Ви є тут

EFFECTIVE MODERN METHODS OF STIMULATION FARROWING FOR SOWS

Розглянуті питання застосування біологічно активних препаратів Bioestrovet та Decomoton для синхронізації опоросів у свиноматок в умовах родинної ферми Gospodarstvo Rolne Kamil Gajda (Польща).

Встановлено, що застосування даних препаратів сприяє достовірному зменшенню тривалості родів, частоти виникнення синдрому ММА (мастит-метрит-агалактії) та зменшенню мертвонароджених поросят. Доведено, що методи стимуляції опоросів у свиноматок впливають на інтенсивність відновлення статевої циклічності після відлучення поросят.

Скорочення часу опоросу слід вважати одним із головних методів, які дозволяють зменшити втрати поросят.

Ключові слова: свині, стимуляція, синхронізація, опороси, відтворення, біологічно активні препарати, Bioestrovet, Decomoton.

1. Bielanski A. Biotechnologia. Rozrodu zwierząt gospodarskich / A. Bielanski. – Krakow: Universita, 2003. – 455 s.

2. Blicharsky T. Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt / T. Blicharsky, K. Niemczuk. – Warszawa, 2013. – 48 s.

3. Горбунов В. Свиньи. Разведение. Содержание. Уход / В. Горбунов. – М.: Подворье, 2011. – 194 с.

4. Грабенко А.А. Синхронізація опоросів – основа ритмічної технології відтворення свиней та виробництва продукції / А.А. Грабенко, М.І. Харенко, О.М. Чекан // Ветеринарна медицина України. – 2012. – № 6. – С. 25–28

5. Мельник В.О. Синхронізація пологів свиноматок комплексом біологічно активних препаратів / О.В. Мельник, М.М. Поручник, А.О. Бондар / Інститут свинарства і АПВ НААА України. – Полтава, 2010. – 168 с.

6. Мельников И. Разведение и выращивание свиней / И. Мельников. – М.: Подворье, 2012. – 21 с.

7. Мытарев Н.И. Ветеринарно-биологические основы повышения воспроизводительной функции у свиней разных пород: автореф. на соискание уч. степени д-ра вет. наук (16.00.07) / Мытарев Николай Иванович; Ставроп. гос. аграр. ун-т. – Ставрополь, 2005. – 360 с.

8. Пейсак З. Болезни свиней / З. Пейсак. – Брест: Брестская типография, 2008. – 406 с.

9. Przala J. Endokrynologia rozrodu. Synteza wyników badan naukowych z zakresu biologii rozrodu zwierząt / J. Przala. – Olsztyn, 2001. – 120 s.

10. Рачков И.Г. Синхронизация опоросов с помощью гормональных препаратов / И.Г. Рачков, Л.В. Ворсина // Сб. науч. тр. Ставроп. НИИ животноводства и кормопроизводства. – Ставрополь, 2012. – Т. 1, № 5. – С. 93–99.

11. Шевченко Е.Г. Влияние различных способов стимуляции на продуктивные качества ремонтных свинок: автореф. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук (06.02.10) / Шевченко Екатерина Геннадьевна; Моск. с.-х. акад. им. Тимирязева. – М., 2016. – 110 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_2_shpilevska_ua.pdf298 КБ