Ви є тут

Цитокіновий профіль у корів з некробактеріозними ураженнями пальців

Ортопедичні хвороби у корів суттєво знижують рентабельність молочного скотарства, наносячи значних збитків технологічного і економічного характеру. Метою дослідження  було встановлення цитокінового профілю у корів з некробактеріозними ураженнями ділянки пальців. Робота виконана  в умовах типових молочних ферм, на коровах з різними клінічними формами гнійно-некротичного ураження кінцівок некробактеріозного характеру. Діагностичні дослідження включали комплекс клінічних, бактеріологічних біоптатів гнійно-некротичних вогнищ та визначення рівня цитокінів в крові за допомогою імуно-ферментного аналізу. За бактеріологічного дослідження були виявлені різні асоціації F. necrophorum  із E. coli, Clostridium spp., Diplococcus lans., стафіло- і стрептококами, що верифікувало некробактеріозний характер уражень кінцівок у корів. Встановлено, що у корів з гострим перебігом гнійно-некротичного запального процесу в ділянці пальців  різко зростають концентрації ФНП-α і ІЛ-10. Генералізована форма некробактеріозних уражень характеризується критичним зростанням рівня в крові ФНП-α у 16,8 раза, ІЛ-1β в 17,8 раза порівняно з його рівнем за гострої форми концентрації ІЛ-10. Цитокіновий індекс ІЛ-10: ФНП-α набув критичного значення – 0,4:1, а ІЛ-10 до ІЛ-1β – 1:1. Відмічається розвиток неконтрольованої флогогенної цитокінемії, що відображає синдром системної запальної відповіді. Рецидивуючий тип гнійно-некротичних уражень кінцівок характеризується досить низькими рівнями ІЛ-1β та ІЛ-10. Вміст ІЛ-1β був більшим у 2,4 раза (p<0,05). Проте концентрація ФНП залишалася досить великою і переважала показник норми в 12,6 раза (p<0,001), що відобразилося на надзвичайно низькому відповідному індексі 0,3:1. Тобто в даному випадку за хронічного перебігу некробактеріозних уражень кінцівок у корів формується некомпенсована перманентна цитокінемія  за рахунок ФНП-α, що зумовлює рецидивуючий характер гнійно-некротичного процесу. Отже, механізм розвитку цитокінового профілю у великої рогатої худоби  потребує подальших досліджень.

Ключові слова:  флогогенні та протизапальні гнійно-некротичні ураження, цитокіни, корови, запалення, пальці.

 

