You are here

Correction of natural resistance indicators in calves with abomazoenteritis

Diseases of the digestive system, especially of ounganimals, are widespread and cause significant material lossesto farms of all types of property. Therefore, it is importantto develop a complex treatment that affects all links ofpathogenesis, accelerates recovery and at the same timedoes not have a toxic effect on the body of young animals.There search was carried out in the farms of the Lviv region on black-and-white calves at the age of 1.5–2 months of age.The animals of the research groups were diagnosed withabomazoenteritis. Clinically healthy animal analogs served ascontrol. It was previously established that in calves patientswith abomazoenteritis, the bactericidal activity of bloodserum (BABS), lysozyme activity of blood serum (LABS)and indicators of the activity of phagocytosis of neutrophilsdecrease. The animals were treated with diet, antibiotic therapy,rehydration and vitamin therapy. In addition, the calves of oneof the research groups received the oral drug Selenium (SelPlex) and the intramuscular drug Germanium (Maxidin 0.4)as antioxidants and immunomodulators. The dat aobtained byus indicate that the use of these drugs in the complex therapyof patients with abomazoenteritis of calves contributed to theacceleration of the clinical recovery of calves (on average by2 days). The positive effect of the Selenium and Germaniumpreparations on the indices of nonspecific resistance was alsoestablished: BABS and LABS on the seventh day of the studywere higher (p<0.001) than in animals to which these drugswere not used and amounted to 41.0±0.51 and 19.5±0.45 %respectively. Similar changes were revealed as indicatorsof phagocytosis. Phagocytic activity of neutrophils (FA)was higher than the third (p<0.05), seventh (p<0.01) andfourteenth (p<0.01) days of the study. The phagocytic index(PI) of the seventh (p<0.001) and the fourteenth (p<0.001)day of research compared with the group of animals whereSelenium and Germanium were not used. The studies carriedout indicate that the use of Sel-Plex and Maxid in 0.4 in thecomplex treatment of calves with abomazoenteritis acceleratedthe recovery of animals, in particular through a positive effecton the indices of nonspecific resistance.

Key words: younganimals, digestive disorders,Selenium, Germanium, phagocytosis, bactericidal, lysozymeactivity of blood serum.

 

