Ви є тут

ЦИТОКІНОВИЙ ПРОФІЛЬ СИРОВАТКИ КРОВІ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ЗА ЛІКУВАННЯ ВИРАЗОК ПІДОШВИ РАТИЦЬ

У статті представлені результати дослідження рівня маркерів запалення ‒ ІЛ-1-RА (рецепторного антагоніста ІЛ-1), ІЛ-4, ІЛ-6 сироватки крові у корів, хворих на виразки підошви за виконання ортопедичної обробки копитець двома методами ‒ місцевою обробкою, і комплексним методом ‒ місцевою обробкою на фоні епідуральної аналгезії 0,2 % бупівакаїном. Виявлено, що застосування комплексного методу лікування супроводжується меншим рівнем запальної реакції організму корів в порівнянні тільки місцевою обробкою. Встановлено, що  лікування супроводжувалося підвищенням рівня ІЛ-4 в обох групах тварин (р<0,05), однак за комплексного методу це відбувалося швидше, що свідчить про більш активну регенерацію тканин.  Зареєстровано зростання вихідного рівня ІЛ-6 у тварин із виразками підошви, порівняно з показником здорових тварин. Ортопедична розчистка на фоні лікувальної блокади сприяє більш швидкій нормалізації цього показника.

Лікувальна блокада із застосуванням місцевих анестетиків проявляє аналгетичний  та патогенетичний лікувальний вплив на організм тварини, з успіхом може бути використана як компонент післяопераційної аналгезії  за  хірургічних маніпуляцій. Місцевий анестетик бупівакаїн може бути використаний за епідуральної аналгезії в післяопераційному періоді з виключенням дії сенсорних волокон за збереження моторної функції, а визначення рівня інтерлейкінів за хірургічної патології є інформативним щодо  вивчення перебігу процесу запалення, імунного статусу тварин під час лікування, та вказує на інтенсивність регенераційних процесів в ушкоджених тканинах.

Ключові слова: виразки підошви, епідуральна аналгезія, бупівакаїн, інтерлейкіни,    ІЛ-1-RА, ІЛ-4, ІЛ-6, велика рогата худоба.

1. Керролл Г.Л. Анестезиология и анальгезия мелких домашних животных / пер. с англ.  М.: Аквариум-Принт, 2009. 296 с.

2. Методы устранения острой боли /А.Г. Ситник и др. URL: http://rsra.rusanesth.com/publ/metodyi-ustraneniya-ostroj-boli.html.  

3. Choice of Local Anesthetics in Obstetrics / K. Drasner et al. Shnider and Levinson’s Anestesia for Obstetrics.  4th ed.  Philadelphia: Williams&Wilkins, 2002.  pp. 73–94.

4. Блокада периферических нервов как альтернатива эпидуральной анестезии при оперативных вмешательствах в области коленного сустава у собак / А.И. Гимельфарб и др. Мир ветеринарии. 2011. № 2. С. 40–44.

5. Гиалуронидаза сокращает длительность люмбосакральной эпидуральной анестезии левобупивакаином у собак / Де Росси и др. Journal of small animal practice [Российское издание].  2011.  Т. 2, № 3. С. 20-24.

6. Рубленко С.В., Мельніков А.В., Березовський А.В. Застосування місцевих анестетиків у комплексному знеболюванні за абдомінальних оперативних втручань у собак. Ветеринарна біотехнологія.  2013. № 22. С. 505-511.

7. Раузер П., Жаналик П., Маркова М., Фичтел Т. Обезболивание после обработки периодонта у собак: сравнение трех протоколов анальгезии.  Совр. вет. медицина.  2013. № 5. С. 39–44.

8. Application of a scaling model to establish and validate an interval level pain scale for assessessment of acute pain in dogs / S.M. Morton, et al. American journal Veterinary Reseach.  2005.  Vol. 669 (12).  pp. 2154–2166.

9. Рубленко С.В., Мельніков А.В. Комплекс заходів, направлених на запобігання токсичної дії місцевих анестетиків за регіонарного знеболювання у собак. Наук. вісник вет. медицини: зб. наук. праць. Біла Церква. 2014. № 13. С. 208‒213.

