Ви є тут

Аналіз змін гематологічних показників та обмін есенціальних мікронутрієнтів за використання вітамінно-амінокислотного комплексу

Встановлено, що рівень складових крові в організмі овець не завжди є стабільним і часто залежить від породи, статі, їх фізіологічного стану, рівня продуктивності, годівлі й умов утримання. Серед основних чинників, що визначають оптимальний рівень живлення овець, вагоме значення має забезпеченість їх достатньою кількістю незамінних амінокислот, особливо лізином, метіоніном, цистином, та вітамінами, з огляду на їх фізіологічне значення для організму тварин. Переважна їх кількість здатна синтезуватися в рубці овець за допомогою мікроорганізмів шлунково-кишкового тракту, однак деякі з них є незамінними, баланс яких має поповнюватися через корми раціонів. Описано застосування вітамінно-амінокислотного комплексу “Абетка для тварин” у овець, що містить комплекс жиро- і водорозчинних вітамінів, а також амінокислот, які сприяють нормалізації обміну речовин в організмі дрібних жуйних, підвищенню його резистентності, позитивно впливають на продуктивність, збереженість і відтворювальні функції тварин. У процесі проведених досліджень вивчено вплив цієї кормової добавки на стан гемоцитопоезу та обмін есенціальних мікронутрієнтів у кітних вівцематок. Після двократного застосування препарату встановлено посилення процесів еритроцитопоезу, про що свідчить підвищення в крові кількості еритроцитів на 21,2 % і вмісту гемоглобіну – на 11,2 %, стабілізацію розмірів та ступеня насичення еритроцитів гемоглобіном, про що свідчило зменшення показників МСН і МСV. Суттєвих змін щодо вмісту есенціальних мікронутрієнтів у сироватці крові овець під впливом препарату “Абетка для тварин” не спостерігали, в овець відмічали незначне зростання вмісту цинку в крові після другого введення препарату. Водночас, в крові тварин дослідної групи встановили вірогідне зростання вмісту Феруму в середньому до 129,5±7,33 мкг/100 мл (р<0,05), причому кількість тварин зі зменшеною його кількістю в крові становила лише 12,5 %. Кількість лейкоцитів у крові овець обох груп знаходилася в межах норми та під час другого й третього досліджень крові змінювалася несуттєво.

Ключові слова: вівці, годівля, кормові добавки, амінокислоти, вітаміни, гемоцитопоез, есенціальні мікронутрієнти.