 1. Lukevits, E.Ya., Gar, T.K., Ignatovich, L.M., Mironov, V.F. (1990). Biologicheskaja aktivnost' soedinenij germanija [Biological activity of germanium compounds]. Riga: Zinatne, 191 p. Available at:twirpx.com/file/1897036/
 2. Golubkina, N.A., Papazyan, T.T. (2006). Selen v pitanii: rasteniya, zhivotnyye, chelovek [Selenium in nutrition: plants, animals, humans]. Moscow: Printed City, 254 p.
 3. Dorofeychuk, V. G. (1968). Lizocimnaja aktivnost' syvorotki krovi [Lysozyme activity of blood serum]. Laboratornoe delo [Laboratory work]. no. 1, pp. 28–34.
 4. Zharkoy, B. L. (2004). Vzaimosvjaz' intensivnosti proces sov svobodno-radikal'nogo okislenija i pokazatelej immunnogo statusa u teljat [The relationship between the intensity of free radical oxidation processes and indicators of the immune status in calves]. Svobodnye radikaly, antioksidanty i zdorov'e zhivotnyh: materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf., 21–23 sentjabrja 2004 g [Free Radicals, Antioxidants and Animal Health: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, September 21-23, 2004]. Voronezh, pp. 36–40. Available at: nivipat.ru/ wp-content/uploads/2016/11/Sympos.1.doc
 5. Zinko, H.O. (2017). Imunnyj status teljat, hvoryh na gastroenteryt [Immune status of calves with gastroenteritis]. Nauk. visnyk L'viv. nac. un-tu vet. medycyny i biotehnologij imeni S.Z. Gzhyc'kogo [Scientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S.Z. Gzyckyi]. Lviv, Vol. 19, no. 82, pp. 61–65. DOI:10.15421/nvlvet82135
 6. Zinko, H.O., Slivinska, L.H. (2013). Vplyv preparativ Selenu ta Germaniju na okremi lanky patogenezu za gastroenterytu teljat [The effect of selenium and Germany on certain links in the pathogenesis of gastroenteritis in calves]. Nauk. visnyk L'viv. nac. un-tu vet. medycyny ta biotehnologij imeni S.Z. G'zhyc'kogo [Scientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S.Z. Gzyckyi]. Lviv, vol. 15, no. 1 (55), Part 1, pp. 60–67. Available at:nbuv.gov.ua/UJRN/ nvlnu_2013_15_1%281%29__13
 7. Zinko, H.O., Slivinska, L.H. (2012). Efektyvnist' zastosuvannja mikroelementiv Selenu ta Germaniju za gastroenterytu teljat [Efficacy of trace elements Selenium and Germany in gastroenteritis of calves]. Naukovyj visnyk veterynarnoi' medycyny: zbirnyk naukovyh prac' [Scientific Bulletin of Veterinary Medicine: a collection of scientific papers]. Bila Tserkva, Issue 10 (99), pp. 41–45.
 8. Zinko, H.O., Slivinska, L.H. (2012). Stan systemy POL-AOZ v umovah tehnologichnogo stresu ta za dii' preparativ Selenu ta Germaniju [The state of the POLAOZ system under conditions of technological stress and under the action of Selena and Germany]. Nauk. visnyk L'viv. nac. un-tu vet. medycyny ta biotehnologij imeni S.Z. G'zhyc'kogo [Scientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S.Z. Gzhytskyi]. Lviv, vol. 14, no. 3 (53), Part 1, pp. 59–65. Available at:nbuv.gov.ua/UJRN/ nvlnu_2012_14_3%281%29__14
 9. Kost, Ye.A., Stenko, M.I. (1975). Issledovanie fagocitoza [Phagocytosis research]. Spravochnik po klinicheskim laboratornym metodam issledovanija [Handbook of Clinical Laboratory Research Methods]. M.: Medicine, pp. 56–57. Available at:twirpx.com/file/1036710/
 10. Lisova, N.Ye. (2006). Imunofiziologichnyj status teljat za vplyvu antymikrobnyh preparativ ta imunomoduljatoriv: dys. ... kand. s.-g. nauk: 03.00.13. [Immunophysiological status of calves under the influence of antimicrobial drugs and immunomodulators: dissertation of the candidate of agricultural sciences: 03.00.13.]. Lviv, 148 p. Available at: otherreferats.allbest.ru/ medicine/00462994_0.html
 11. Sagakyants, A.B., Khaitov, R.M. (2008). Nekotorye aspekty istoricheskogo stanovlenija teorii fagocitoza (k 100-letiju prisuzhdenija I. I. Mechnikovu Nobelevskoj premii) [Some aspects of the historical formation of the theory of phagocytosis (to the 100th anniversary of the Nobel Prize awarded to I.I. Mechnikov)]. Immunology. no. 4, pp. 196–201.
 12. Boyko, O. V., Akhmineyeva, A. Kh., Gudinskaya, N. I., Bendyug, V.A. (2014). Sintez lizocima i ego inaktivacijami kroorganizmami, vydelennymi ot bol'nyh s razlichnymi nozologicheskimi formam [Synthesis of lysozyme and its inactivation by microorganisms isolated from patients with various nosological forms]. Sovremennye problemy nauki i obrazovani [Modern problems of science and education]. no. 3, 6 p. Available at: www.science-education.ru/ru/article/view?id=13101
