Ви є тут

БЕЗПЕЧНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ М’ЯСНОЇ СИРОВИНИ ЗА САРКОЦИСТОЗНОЇ ІНВАЗІЇ

Робота виконана з метою визначення необхідності внесення доповнень до «Правил передзабійного ветеринарно-
го огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів» (К., 2002 р.) стосовно оцінки без-
печності яловичих півтуш, уражених саркоцистами, для здоров’я людей. Установлено, що продукти забою від тва-
рин, хворих на саркоцистоз, залежно від інтенсивності інвазії, мають гірші органолептичні та фізико-хімічні показ-
ники, нижчу поживну та біологічну цінність, є потенційним джерелом харчових отруєнь людей через наявність  у 
м’ясі умовно-патогенної та патогенної мікрофлори. Доведена необхідність проведення бактеріологічного досліджен-
ня саркоцистозних півтуш для виявлення токсигенних мікроорганізмів. На підставі отриманих наукових досліджень 
запропоновані шляхи вдосконалення ветеринарно-санітарної оцінки туш забійних тварин за саркоцистозної інвазії. 
Ключові слова: саркоцистоз, інтенсивність інвазії, півтуші забійних тварин, безпечність, мікрофлора. 

1. Про безпечність та якість харчових продуктів / Закон України (затв. ВР України № 771/97 та № 191-V від 
24.10.2002 в редакції Закону № 2809-IV від 06.09.2005 р., зміни 2009 p.). – Офіц. вид. – K.: Ветінформ, 2002. – 43 с. – 
(Нормативний документ Державного комітету ветеринарної медицини України). 
2. Саркоцистоз крупного рогатого скота / [В.А. Салимов, В.И. Абакумов, Р.Р. Гасанов, О.С. Салимова]; Под ред. 
В.А. Салимова. – Самара: РИЦ СГСХА, 2013. – 192 с. 
3. Артеменко Л.П. Саркоцистозна інвазія великої рогатої худоби / Л.П. Артеменко, Ю.М. Тирсіна // Сучасна ве-
теринарна медицина. – 2012. – № 4. – С. 36–38, 40.  
4. Al-Hyali N.S. Fate of macrosarcocyst of Sarcocystis gigantea in sheep / N.S. Al-Hyali, E.R. Kennany, L.Y. Khalil // 
Iraqi Journal of Veterinary Sciences. – 2011. – Vol. 25. – P. 87–91. 
5.  Kaltungo  B.Y.    A  Review  of  Some  Protozoan  Parasites  Causing  Infertility  in  Farm  Animals  /  B.Y.  Kaltungo, 
I.W. Musa // Tropical Medicine. – 2013. – Vol. 71. – P. 1–6. 
6. Prakas Petras. Protozoan parasites from genus Sarcocystis and their investigations in Lithuania / Petras Prakas, Dalius 
Butkauskas // Ekologija. – 2012. – Vol. 58. – P. 45–58.  

7. Нечипуренко О.О. Увага! Саркоцистоз великої рогатої худоби – актуальна проблема в господарствах України 
/ О.О. Нечипуренко, О.А. Іващенко, А.О. Руденко // Сучасна ветеринарна медицина. – 2014. – № 4. – С. 42–44. 
8. Тирсін Р. Саркоцистоз – проблема гуманної та ветеринарної медицини / Р. Тирсін, Б. Ярчук, Ю. Тирсіна // Ве-
теринарна медицина України. – 2008. – № 7. – С. 17–19. 
9. Розумнюк Л. Бактеріальне забруднення свинини, враженої саркоцистами, залежно від пори року і інтенсивно-
сті інвазії / Л. Розумнюк, І. Даниленко // Вет. медицина України. – 2003. – № 8. – С. 35–38. 
10. Правила передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясних 
продуктів, затверджені наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України від 07.06.2002 № 28 та 
зареєстровані у Міністерстві юстиції України 21.06.2002 за № 524/6812.  
11. Про гігієну харчових продуктів // Регламент (ЄС) № 852 ⁄2004 ⁄ ЄС Європейського парламенту і Ради від 
29 квітня 2004 року. – К., 2004. – С. 15–20. 

ДолученняРозмір
PDF icon l._artemenko_n._bukalova_n._bogatko.pdf276.64 КБ