 1. Вівчарство України: наук. вид. / В.М. Іовенко та ін. Київ: Аграрна наука, 2006. 616 с.
 2. Вдовиченко Ю. В., Жарук П. Г. Стан та перспективи розвитку галузі вівчарства України. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. 2013. № 1. С. 136–138. URl: nbuv.gov.ua/UJRN/vddau_2013_1_36
 3. Бінкевич В. Я., Яценко І.В. Вівчарство України: основні тенденції функціонування галузі. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. 2015. Т. 17. № 1 (2). С. 212–220. URL:www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21... N&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21 FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21 STR=nvlnu_2015_17_1%282%29__44
 4. Микитин Л. Є., Бінкевич В. Я., Білик О. Я. Стан та перспективи розвитку вівчарства в Україні. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. 2013. Т. 15. № 1 (4). С. 133–141. URL:nbuv.gov.ua/UJRN/ nvlnu_2013_15_1%284%29__28
 5. Сенчук І.В. Поліморбідність: кетоз та гепатодистрофія вівцематок (етіологія, діагностика, профілактич-на терапія): автореф. дис. … канд. вет. наук: 16.00.01. Біла Церква, 2009. 22 с.
 6. Zammit V. A. Ketogenesis in the liver of ruminants – adaptations to a challenge. The Journal of Agricultural Science. 1990. № 115(02). Р. 155–162. Doi:10.1017/ S0021859600075080
 7. Шарандак П.В. Показники білкового обміну у вівцематок при гепатодистрофії в умовах Луганської області. Вісник Полтав. держ. аграр. академії. Полтава, 2009. Вип. № 4. С. 178–180. URL: www.pdaa.edu.ua/sites/default/ files/visnyk/2009/04/4_2009.pdf
 8. Тютюнник О.С. Особливості обміну речовин і продуктивні якості молодняку овець за різних рівнів лізину, метіоніну і сульфуру у їх раціонах: дис. … канд. с-г. наук: 03.00.04. Львів, 2017. 161 с. URL: inenbiol.com/images/ stories/dusert/kand/Tyutyunyk/DIS.Tyutyunyk.pdf
 9. Вовкотруб Н.В., Безух В.М., Мельник А.Ю., Надточій В.П. Аналіз динаміки показників мінерального обміну у вівцематок за різного фізіологічного стану. Науковий вісник ветеринарної медицини. 2013. Вип. 12. 107. С. 10‒16. URL: nbuv.gov.ua/UJRN/nvvm_2013_12_4
 10. Шарандак П.В. Поліметаболічна та поліорганна патологія печінки й нирок у вівцематок в умовах східного регіону України: дис. … д-ра вет. наук: 16.00.01. Біла Церква, 2016. 447 с. URL: www.btsau.edu.ua/sites/default/ files/news/pdf/spec_radi/sharandak_pavlo_disert.pdf
 11. Біологічно активні речовини у вівчарстві / В.С. Яковчук та ін. Збірник наукових праць. Нова Каховка “ПИЕЛ”, 2006. С. 196–205.
 12. Скрипець В. І., Деменська Н. М. Використання “Целобактерину” для підвищення молочної продуктивності вівцематок. Збірник “Вівчарство”. 2006. Вип. 33. С. 103–107.
 13. Застосування не традиційних кормових засобів у годівлі лактуючих вівцематок / В. І. Скрипець та ін. Збірник “Вівчарство”. 2007. Вип. 34. С. 141–147.
 14. Застосування незамінних амінокислот при вирощуванні різних видів тварин / М. П. Ніщеменко та ін. Науково-технічний бюлетень ІБТ НААН. 2012. Вип. № 3–4. С. 437–443. URL: archive.inenbiol.com.ua:8080/ntb/ ntb8/85.pdf
 15. Jouany J.P., Morgavi D.P. Use of ‘natural’ products as alternatives to antibiotic feed additives in ruminant production. Animal. 2007. Vol. 1(10). P. 1443–1466. Doi:10.1017/S1751731107000742
 16. Comparative Study of the Water-Soluble Antioxidants in Fodder Additives and Sheep Blood Serum by Amperometric and Biochemical Methods/ S.Yu. Zaitsev et al. Animals. 2020. Vol. 10. 1186 p. Doi:10.3390/ ani10071186.
 17. Nutritional Wasting Disorders in Sheep/ J. Asín et al. Animals. 2021. Vol. 11. 501 p. Doi: 10.3390/ani11020501.
 18. Свістула М. М., Єфремов Д. В., Горб С. В. Продуктивність та обмін речовин у ярок за різних рівнів незамінних амінокислот та біогенних мінералів у раціоні. Науковий вісник "Асканія-Нова". 2016. Вип. 9. С. 102–110. URL: nbuv.gov.ua/UJRN/nvan_2016_9_14
 19. Rooke J.A., Dwyer C.M., Ashworth C.J. The potential for improving physiological, behavioural and immunological responses in the neonatal lamb by trace element and vitamin supplementation of the ewe. Animal. 2008. Vol. 2(4). P. 514– 524. Doi: 10.1017/S1751731107001255.
 20. Borges Ai. S., Divers T. J., Stokol T., Mohammed O. H. Serum Iron and plasma fibrinogen concentrations as indicators of systemic inflammatory diseases in horses. Journal of Veterinary Internal Medicine. 2007. 21(3). P. 489–494. PMID: 17552456 Doi:10.1892/0891- 6640(2007)21[489:siapfc]2.0.co;2
 21. Efficacy of Vitazal® in foals with anemia syndrome/ V. I. Holovakha et al. Theoretical and Applied Veterinary Medicine. 2020. Vol. 8(4). P. 246‒250. Doi:10.32819/2020.84035
 22. Ветеринарна клінічна біохімія / В.І. Левченко та ін.; за ред. В.І. Левченка і В.В. Влізла. Біла Церква, 2020. 400 с.
 23. Hemocytopoiesis and microelements metabolism’s indices in calves under the influence of national vitaminamino-acid complex / A. Melnyk et al. Наук. вісник вет. медицини: зб. наук. праць. Біла Церква: БНАУ, 2019. Вип. 2. С. 88–96. Doi:10.33245/2310-4902-2019-152-2-88-96
 24. Вплив препарату "Абетка для тварин" на показники еритроцитопоезу в поросят /А.Ю. Мельник та ін. Науковий вісник ветеринарної медицини. 2018. Вип. 1. С. 65–71. URL: nbuv.gov.ua/UJRN/nvvm_2018_1_12
 25. Вплив препарату «Абетка для тварин» на А-вітамінний і мінеральний обмін у коней /Л.М. Богатко та ін. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Актуальні проблеми ветеринарної медицини". Біла Церква, 2019. С. 44–47. URL:rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/2830/1/ vplyv_preparatu_ %c2%abAbetka_dlja_tvaryn%c2%bb.pdf
ДолученняРозмір
PDF icon vovkotrub_1_2021.pdf444.52 КБ