10. Comparison of bupivacaine femoral and sciatic nerve block versus bupivacaine and morphine epidural for stifle surgery in dogs / L. Campoy, et al. Veterinary Anaesthesia and Analgesia.  2012.  Vol. 39. pp. 91–98. 

11. Smith L.J. A comparison of epidural analgesia provided by bupivacaine alone, bupivacaine+morphine, or bupivacaine + dexmedetomidine for pelvic orthopedic surgery in dogs.  Veterinary Anaesthesia and Analgesia. 2013.
Vol. 40(5). pp. 527–536. 

12. Trumpatori B.J., Carter J., Hash J. Evaluation of a midhumeral block of the radial, ulnar, musculocutaneous and median (RUMM block) nerves for analgesia of the distal aspect of the thoracic limb in dogs. Veterinary Surgery. 2010.
Vol. 39. pp. 785–796. 

13. Watts A.E., Nixon A.J., Reesink H.L. Continuous peripheral neural blockade to alleviate signs of experimentally induced severe forelimb pain in horses. Journal of the American Veterinary Medical Association. 2011. Vol. 238. pp. 1032–1039. 

14. Середа И.В. Использование нейростимуляции при блокаде периферических нервов у собак. Российский вет. журнал. 2011. № 4. С. 26–28.

15. Segura de I.A., Paloma A.M., Murillo G.F.S., Parodi E.M. Analgesic and motor-blocking action of epidurally administered levobupivacaine or bupivacaine in the conscious dog. Veterinary Anaesthesia and Analgesia. 2009. Vol. 36. pp. 485–494.

16. Bupivacaine 0,25 % versus ropivacaine 0,25 % in brachial plexus block in dogs of beagle breed / T.I. Wakoff, et al. Schearer Ciências Agrárias, Londrina. 2014. Vol. 34(3). pp. 1259–1272.

17. Effect of intraperitoneal or incisional bupivacaine on pain and the analgesic requirement after ovariohysterectomy in dogs / D. Campagnol, et al. Veterinary Anaesthesia and Analgesia. 2012. Vol. 39(4). pp. 426–430.

18. Феранте Ф. Майкл., Бонкора Вейд., Тимоти Р. Послеоперационная боль. М.: Медицина, 1998. 640 с.

19. Барах Брюс Пол Д., Роберт Куллен Ф., Стэлтинг К. Клиническая анестезия. Ч.3. Г.20. Эпидуральная и  спинальная  анестезия. URL: http://www.airspb.ru/ kanest 06.shtml#1.

20. Морган-мл. Дж. Эдвард., Михаил С. Мэгид., Клиническая анестезіологія. М.: БИНОМ;  Санкт-Петербург: Невский Диалект, 2000. Т. 1. 396 с.

21. Слюсаренко  Д.В., Ільніцький М.Г., Диференціальна  епідуральна  блокада 0,17; 0,2; 0,25 % розчином бупівакаїну  у великої рогатої худоби в експерименті. Вісник Житомир. нац. агроекол. ун-ту: наук.-теор. зб.  Житомир,  2015.  №2(50), Т.1. С. 354–358.

22. Слюсаренко Д. В. Використання  інфрачервоної термометрії  за епідуральної блокади 0,2% бупівакаїном у великої рогатої худоби. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: збірник наукових праць Харківської держ. зооветеринарної академії, 2016.  Вип. 32 Ч.2. Т.2. Вет. науки. С. 43–46.

23. Хулек М. Здоровье копыт и уход за ними. Киев: ООО «Аграр Медиен Украина».  2015. 145 с.

24. Строкань А.М. Регіонарна пролонгована блокада як адекватний метод знеболення після операцій ендопротезування колінного суглоба у хворих похилого віку: автореф. дис. канд. мед. наук: 14.01.30. Київ, 2012. 21 с. 

ДолученняРозмір
PDF icon visnyk_vet-2-2018-slyusarenko_54-59.pdf (51)196.26 КБ