Ви є тут

АКТИВНІСТЬ α-АМІЛАЗИ ЗА ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ У КОНЕЙ

У статті висвітлено результати вивчення у порівняльному аспекті деяких біохімічних показників сироватки крові, які характеризують функціональний стан печінки та підшлункової залози у коней (активність аспарагінової і аланінової амінотрансфераз, гамма-глутамілтранспептидази, α-амілази). Під час проведення дослідження у групі тварин з підвищеною активністю індикаторних для печінки ферментів активність α-амілази була вірогідно вищою – 6,0±0,73 (Lim 2,89–12,0) мг/(схл), але гіперамілаземія виявлена у 5 тварин, що становить 35,7 %, у решти 9 коней активність її знаходилась у нормі, в однієї тварини вона збігалась лише з підвищеною активністю АсАТ, у двох – АсАТ і АлАТ, двох – АсАТ і ГГТП і лише з однією, в якої була збільшена активність усіх трьох ферментів, і, навпаки, у двох подібних тварин активність α-амілази була в нормі, проте вона не збігається і не корелює позитивно з гіперферментемією АсАТ, АлАТ або ГГТП.

Ключові слова: коні, підшлункова залоза, печінка, ферменти, α-амілаза, аспарагінова і аланінова амінотрансферази, гамма-глутамілтранспептидаза.

1. Індикаторні ферменти печінки у коней / В.І. Головаха, В.І. Левченко, О.Є. Галатюк, В.І. Козій // Наук. вісник Львів. держ. акад. вет. медицини ім. С. Ґжицького. – Львів, 2000. – Т.2(2), ч.2. – С.46 – 48.

2. Головаха В.І. Зміни гепатобіліарної системи у коней при інфекційній ринопневмонії, лептоспірозі та стахіботріотоксикозі / В.І. Головаха // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. − Біла Церква, 2000. − Вип.13, ч. 2. − С. 49–54.

3 Левченко В.І. Порушення функції печінки при гепатозі у бичків / В.І. Левченко // Вісн. с.-г. науки. − 1982. − № 7. − С. 46−47.

4. Свіржевська Є.Л. Функціональні зміни печінки та підшлункової залози у собак декоративних порід за різних раціонів / Є.Л. Свіржевська // Наук. вісник вет. медицини: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2011. – Вип. 7 (83). – С. 93–97.

5. Поджелудочная железа. – За матеріалами сайту: http://www. cherno-dub.ru/pancreas.

6. Зимин Н.Л. Эндокринология в практической ветеринарии / Н.Л. Зимин // Вет. консультант. – 2005. – № 18. – С.16–22.

7. Бажибина Е.Б. Лабораторная диагностика в комплексной диагностике заболеваний печени и поджелудочной железы / Е.Б. Бажибина // Ветеринарная клиника. – 2010. – № 1. – С. 26–29.

8. Anderson J.G. Icterus In: Gastroenterology in practice / J.G. Anderson, R.J. Washabau // Small animal Problem Solving. – 1992. – Vol. 14, № 8. – Р. 1045–1058.

9. Захаров И.Н. Экзокринная недостаточность поджелудочной железы / И.Н. Захаров, Н.А. Коровина, Н.Е. Малов // Міжнар. ендокрин. журнал. – 2009. – Т. 9, № 22. – www. endocrinology.mif.ua.com.

10. Головаха В.І. Функціональний стан печінки і її патологія у коней (етіологія, патогенез і діагностика): дис. ... д-ра вет. наук: спец. 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин» / В.І. Головаха. – Біла Церква, 2004. – 299 с.

11. Изменение активности гамма-глутамилтрансферазы при заболеваниях печени и желчевыводящих путей / Г. Върбанов, В. Михова, Д. Ганчева, А. Атанасова // Терапевтич. архив. – 1993. – №2. – С. 82–84.

12. Taylor F.G. Pancreatic enzymes / F.G.Taylor, M.H. Hillyer // In Techniques in Equine Medicine. – Philadelphia – 1997. – P. 53–54.

13. Cullen J.M. Liver, biliary system, and exocrine pancreas / J.M. Cullen, N.J MacLachlan // Thomson’s special veterinary pathologi, ed. McGavin MD, Morsby Pres, St. Louis. – 2001. – Vol. 3. – P. 81–124.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_kravchuk_ua.pdf285.14 КБ