Ви є тут

ЕКСПРЕС-СКРИНІНГ ВУГЛЕВОДНО-ЛІПІДНОГО СТАТУСУ В КОРІВ ЗА РІЗНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ

У статті проаналізовано інформативність визначення вмісту β-гідроксибутирату та глюкози в крові корів з різною продуктивністю за допомогою глюкометра Optium Xceed. Встановлено, що у корів раннього післяотельного періоду з продуктивністю 7–8 тис. кг молока за лактацію більш яскраво виражене напруження вуглеводно-ліпідного статусу порівняно з тваринами з меншою продуктивністю, що проявлялось у значному рівні кетонемії та протеїнурії. Субклінічний та клінічно виражений перебіг кетозу реєстрували у 70 % високоудійних корів, тоді як у корів з продуктивністю 5 тис. кг молока за лактацію – у 40 % випадків.

Ключові слова: кетоз, кетонові тіла, глюкоза, глюкометр, високопродуктивні корови, післяотельний період.

1. Кондрахин И.П. Кетоз, остеодистрофия и ожирение у коров в условиях интенсивного животноводства (этиология, диагностика, профилактика и лечение): автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра вет. наук: спец. 16.00.01 “Диагностика и терапия животных” / И.П. Кондрахин. – М., 1980. – 36 с.

2. Oetzel G.R. Herd-Level Ketosis – Diagnosis and Risk Factors / G.R. Oetzel // Preconference Seminar: Dairy Herd Problem Investigation Strategies: 40th Annual Conference. – Vancouver, 2007. – P. 67–91.

3. Duffield T. Subclinical ketosis in lactating dairy cattle / T. Duffield // Vet. Clin. North. Am. Food. Anim. Pract. – 2000. – V. 16(2). – P. 53.

4. Oetzel G.R. Monitoring and testing dairy herds for metabolic disease / G.R. Oetzel // Vet. Clin. North Am. (Food Animal). – 2004. – V. 20(3). – P. 651–674.

5. Кондрахін І. Етіологічний та патогенетичний зв’язок множинної патології, особливості лікування і профілактики / І. Кондрахін // Вет. медицина України. – 2006. – № 2. – С. 9–10.

6. Кетоз високопродуктивних корів: етіологія, діагностика і лікування / В.І. Левченко, В.В. Сахнюк, О.В. Чуб та ін. // Здоров’я тварин і ліки. – 2009.  – № 2. – С. 14–16.

7. Zammit V. A. Ketogenesis in the liver of ruminants – adaptations to a challenge / V. A. Zammit // The Journal of Agricultural Science. – 1990. – № 115(02). – Р. 155–162.

8. Ветеринарна клінічна біохімія / [Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін.]; За ред. В.І. Левченка і В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 400 с.

9. Павлов М.Є. Особливості діагностики і профілактики хвороб, спричинених порушенням обміну речовин / М.Є. Павлов, М.Л. Маслій, В.Ф. Писаренко // Вет. медицина: Міжвід. темат. наук. зб. – Харків, 2005. – Вип. 85. – Т. 2. –  С. 885–887.

10. Кондрахин И.П. Диагностика и терапия болезней животных: практикум / И.П. Кондрахин. В.И. Левченко. – М.: Аквариум-Принт, 2005. – 830 с.

11. Evaluation of eight cow-side Ketone tests in milk for detection of subclinical Ketosis in dairy cows / [Geishauser, T., Leslie K., Tenhag J., Bashiri A.] – J. Dairy Sci. – 2000. – № 83. – Р. 296–299.

12. Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин / [Левченко В.І., Головаха В.І., Кондрахін І.П. та ін.]; за ред. В.І. Левченка. – К.: Урожай, 2010. – 470 с.

13. Дослідження сечі: метод. рекомендації / В.І. Левченко, М.Я. Тишківський, В.В. Сахнюк [та ін.] – Біла Церква, 2005. – 74 с.

14. Малков-Нерде К. Быстрый тест для определения кетоза / К. Малков-Нерде // Интернет-ресурс:  http://soft-agro.com.

15. Townsend J. Cowside Tests for Monitoring Metabolic Disease / J. Townsend // Tri-State Dairy Nutrition Conference. – 2011. – P. 55–59.

16. Oetzel G.R. Evaluation of a hand-held meter for cowside evaluation of blood beta-hydroxybutyrate and glucose concentrations / G.R. Oetzel, S.M. McGuirk // Proceedings of the 41st Conf. of the Am. Ass. of Bovine Practitioners. – 2008. – P. 234.

ДолученняРозмір
PDF icon 2014_14_vovkotrub_ua.pdf466.57 КБ