Ви є тут

BLOOD BIOCHEMICAL PROFILE OF HEALTY COWS AND THOSE WITH OBSTETRIC PATHOLOGY

Вміст загального білка та загальних імуноглобулінів у сироватці крові корів є важливим показником клінічного стану та резистентності організму. Визначення цих показників має велике діагностичне і прогностичне значення під час дослідження тварин. Встановлено, що на час родів у корів із затриманням посліду були вірогідно зниженими показники неспецифічного захисту (загальний білок, загальні імуноглобуліни) та А-вітамінного забезпечення, а в післяродовому періоді у хворих тварин вірогідно зменшувались показники загальних імуноглобулінів (р < 0,01) і каротину (р < 0,05).

Ключові слова: затримання посліду, білок, імуноглобуліни, каротин.

1. Харута Г.Г. Прогнозування відтворної функції корів / Григорій Григорович Харута. – Біла Церква: Редакційно-поліграфічний сектор відділу НТПІ БДАУ, 1999. – 94 с.

2. Determination of selected acute proteins during the treatment of limb diseases in dairy cows / P. Jawori, S. Steinerz, T. Stefaniaki [et al.] // J. Vet. Med. – 2008. – Vol. 53. – P. 173–183.

3. Захарченко В.А. Гормональний профіль сироватки крові корів залежно від перебігу родів / Віталій Захарченко, Аполлінарій Краєвський // Наук. вісник Львів. нац. ун-ту вет. мед. імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2011. – Т. 13, № 2 (48). – С. 379–382.

4. Гончаренко В.В. Біохімічний склад крові нетелей української червоно-рябої породи до і після отелення / В. Гончаренко, М. Омеляненко // Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – К., 2010. – Вип. 136. – С. 88–94.

5. Грищук Г.П. Цитологічний та біохімічний склад крові корів в сухостійний період, після отелення та при затриманні посліду / Г.П. Грищук, А.С. Ревунець, В.В. Карпюк // Наук. вісник Луган. нац. аграр. ун-ту. – Луганськ, 2010. –№ 18. – С. 23–27.

6. Farzaneh N. Peripartal serum biochemical, haematological and hormonal changes associated with retained placenta in dairy cows / N. Farzaneh, M. Mohri,  A. Moghaddam Jafari // Comp. Clin. Pathol. – 2006. – Vol. 15. – Р. 27–30.

7. Захарін В.В. Біохімічний склад крові корів-первісток до і після родів / В.В. Захарін // Зб. наук. праць Луган. нац. аграр. ун-ту. – Луганськ, 2008. – № 92. – С. 64–68.

8. Leiva M. Effect of telithromycin in In vitro and In vivo Models of lipopolysacharide-induced Air-Way Inflanmation / M. Leiva, A. Ruiz-Bravo, M. Jimenez-Varera // Chest. – 2008. – Vol. 134, № 1. – P. 20–29.