 1. Стекольников А.А. Заболевания конечностей у крупного рогатого скота при интенсивном ведении животноводства, пути профилактики и лечения: материалы Международной конференции «Актуальные проблемы ветеринарной хирургии». Ульяновск, 2011. С. 3–7.
 2. Ермолаев В. А., Марьин Е. М., Ляшенко П. М.  Динамика показателей клинического анализа крови у ортопедически больных коров. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2016. № 10 (144). С. 116–122.
 3. Hadžić I., Pavlovic I., Vojin H., Gordana A.B., Bojkovsli J. Dermatitis interdigitalis and Dermatitis digitalis the Great Problem on Cattle Production. Bulletn UASVM. Veterinary Medicine. 2013. 70. С. 242–248.
 4. Болезни рога – хлопот много / Э. Веремей и др. Белорусское сельское хозяйство. 2011. № 11. С. 54–56.
 5. Веремей Э.И., Журба В.А. Распространение и профилактика заболеваний пальцев и копытцев у крупного рогатого скота. Ветеринарная медицина Беларуси. 2003. № 2. С. 33–35.
 6. Веремей Э. И. Уход за копытцами высокопродуктивного молочного крупного рогатого скота: практическое руководство. Витебск: УО ВГАВМ, 2006. 107 с.
 7. Марьин Е.М., Ермолаев В.А., Идогов В.В., Сапожников А.В.  Природные дренирующие сорбенты при гнойных пододерматитах у коров. Международный вестник ветеринарии. СПБ, 2009. С.13–16.
 8. Козій В.І. Ламініт у високопродуктивних корів (етіологія, патогенез, лікування і профілактика): автореф. дис. д-ра вет. наук: спец 16.00.05. Біла Церква, 2007. 36 с.
 9. Характеристика коагуляційних процесів у корів протягом вагітності, післяродового періоду та за акушерської й гінекологічної патології / С.А. Власенко та ін. Біологія тварин: наук.-теорет. журнал. Львів, 2016. Т. 18. № 4. С. 14–22.
 10. Власенко С.А., Рубленко М.В. Продукція оксиду азоту та білків гострої фази за гестаційного процесу, метриту і ортопедичної патології у корів. Біологія тварин: наук.-теорет. журнал. Львів, 2012. Т. 14. № 1–2. С. 361–369.
 11. Власенко С.А., Рубленко М.В.  Вміст окремих цитокінів у крові корів з акушерськими, гінекологічними та гнійно-некротичними ураженнями в  ділянці пальця. Наук. вісник НУБіП України. Київ, 2009. Вип. 136. С. 289–294.
 12. Поширення захворювань в ділянці пальців у високопродуктивних корів залежно від рівня молочної продуктивності / В. М. Власенко та ін. Вісник Білоцерківського ДАУ. 2003. Вип. 25, ч. 1. С. 45–51.
 13. Іздепський В.Й., Кулинич С.М.  Етіологія гнійно-запальних процесів в ділянці пальця у корів у зимово-стійловий період та їх лікування. Вісник Білоцерківського ДАУ. 2006. Вип. 4. С. 47–55.
 14. Лопатин С.В. Оптимизация системы контроля эпизоотического процесса некробактериоза крупного рогатого скота: дис. … док. вет наук: 16.00.03, 16.00.04. Новосибирск, 2006. 325 с.
 15. Борисевич В., Борисевич Б., Борисевич В. Унгульоз – дистрофія копитець великої рогатої худоби. Ветеринарна медицина України. 2007.  № 12. С. 20–22.
 16. Higuchi H., Nagahata H. Relationsship betweenserum biotin concentration and moisture content of the sole horn in cows with clinical laminitis of sound hooves. Veter. Rec. 2001. Vol. 148. № 7. Р. 209–210.
 17. Webster A.J.F. Eff ects of honsing practices on the development of foot lesions in dairy heifers in early lactatson. Veter. Rec. 2002. Vol. 151.  N 1. P. 9–12.
 18. Хомин Н.М. Асептичні пододерматити у великої рогатої худоби (етіологія, профілактика та лікування: автореф. дис. доктора вет. наук: спец. 16.00.05. Біла Церква, 2006. 36 с.
 19. Карпенко Л. Ю., Карпенко А.Н. Биохимические аспекты развития костно-суставной патологии у коров. Вісник Білоцерківського ДАУ. 2008. Вип. 56. С. 71–75.
 20. Кутлукаев И.И. Эффективность ткани ВИОН КН-1 в сочетании с антимикробными препаратами при лечении гнойно-некротических заболеваний пальцев у коров: дис…. канд. вет. наук: 16.00.05. Казань, 2003. 150 с.
 21. Панасюк С. Д. Значение ассоциаций микроорганизмов в этиологии и профилактике инфекционных болезней конечностей крупного и мелкого рогатого скота: некробактериоз, копытная гниль: дис. … д-ра вет. наук. Москва, 2007. 470 с.