 13. Slivinska, L.H., Zinko, H.O. (2012). Vplyv preparativ mikroelementiv Selenu ta Hermaniiu na pokaznyky T- i V-klitynnoho imunitetu teliat [The effect of trace elements preparations of selenium and germanium on the T- and B-cell immunity of calves]. Nauk.-tekhn. biuleten DNDKI vet. Preparativ ta kormovykh dobavok [Scientific and technical bulletin of DNDKI of veterinary drugs and feed additives]. Lviv, no. 1–2, pp. 444–448.
 14. Smirnova, O.V., Kuz'mina, T.A. (1966). Opredeleniye bakteritsidnoy aktivnosti syvorotki krovi metodom fotonefelometrii [Determination of bactericidal activity of blood serum by photonephelometry]. ZHMEI, no. 4, pp. 8–11.
 15. Tomchuk, V. A., Mel'nichuk, D. A. (2003). Perekisnoye okisleniye lipidov v krovi telyat, bol'nykh dispepsiyey [Lipid peroxidation in the blood of calves with dyspepsia]. Veterinariya [Мeterinary medicine]. no. 8, pp. 35–37. Available at: irb.nubip.edu.ua/cgi bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=en&P21DBN=E CCA&I21DBN=ECCA_PRINT&S21FMT=fullw_ print&C21COM=F&Z21MFN=48587
 16. Chumachenko, V. Ye., Vysotskiy, N. A., Serdyuk, N. A. (1990). Opredeleniye yestestvennoy rezistentnosti i obmena veshchestv u sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh [Determination of natural resistance and metabolism in farm animals]. K.: Urozhay, 134 p.
 17. Shakhov, A. G. (2004). Rol' protsesov svobodnogo okisleniya v patogeneze infektsionnykh zabolevaniy [The role of free oxidation processes in the pathogenesis of infectious diseases]. Svobodnyeradikaly, antioksidanty i zdorovezhivotnyh. Materialy mezhdunarodnoj nauchnoprakticheskoj konferencii 21-23 sentyabrya 2004 [Free radicals, antioxidants and animal health: materials of the international scientific and practical conference, September 21-23, 2004]. Voronezh, pp. 3–9. Available at:nivipat.ru/wpcontent/uploads/2016/11/Sympos.1.doc
 18. Arthur, J.R., McKenzie, R.C., Beckett, G.J. (2003). Selenium in the Immune System. J. Nutr. Vol. 133, no. 5, pp. 1457–1459. DOI:10.1093/ jn/133.5.1457S
 19. Avery, J.C., Hoffmann, P.R. (2018). Selenium, Selenoproteins, and Immunity. Nutrients. Sep. Vol. 10 (9), 1203 p. DOI:10.3390/nu10091203
 20. Sobolev, O., Gutyj, B., Petryshak, R., Pivtorak, J., Kovalskyi, Y., Naumyuk, A., Petryshak, O., Semchuk, I., Mateusz, V., Shcherbatyy, A., Semeniv, B. (2018). Biological role of selenium in the organism of animals and humans. Ukrainian Journal of Ecology. no. (1), pp. 654–665. DOI:10.15421/2017_263
 21. Duff, G.C., Galyean, M.L. (2007). Board-invited review: Recent advances in management of highly stressed, newly eceived feedlot cattle. J. Anim. Sci. Vol. 85, pp. 823– 840. DOI:10.2527/jas.2006-501
 22. Li, L., Ruan, T., Lyu, Y., Wu, B. (2017). Advances in Effect of Germanium or Germanium Compounds on Animals. A Review. Journal of Biosciences and Medicines. no. 5, pp. 56–73. DOI:10.4236/jbm.2017.57006.
 23. Lykkesfeldt, J., Svendsen, O. (2007). Oxidants and antioxidants in disease: Oxidative stress in farm animals. The Veterinary Journal. Vol. 173, no. 3, pp. 502–511. DOI:10.1016/j.tvjl.2006.06.005
 24. Galbraith, M.L., Vorachek, W.R., Estil, C.T., Whanger, P.D., Bobe, G., Davis, T.Z., Hall, J.A. (2016). Rumen Microorganisms Decrease Bioavailability of Inorganic Selenium Supplements Biological Trace Element Research. Vol. 171(2), pp. 338–343. DOI:10.1007/s12011- 015-0560-8.
 25. Qian, F., Misra, S., Prabhu, K.S. (2019). Selenium and selenoproteins in prostanoid metabolism and immunity. Crit Rev Biochem Mol Biol. Vol. 54(6), pp. 484–516. DOI:1 0.1080/10409238.2020.1717430
 26. Steen, A., Strom, T., Bernhoft, A. (2008). Organic selenium supplementation increased selenium concentrations in ewe and newborn lamb blood and in slaughter lamb meat compared to inorganic selenium supplementation. Acta Vet Scand. Mar 31. Vol. 50(1), 7 p. Available at:www.ncbi.nlm. nih. gov/pubmed/18377659
 27. Surai, P.F., Kochish, I.I., Fisinin, V.I., Juniper, D.T. (2019). Revisiting Oxidative Stress and the Use of Organic Selenium in Dairy Cow Nutrition. Animals. no. 9(7), 462 p. Available at:www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC6680431/
 28. Surai, P.F. (2006). Selenium in Nutrition and Health. Nottingham, United Kingdom Nottingham University Press. 974 p. Available at:feedfood.co.uk/ download/AO_ system_2006.pdf
 29. Sobolev, O.I., Gutyj, B.V., Sobolieva, S.V., Borshch, O.O., Nedashkivsky, V.M., Kachan, L.M., Karkach, P.M., Nedashkivska, N.V., Poroshinska, O.A., Stovbetska, L.S., Emelyanenko, A.A., Shmayun, S.S., Guta, Z.A. (2020). Selenium in natural environment and foodchains. A Review. Ukrainian J. Ecol. Vol. 4, pp.148–158. DOI:10.1080 /10409238.2020.1717430
AttachmentSize
PDF icon slivinska_2_2021.pdf493.43 KB