Ви є тут

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОБІОТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ СПОРО-ЛЕКС ЗА ЗАСТОСУВАННЯ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ

У статті наведена інформація щодо дослідження нешкідливості та ефективності препарату Споро-лекс у виробничих умовах на великій рогатій худобі та телятах. Пробіотик Споро-лекс ‒ це суміш пробіотичних культур Bacillus licheniformis VK-25 та Bacillus subtilis MK-3 на природному стандартизованому сорбенті (монтморилонітовій породі Володимирецького містородовища). Препарат Споро-лекс є нешкідливий для великої рогатої худоби, достовірно підвищує рівень БАСК, тому його рекомендують застосовувати як кормову біологічну добавку спрямованої адаптогенної та імунокорегуючої дії на відгодівлі молодняку сільськогосподарських тварин.

Встановлено вплив препарату Споро-лекс на мікрофлору шлунково-кишкового тракту тварин. При цьому препарат має виражений ефект, що проявляється у пригніченні бактерій групи кишкової палички, за рахунок антагоністичної дії штамів Bacillus licheniformis VK-25 та Bacillus subtilis MK-3, які входять до складу препарату.

Експериментальні дані вивчення нешкідливості та ефективності пробіотику Споро-лекс для корів дають можливість стверджувати про його позитивний вплив на БАСК та кількість еритроцитів, а також зниження концентрації БГКП в калі велика рогата худоба та телят.

Ключові слова: «Споро-лекс», пробіотик, нешкідливість, неспецифічність, ефективність, бактерії групи кишкової палички.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. К механизму антагонистической активности лактобацилл / М.В.Тюрин и др. / Журн. микробиол., эпидемиол. и иммунобиол. 1989. № 2.  С. 3–8.
 2. Головач Т.Н. Опыт совместного культивирования лактобацилл. Микробиологический журн. 2004. ч№ 6.
  С. 23–25.
 3. Quadri L.E. Regulation of antimicrobial peptide production by autoinducer-mediated quorum sensing in lactic acid bacteria. Antonie Van Leeuwenhoek. 2002. V. 82(1–4). P. 133–145.
 4. Ahmad I. Effect of probiotics on broilers performance. J. Poult. Sci. 2006. 5 (6). P. 593–597
 5. Антипов В. А. Использование пробиотиков в животноводстве. Ветеринария. 1999. № 4. C. 55–58.
 6. The effect of hull-less barley dietary on the activity of gut microflora and morphology small intestinal of layer hens [Text] / A. Yaghobfar et al. Pak. J. Biol. Sci. 2006. 9 (4). P. 659–666.
 7. Пробиотики и пребиотики : практические рекомендации / F. Guarner – Всемирная Гастроэнтерологическая Организация, 2008. 24 с.
 8. Салманов А. Устойчивость к антибиотикам и биоцидам. Международный журнал антибиотиков и пробиотиков, 2017. 1 (2), С. 92 – 125. https://doi.org/10.31405/ijap.1-2.17.07
 9. Dash S. K. Selection Criteria for Probiotics Mode of access : http://newhope360.com/sitefiles/newhope360.com/files/ archive/www.functionalingredientsmag.com/pdfs/SelectionCriteriaforProbiotics.pdf. – Title from the screen.
 10. Кудрявцев А. А., Кудрявцева Л. А. Клиническая гематология животных/ А. А.Кудрявцев, / М.: Колос 1974. 134 с.
 11. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довід. / В. В. Влізло [та ін.] ; за ред. В. В. Влізла. Львів : СПОЛОМ, 2012. С. 284–285.
 12. Прозоровский, В. Б. Статистическая обработка результатов фармакологических исследований Психофармакология и биол. наркология. 2007. Т. 7, вып. 3–4. С. 2090–2120.
 13. Клінічні дослідження ветеринарних препаратів та кормових добавок / І. Я. Коцюмбас та ін.; за ред. І. Я. Коцюмбаса. – Л.: ТОВ Видавничий дім «САМ», 2013. 252 с.
 14. Комплексна оцінка впливу ветеринарних препаратів на морфофункціональний стан імунної системи: Методичні рекомендації / Коцюмбас І. Я., та ін. Львів, 2009. 63 с.
 15. Лабораторні методи дослідження у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник / В. В. Влізло та ін.; за ред. В. В. Влізла. Львів: Сполом, 2012. 764 с.
 16. Иммунологические методы исследования в животноводстве (Методические рекомендации) / Палфий Ф. Ю. и др. / Львов 1987. 230 с.
 17. ГОСТ 31747-2012. Межгосударственный стандарт «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиморфных бактерий)». 2012.
 18. Ушкалов В., Данчук В., Волощук Н. Агроэкологические аспекты мониторинга устойчивости антибиотиков микроорганизмов Международный журнал по антибиотикам и пробиотикам, 2017. 1 (1), 117-123. https://doi.org/10.31405/ijap.1-1.17.09
 19. Молекулярные механизмы устойчивости к антибиотикам / lair J.M. et al. / Обзоры природы. Microbiol. 2015. Vol. 13, N 1. P. 42.
 20. Салманов А., Музыка В. Борьба с резистентностью к антибиотикам на основе подхода «Один Здоровье». Международный журнал антибиотиков и пробиотиков, 2017. ‒ 1 (2), 8-29. https://doi.org/10.31405/ijap.1-2.17.01
 21. Забровская А.В. Чувствительность к антимикроб-ным препаратам микроорганизмов, выделенных от сельскохозяйственных животных и из продукции животноводства. VetPharma. 2012. No 5. С. 20–24.11.  
 22. Методичні вказівки щодо визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів / Т.О. Гаркавенко та ін. К., ДНДІЛДВСЕ, 2014. С. 19‒24.
ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_1_2018_skrypka_134-139.pdf217.83 КБ