Ви є тут

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ЗА ПОСТАНОВКИ ДІАГНОЗУ НА СТРОНГІЛОЇДОЗ

У статті експериментально-теоретично обґрунтувана доцільність застосування комплексного підходу діагностики стронгілоїдозу з використанням кількісних методів копрогельмінтоовоскопії, копрогельмінтоларвоскопії, гель-мінтологічних досліджень крові, молока, носових витоків та мокротиння, а також гастродуоденоскопії.

Підтверджена прийнятність методу кількісної копрогельмінтоовоскопії з використанням авторської камери – його діагностична ефективність була вищою за базовий метод Л. Д. Мігачової та Г. О. Котельникова на 9,6±1,05 %.

Запропонована стандартизація методу гельмінтокопроларвоскопії за Т. І. Поповою дозволяє визначити інтенсив-ність інвазії. Кількість личинок стронгілоїд, виділених із фекалій методом Т. І. Попової, була на 5,3–20,7 % більшою, ніж виділених за методом Бермана-Орлова. За результатами досліджень відсоток виділених із фекалій личинок різнився залежно від методу, за яким проводили дослідження: за використання розроблених копрогельмінтоларвоско-пічних кілець – 97,9–99,1 %; Т. І. Поповою – 95,1; Берманом-Орловим – 65,9–76,5 і за Шильниковим – 61,1–71,2 %.

Визначена ефективність авторських кількісних гельмінтологічних методів дослідження молока, молозива та крові свиней, хворих на стронгілоїдоз. За розробленими методами гельмінтологічних досліджень виділили личинок: з молока – 98,9, молозива – 99,2 та крові – 99,6 %, а за методом Т. П. Максіної – відповідно 95,4; 94,8 та 94,1 %.

Оцінка гастроскопічної та дуоденоскопічної картин у свиней, хворих на стронгілоїдоз, а також мікроскопія осаду ендоскопічних змивів з дванадцятипалої кишки, дозволили зажиттєво отримати дані про патоморфологічні зміни у шлунку та кишечнику, визначити інтенсивність інвазії за кількістю паразитичних самок стронгілоїд. Кількість виявлених в ендоскопічних дуоденальних змивах імаго стронгілоїд співвідносилась із глибиною патоморфологічних змін у стінці дванадцятипалої кишки та шлунка інвазованих свиней. Чим вищою була інтенсивність інвазії, тим глибшими були зміни в органах свиней: за 2–41 самок на 1 см3 дуоденальних змивів – катарально-геморагічне запалення, 29–51 – катарально-геморагічне запалення, ерозії, 37–51 – катарально-геморагічне запалення, ерозії та виразки слизової дванадцятипалої кишки, 21–25 самок на 1 см3 змивів – в слизовій шлунка констатували катаральне запалення.

Ключові слова: стронгілоїдоз, діагностика, копрогельмінтоовоскопія, копрогельмінтоларвоскопія, гельмінтологічне дослідження крові, молока, носових витоків і мокротиння, гастродуоденоскопія.

1. Шабловская Е.А. Стронгилоидоз / Е.А. Шабловская. – М.: Медицина, 1986. – 128 с.

2. Максина Т.П. Биологические основы профилактики стронгилоидоза поросят: дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук: спец. 03.00.20 «Гельминтология» / Т.П. Максина. – М., 1988. – 189 с.

3. Arch E.L. Cutaneous manifestation of disseminated strongyloidiasis in a patient coinfected with HTLV-I / E.L. Arch, J.T. Schaefer, A. Dahiya // Dermatol. Online J. – 2008. − Vol. 14 (12). − Р. 6.

4. Strongyloidiasis: challenges in diagnosis and management in non-endemic Kuwait / P.R. Hira, F. Al-Ali, H.M. Shweiki [et al.] // Ann. Trop. Med. Parasitol. – 2004. − Vol. 98 (3). − Р. 261−270.

5. Рекомендації щодо гельмінтологічних досліджень тварин / [С.І. Пономар, Н.М. Сорока, О.П. Литвиненко та ін.]. – Біла Церква, 2008. – 78 с.

6. The influence of flotation solution, sample dilution and the choice of McMaster slide area (volume) on the reliability of the McMaster technique in estimating the faecal egg counts of gastrointestinal strongyles and Dicrocoelium dendriticum in sheep / [G. Cringoli, L. Rinaldi, V. Veneziano et al.] // Vet. Parasitol. – 2004. − Vol. 123 (1–2). − Р. 121−131.

7. Мигачева Л.Д. Методические указания по использованию устройства для подсчета яиц гельминтов при диагностике нематодозов животных / Л.Д. Мигачева, Г.А. Котельников // Рекомендации Госагропрома СССР по внедрению достижений науки и практики в производство. – М., 1987. – № 6. – С. 85–87.

8. Попова Т.И. К вопросу эпизоотологии и диагностики стронгилоидоза жеребят и биологии возбудителя / Т.И. Попова // Труды Кировск. зоовет. ин-та. – 1936. – Т. 2. –  Вып. 3 (7). – С. 77–91.

9. Никитин В.Ф. Устройство для сбора личинок мелких нематод из фекалий (звездочка): рекламный проспект на экспонат выставки изобретений «ИНВЕКС-88» /   В.Ф. Никитин, И. Павласек. – М., 1988. – 1 с.

10. Панасюк Д.И. Методические рекомендации по прижизненной и посмертной диагностике стронгилоидоза животных / Д.И. Панасюк, Т.П. Максина // Рекомендации Госагропрома СССР по внедрению достижений науки и практики в производство. –      М., 1987. – Вып. 5. – С. 57–58.

11. Mittal S. Strongyloidiasis: endoscopic diagnosis / S. Mittal, S.V. Sagi, R. Hawari // Clin. Gastroenterol. Hepatol. – 2009. − Vol. 7 (2). − Р. 8.

12. Identification of a 26-kDa protein fraction as an important antigen for application in the immunodiagnosis of strongyloidiasis / A.P. Sudré, R.C. Siqueira, M.G. Barreto [et al.] // Parasitol. Res. – 2007. − Vol. 101 (4). − Р.1117−1123.

13. Пономар С.І. Лічильна камера БЦДАУ для копроовоскопічних досліджень /  С.І. Пономар // Ветеринарна медицина України. – 1997. – № 10. – С. 29.

14. Пономар С.І. Стандартизація гельмінтокопроларвоскопічних досліджень при стронгілоїдозі / С.І. Пономар // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: зб. наук. праць. – 2003. – Вип. 25, ч. 3. – С. 15–21.

15. Пономар С.І. Новий метод стандартизованої гельмінтоларвоскопії з використанням гельмінтологічних кілець / С.І. Пономар // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2008. – Вип. 51. – С. 63–68.

16. Сорока Н.М. Гельмінтологічні дослідження свиней з використанням гастродуоденоскопа за стронгілоїдозної інвазії [Електронний ресурс] / Н.М. Сорока, С.І. Пономар, В.П. Гончаренко // Наукові доповіді Нац. ун-ту біотехнології і природокористування. – К., 2010. – № 6 (22). – 13 с. – Режим доступу: http://ww.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2010_6/10snmpsi.pdf.,

17. Пономар С.І. Гельмінтогематологічні та гельмінтомамологічні дослідження при стронгілоїдозі свиней / С.І. Пономар, Н.М. Сорока // Науковий вісник Нац. аграр. ун-ту. – К., 2008. – Вип. 127. – С. 233–240.