корів-рекордисток різних порід.

Аналіз широкомасштабних досліджень та результатів практичної роботи Лабораторії трансплантації ембріонів "Полтаваплемсервіс" протягом 2011-2013 років показав, що в умовах промислового утримання телиць-реципієнтів відзначено істотне погіршення морфофункціонального стану одержання молока у молодняку в лютеальну фазу циклу, а саме, за підбору груп потенційних реципієнтів (7-8 день індукованого статевого циклу). Це помітно знизило темпи селекційного прогресу поголів'я та значно погіршило економічні показники щодо трансплантації ембріонів у племінних господарствах України.

Ключові слова: телиці-реципієнти, яєчники, жовте тіло, морфогенез, лютеогенез, лютеоліс, трансплантація ембріонів, приживлення, тканинний препарат Пульмолізат.

 1. Белобороденко А.М. Вынужденная гиподинамия как фактор бесплодия коров / А.М. Белобороденко //Материалы Всерос. науч. метод. конф. паталогоанатомов ветеринарной медицины. – Омск, 2000. – С. 174-175.
 2. Бугров О.Д. Взаємозв’язок морфофункціональних показників яєчників корів / О.Д. Бугров // Наук.-техн. бюл. – Х., 2009. – Вип. 100.– С. 161–163.
 3. Бугров О.Д. Рання доімплантаційна ембріональна смертність у телиць та корів / О.Д. Бугров, В.М. Хмельков // НТБ ІТ УААН.–Харків, 2014. – № 113. – С. 52-57.
 4. Гуменний О.Г. Метрити корів в господарствах України / О.Г. Гуменний// Матер. міжнарод. конференції «Ефективні ветеринарні технології», 11.05.2016. – Одеса. – [Електронний ресурс]
 5. Дуванов А.В. Трансплантация эмбрионов – альтернатива импорту скота в Украину / А.В. Дуванов, С.А.Сидашова // Эксклюзивные технологии. – 2013. – № 2(23). – С. 50-53.
 6. Емброзе Дж. Фактори, що впливають на плідність корів / Дж. Емброзе // Ветеринарна практика. – 2015.–№ 4.– С. 38-46.
 7. Давидова Ю.Ю. Морфологічні зміни фолікулів і жовтих тіл у природному статевому циклі корів / Ю.Ю. Давидова // Наук.-техн. бюл. – Х., 2006. – Вип. 92. – С. 32–38.
 8. Кабанова А.С. Минеральный состав крови крупного рогатого скота под влиянием иммуностимулятора /А.С. Кабанова, Л.Ю. Топурия, Г.М.Топурия // Сборник статей научно-методич. конф. Ставропольской сельскохозяйственной академии. – Т.4. – 2016. – С. 95-98.
 9. Мельник В.О. Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин. Конспект лекцій / В.О. Мельник, С.О. Сідашова. – Миколаїв, 2013. – 140 с.
 10. Пономарева М.А. Переваримость и использование питательных веществ корма при использовании пробиотика «Биодарин» / М.А. Пономарева // Сборник статей Центра прогнозирования Ставропольской сельскохозяйственной академии. – Т.4. –2016. – С. 120-126.
 11. Плугатирьов В.П. Ефективність препаратів гумату натрію для профілактики і терапії акушерсько-гінекологічних захворювань у корів / В.П. Плугатирьов, В.Ф. Довгопол // Науковий вісник ДДАВМ ім. С.З.Гжиць-кого. – 2006.– № 10.– С. 39-41.
 12. Сидашова С.А. Методика морфофункциональной оценки активности яичников коров и телок и прогноз результативности искусственного осеменения / С.А. Сидашова // Матер.11 Междунар. науч.-практ. конф. «Молочная империя». – Донецк, 2013. – С. 230-241.
 13. Сідашова С.О. Формування жовтих тіл у тільних корів /С.О. Сідашова, О.Д. Бугров //1 республіканська наук. конф., 16-18.10.1990 «Біотехнологічні дослідження і перспективи їх розвитку». – Тези доповідей. – Львів,1990. – 37 с.
 14. Сідашова С.О. Вплив тканинного імуностимулюючого препарату на нормалізацію статевої циклічності телиць в лютеальну фазу /С.О.Сідашова // Розведення і генетика тварин. – К., 2014. – Вип.48. – С.244-252.
 15. Сідашова С.О. Оцінка лактуючих корів бути придатними донорами-реципієнтами доімплантаційних ембріонів / С.О. Сідошова // Вісник ПДАА. – 2013, №2. – С. 61-63.
 16. Сідашова С.О. Анатомічні і функціональні зміни яєчників самок великої рогатої худоби / С.О. Сідашова // Розведення і генетика тварин: міжвід. темат. зб. – К.: Аграрна наука, 2011. – Вип. 45. – С. 236–246.
 17. Сидашова С.А. Пробиотическая защита слизистых реципиентов как этап усовершенствования биотехнологии трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота /С.А. Сидашова, В.И. Халак// Сборник статей научно-методич. конф. Ставропольской сельскохозяйственной академии. – Т.4. – 2016. – С.191-197.
 18. Сидашова С.А. Трансплантация эмбрионов – практический путь повышения продуктивности поголовья молочных комплексов / С.А.Сидашова // Эксклюзивные технологии. – 2016. – № 6 (45). – С. 48-52.
 19. Тканинний імуностимулюючий препарат – пульмолізат. Тимчасова настанова. – Одеса: ТОВ «Відродження М», – 2016. – 4 с.
 20. Природний та індукований лютеоліз у корів / Ю.Ю. Шахова, О.Д. Бугров, С.О. Шаповалов, О.А. Кретов // НТБ ІТ УААН. – Харків, 1997. – № 97. – С.167-171.
 21. Хохлов А.В. Влияние ПДС на функцию персистентного желтого тела и стероидогенез у коров с хламидиозом и ИРТ /А.В. Хохлов // Матер. 7 междунар. науч.-произв. конф.–Белгород, 2002. – Ч.1. – С.154-155.
 22. Hill A. The environment and disease: association or causation / A. Hill // Proc. R. Soc. Med. – 1965. – № 58. – P.175-195.
 23. Does C. Incorporation of follicle stimulating hormone used for embryotransfer in cattle into maltilamellar lyposomes / C. Does, D. Stringfellow, P.D. Shultz // Theriogenology. – 1984. – V. 21. – N. 4. – P. 661-675.
 24. Kastelic J. Spontaneous embryonic death on days 20 40 in heifers / J. Kastelic //Theriogenology. – 1991. – Vol. 35. – P. 351-363.
 25. Pener Peter. Bovine Artificial Insemination. Technical Manual. / Peter Pener. – Canada/ Ontario, 1993. – 112 p.
ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_1_2017_p16-25_humenny.pdf1.31 МБ