Ви є тут

БУДОВА ПЕЧІНКИ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРІСНОВОДНИХ РИБ

У статті відзначено, що найбільш важливими факторами, що визначають продуктивні якості риби, є процеси, пов’язані з живленням гідробіонтів. Через споживання корму здійснюється один з найбільш суттєвих зв’язків організму з навколишнім середовищем. Характер живлення є видовою властивістю риб. Кожний об'єкт вирощування, виходячи з біологічних особливостей, для свого нормального існування вимагає певну кількість і співвідношення повноцінного білка жиру, вуглеводів і мінеральних речовин. Проведені дослідження показали, що печінка у кісткових риб різних видів істотно різнилася за топографоанатомічними та органолептичними показниками. Доведено, що належність риб до певної таксономічної групи не впливає на анатомічне розмежування печінки та підшлункової залози. Встановлено, що у представників родин щукові, сомові ці залози відокремлені. Для більшості представників родин коропових та окуневих характерна наявність гепатопанкреасу.

Ключові слова: печінка, підшлункова залоза, гепатопанкреас, печінкові пластинки, центральна вена, печінкова часточка, гепатоцит, панкреатоцит, морфометрія.

1. Гринжевський М. В. Інтенсифікація виробництва продукції аквакультури у внутрішніх водоймах України / М. В. Гринжевський. – К.: Світ, 2000. – 188 с.

2. Временные рекомендации по определению физиологического состояния рыб по физиолого-биохимическим данным / А. А. Яржомбек, Н. Ф. Шмаров, В. В. Лиманский, Е. Н. Бекина. – М., 1981. – 54 с.

3. Шевчук П. Ф. Особливості цитоструктури гепатопанкреасу коропових риб // Проблеми іхтіопатології: Матеріали I Всеукр. конф. (Киів, 23–27 жовтня 2001 р.). – К., 2001. – С. 125–128.

4. Боровиков В. STATISTIKA. Искусство анализа данных на компьютере: для профессионалов / В. Боровиков. – [2-е изд.]. – СПб: Питер, 2003. – 688 с.

5. Бахадыров Ф. Н. Морфометрическая характеристика микрососудов печени при холестазе / Ф. Н. Бахадыров, В. А. Шевердин, Б. А. Рузиева // Морфология. – 2002. – № 2–3. – С. 20–22.

6. Меркулов Г. А. Курс патолого-гистологической техники / Г. А. Меркулов. – Л.: Медицина, 1969. – 196 с.

7. Гаджиева Ш. З. По биологии серебряного карася Carassius auratus gibelio (Bloch) Шемкирского водохранилища / Ш. З. Гаджиева. – Баку: Элм, 2003. – С. 344–346.

8. Гаєвська А. В. Паразитологія та патологія риб / А. В. Гаєвська. – К.: Наук. думка, 2004. – 360 с.

9. Герман А. В. Рыбы как биоиндикаторы загрязнения водоемов органическими веществами / А. В. Герман // Актуальные проблемы водохранилищ: материалы Всерос. конф. – Ярославль, 2002. – С. 57–58.

10. Атлас гістології і ембріології промислових риб України / М. С.Козій, І. М. Шерман, О. В. Лянзберг. – Херсон: ЧП ПП Гринь В.С., 2011. – 404 с.

11. Козий М. С. Гистоморфологические особености ихтиофауны юга Украины / М. С. Козий, И. М. Шерман. – Херсон: ЧП Гринь В.С., 2011. – 324 с.

12. Hamburger B. Aktualle probleme der fischteste / B. Hamburger // Decheniana. – 1982. – № 26. – S. 78–81.

13. Preuse F. Histopathology of the intrahepatic biliary troe. Liver / F. Preuse, W. Friske // Fed. Proc. – 1989. –Vol.3, № 3. – P. 161–175.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_prysiazhnyuk_ua.pdf455.14 КБ