Ви є тут

БІЛКОВИЙ ОБМІН У ВІВЦЕМАТОК ЗА РІЗНОГО ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ

У статті представлені дані щодо стану білкового обміну в суягних, лактуючих та холостих вівцематок Слов'яно-сербського району Луганської області. Вміст Купруму, Мангану та Цинку у ґрунтах знаходиться в межах норми. Концентрація у грунтах Плюмбуму та Кадмію вище середніх показників по Луганській області, становить 7,50±0,0001 і 0,51±0,0001 мг/кг грунту відповідно. Раціон годівлі овець не збалансований за цукром і його співвідношенням до перетравного протеїну (0,16:1). У сироватці крові суягних вівцематок виявили зниження вмісту загального білка та збільшення рівня гамма-глобулінів у порівнянні з лактуючими та холостими вівцями. У лактуючих овець білковий обмін характеризується гіперпротеїнемією внаслідок збільшення кількості альфа-глобулінів, меншим рівнем гамма-глобулінів, порівняно із суягними вівцематками, а в холостих вівцематок – гіперпротеїнемією, більшою, ніж у суягних тварин, часткою альфа2- та меншою – гамма-глобулінів.

Ключові слова: вівцематки, печінка, загальний білок, альбуміни, глобуліни, промислове забруднення.

1. Ладиш І.О. Морфофункціональні механізми формування адаптаційних і продуктивних якостей овець різних генотипів в умовах Степу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук / І.О. Ладиш. – Львів, 2012. – 40 с.

2. Ветеринарна клінічна біохімія / В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін [та ін.]; за ред. В.І. Левченка і В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – С. 307–312.

3. Ветеринарна клінічна біохімія / М.І. Карташов, О.П. Тимошенко, Д.В. Кібкало [та ін.]; за ред. М.І. Карташова та О.П. Тимошенко. – Харків: Еспада, 2010. – С. 252–256.

4. Washabau Robert. Laboratory Tests for Liver Disease / Robert Washabau // Veterinary Focus. – 2010. – Vol. 20, № 3. – P. 32–37.

5. Aytekin Ismail. Levels of Selected Minerals, Nitric Oxide, and Vitamins in Aborted Sakis Sheep Raised Under Semitropical Conditions / Ismail Aytekin, Serap Unubol Aypak // Trop. Anim. Health Prod. – 2011. – Vol. 43 (2). – P. 511–514.

6. Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин: довідник / [Проваторова Г.В., Ладика В.І., Бондарчук Л.В.; за заг. ред. В.О. Проваторової]. – 2-ге вид., стер. – Суми: Університетська книга, 2009. – 489 с.

7. A Proteomics Study of the Response of North Ronaldsay Sheep to Copper Challenge / D.M. Simpson, Ali Mobasheri, S. Haywood, R.J. Beynon // BMC Veterinary Research. – 2006. – Vol. 2. – P. 36–48.

8. Guyton A.C. Text book of medical physiology / A.C. Guyton. – Philadelphia: W.B.Saunders, 1986. – 459 p.

9. Влияние техногенных загрязнений на развитие животноводства в Ворошиловградской области (аналитическая справка) / А.С. Воблая, В.И. Никитенко, В.Г. Малиновский [и др.]. – Ворошиловград, 1985. – 10 с.

10. Фоновий вміст мікроелементів у грунтах України / За ред. А.І. Фатєєва і Я.В. Пащенко. – Харків, 2003. – 117 с.

11. Bokori J. Complex Study of the Physiological Role of Cadmium. I. Cadmium and its Physiological Role / J. Bokori, S. Fekete // Acta Veterinaria Hungarica. – 1995. – Vol. 43 (1). – P. 3–43.

12. Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике: В 2 т. – Т. 1 / В.С. Камышников. – Минск: Беларусь, 2000. – 495 с.

13. Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин / В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.; за ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2004. – 608 с.

14. Фролова Н.А. Биологическое действие при хроническом воздействии в антенатальный и постнатальный периоды развития крыс / Н.А. Фролова // Токсикологический вестник. – 2007. – № 1. – С. 11–14.

15. Визначення структурних змін печінки овець за результатами біопсії / П.В. Шарандак, В.І. Шарандак, О.П. Тимошенко [та ін.] // Наук. вісник вет. медицини: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2011. – Вип. 8 (87). – С. 185–189.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_sharandak_ua.pdf263.78 КБ