 22. Молоканов В.А., Малов Д.В. Стимуляция имунного ответа при некробактериозе крупного рогатого скота. Ветеринария. 2009. № 2. С. 22–23.
 23. Борисевич В.Б., Борисевич Б.В., Сытюк В.Г. Иммунокомплексный пододерматит у коров. Ветеринария. 2009. № 4. С. 40–42.
 24. Стельмухов М. В. Этиопатогенетическая терапия гнойно-некротических язв копытец у коров: дис. … канд. вет. наук: 16.00.05. Санкт-Петербург, 2009. 153 с.
 25. Tothova C., Nagy O., Seidel H., Paulikova I.The infl uence of hoof diseases on the concentrations of some acute phase proteins and other variables of the protein profi le in heifers. Acta Veter. 2011. Vol. 61.  № 2–3. P. 141–150.
 26. Determination of selected acute proteins during the treatment of limb diseases in dairy cows / P. Jawori et al. J. Vet. Med. 2008. Vol. 53. P. 173–183.
 27. Cray C., Zaias J., Altman N.H. Acute Phase Response in Animals. J. Comp. Med. 2009. Vol. 59. № 6. P. 517–526.
 28. Lameness and foot lesions in Swiss dairy cows: I. Prevalence / J. Becker et al. Schweiz. Arch. Tierheilkd. 2014. 156. P. 71–78.
 29. Infectious diseases causing lameness in cattle with a main emphasis on digital dermatitis (Mortellaro disease) / W.  Refaai et al. Livest. Sci. 2013. 156. P. 53–63.
 30. Age, segment, and horn disease aff ect expression of cytokines, growth factors, and receptors in the epidermis and dermis of the bovine claw / Mills J.A. et al. 2009. J Dairy Sci. 92. P. 5977–5987.
 31. Pro-infl ammatory cytokine profi le in dairy cows: consequences for new lactation / E.Trevisi et al. Italian Journal of Animal Science. 2015. 14. pp. 285–292.
 32. Нагоев Б.С., Нагоева М.Х., Камбачокова Э.А. О роли цитокинов в регуляции иммунной системы при инфекционных заболеваниях: материалы III Ежегодного Всероссийского Конгресса по инфекционным болезням (Москва, 28-30 марта 2011 года). Инфекционные болезни. 2011. Том 9. Приложение № 1.  260 с.
 33. Одегов Е. С., Петрова О. Г. Анализ цитокинового статуса при ОРВИ крупного рогатого скота. Молодой ученый. 2016. № 6.5. С. 89–91.
 34. Власенко С.А. Патогенетичні механізми порушень репродуктивної функції у високопродуктивних корів за гнійно-некротичних уражень в ділянці пальців: дис… д-ра. вет. наук: 16.00.05, 16.00.07. Біла Церква, 2017. 429 с.
 35. Кузнецов А.П., Грязных А.В., Сажина Н.В.  Физиология иммунной системы: монография. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2015. 150 с.
 36. Gadek-Michalska A., Bugajski A.J., Bugajski J.J. Prostaglandins and interleukin-1beta in the hypothalamic-pituitary-adrenal response to systemic phenylephrine under basal and stress conditions. Physiol Pharmacol. 2008. 59(3). P. 563–575.
 37. Schroecksnadel K., Kaser S., Ledochowski M. et al. (2003). Increased degradation of tryptophan in blood of patients with rheumatoid arthritis. J. Rheumatol. 30(9). P. 1935–1939.
 38. Taylor R.W. Sepsis, sepsis syndrome and septic shock  ̶  Philadelphia Lippincott. 1992. 537 p.
 39. Endogenous interleukin-10 inhibits angiotensin II- induced vascular/ S.P. Didion et. al. Hypertension. 2009. Vol. 54. № 3. P. 619–624.
 40. Asadullah K., Sterry W., Volk H.D. Interleukin-10 therapyreview of new approach. Pharmacological reviews. 2003. Vol. 55. № 2. P. 241–269.
 41. Interleukin-10 reduces infl ammation, endothelial dysfunction, and blood pressure in hypertensive pregnant rats / J.H. Tinsley et al. Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. 2010. Vol. 298. № 3. P. 713–719.
 42. Цитокіновий статус, реакція гострої фази та її корекція за акушерської та хірургічної патології у продуктивних та дрібних домашніх тварин / М.В. Рубленко та ін. Біла Церква, 2012. 21с.
 43. NOD1 and NOD2: signaling, host defence, and infl ammatory disease/ R. Caruso et al. Immunity. 2014. Vol. 41. P. 898–908.
ДолученняРозмір
PDF icon melnikovrublenko_1_2020.pdf5.46 МБ