Ви є тут

АКТИВНІСТЬ α-АМІЛАЗИ ТА ПОКАЗНИКИ ОБМІНУ ЛІПІДІВ В ОЦІНЦІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ

У статті проведено оцінку функціонального стану підшлункової залози в клінічно здорових високопродуктивних корів різних технологічних груп за показниками вуглеводного та ліпідного метаболізму. Встановлено подібну закономірну динаміку змін активності альфа-амілази, вмісту загальних ліпідів та альфа-ліпопротеїнів у сироватці крові, яка характеризувалася найбільшим напруженням стану підшлункової залози в період отримання максимальної молочної продуктивності, про що свідчать підвищення активності альфа-амілази до 9,5±1,17 г/год×л, вмісту загальних ліпідів та ліпопротеїнів високої густини в сироватці крові корів до 4,5±0,38 г/л і 1,25±0,047 ммоль/л відповідно саме в цей термін.

Ключові слова: високопродуктивні корови, підшлункова залоза, альфа-амілаза, загальні ліпіди, ліпопротеїни високої густини, кишкове та рубцеве травлення.

1. Харитонов Е.Л. Комплексные исследования процессов рубцового и кишечного пищеварения у жвачных животных в связи с прогнозированием образования конечных продуктов переваривания кормов: дис. д-ра биол. наук: 03.00.13, 06.02.02 “Кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов” / Е.Л. Харитонов. – Боровск, 2003. – 400 с.

2. Паршина В.В. Пищеварение в многокамерном желудке и кишечнике у коров при скармливании кормовых добавок, обладающих адсорбционными свойствами: дис. канд. биол. наук: 03.00.13 “Кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов” / В.В. Паршина. – Боровск, 2008. – 147 с.

3. Ярошко М. Продуктивне використання дійного стада / М. Ярошко // Агробізнес сьогодні. – 2013. – № 24 (271). – С. 48–50.

4. Ярошко М. Роль протеїну в раціоні молочної худоби / М. Ярошко // Інтернет-ресурс: http://Milkua.info.

5. Новоструєва І.В. Азотовий обмін у рубці та синтез компонентів молока у корів за різної розщеплюваності протеїну корму: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 03.00.04 “Біохімія” / І.В. Новоструєва. – Львів, 2011. – 16 с.

6. Кирк Р. Современный курс ветеринарной медицины Кирка / Р. Кирк, Д. Бонагура // Акваріум принт. – Москва, 2005. – 1376 с.

7. Бусел Ю.М. Патогенез, діагностика та лікування панкреатиту в собак: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.01 “Діагностика і терапія тварин” / Ю.М. Бусел. – Біла Церква, 2011. – 25 с.

8. Hall E.J. Exocrine Pancreatic Insufficiency: Notes on Canine Internal Medicine / E.J. Hall, K.F. Murphy and P.G. Darke // Blackwell Publishing: Oxford, 2003. – P. 197–198.

9. Watson P. Canine and feline pancreatitis: a challenging and enigmatic disease / P. Watson // Journal of Small Animal Practice. – 2015. – Vol. 56, is. 1. – P. 1–2.

10. Клімов А.О. Клініко-лабораторна та інструментальна оцінка діагностичних критеріїв розвитку і лікування панкреатиту у собак: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.01 “Діагностика і терапія тварин” / А.О. Клімов – Біла Церква, 2012. – 20 с.

11. Кравчук О.В. Стан ферментів підшлункової залози у коней української верхової породи за вікового аспекту / О.В. Кравчук // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. – Харків, 2013. – Вип. 97. – С. 330–332.

12. Диагностика болезней поджелудочной железы / В.М. Холод, Л.А. Князева, И.М. Карпуть [и др.] // Ветеринария. – 1983. – № 4. – С. 51–53.

13. Transcutaneous ultrasound-guided pancreatic biopsy in cattle and its safety: a preliminary report / Т. Mohamed, Н. Sato,
Т. Kurosawa, S. Oikawa // Vet. J. – 2003. – Vol. 166(2). – Р. 188–193.

14. Pusterla N. Ultrasonic examination of the pancreas in healthy cows / N. Pusterla, U. Braun // Vet. Radiol. Ultrasound. – 1997. –  Vol. 38(1). – Р. 63–67.

15. Chronic interstitial pancreatitis and chronic wasting disease caused by Eurytrema coelomaticum in Nelore cow / M.A. Rachid, H.M. Aquino Neto, E.J. Facury-Filho [et al.] // Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. – 2011. – Vol. 63, № 3. – Р. 1123–1126.

16. Ветеринарна клінічна біохімія / [Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін.]; за ред. В.І. Левченка, В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 400 с.

ДолученняРозмір
PDF icon eng_vovkotrub.pdf130.6 КБ