Ви є тут

ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗУ В СОБАК

У статті досліджено ефективність застосування транексамової кислоти і ацелізину за остеосинтезу переломів трубчастих кісток у собак. Встановлено, що реакція гострої фази досягає максимального прояву на 3-тю добу репаративного остео-генезу, а динаміка вмісту в крові маркерів сполучної тканини має двофазний характер (у фазу запальної резорбції та ремоделювання кісткового регенерату). Доведено, що внутрішньовенне застосування транексамової кислоти до операції та ацелізину в післяопераційний період оптимізує перебіг фази запалення репаративного остеогенезу, зменшує рівень катаболічних процесів та сприяє прискоренню репаративних процесів у кістковій тканині.

Ключові слова: остеосинтез, транексамова кислота, ацелізин, білки гострої фази, маркери сполучної тканини, собаки.

 1. Рубленко С.В. Моніторинг ветеринарної допомоги і структура хірургічної патології серед дрібних домашніх тварин в умовах міської клініки / С.В. Рубленко, О.В. Єрошенко // Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. – Суми, 2012. – Вип. 1 (30). – С. 150–154.
 2. Корж Н.А. Репаративная регенерация кости: современный взгляд на проблему. Стадии регенерации (Сообщение 1) / Н. А. Корж, М. В. Дедух // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2006. – № 1. – С. 77–84.
 3. Климовицкий В.Г. Возможные пути оптимизации репаративных процессов у пострадавших с переломами длинных костей конечностей / В.Г. Климовицкий, В.Н. Пастернак, В.М Оксимец // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2006. – № 1. – С. 90–100.
 4. Петренко О.Ф. Раціональні методи остеосинтезу та стимуляція репаративного остеогенезу у тварин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : спец. 16.00.05 “Ветеринарна хірургія” / О.Ф. Петренко. – Біла Церква, 2002. – 34 с.
 5. Грищенко Н.В. Влияние лазерного излучения и препарата Комбидаф на регенерацию костной ткани при переломах трубчастых костей у собак: автореф. дис. на соискания учен. степени канд. вет. наук: спец. 16.00.05 “Ветеринарная хирургия” / Н.В. Грищенко. – Воронеж, 2000. – 22 с.
 6. Рубленко М.В. Патогенетична роль оксиду азоту в умовах запально-репаративного процесу за переломів трубчастих кісток у собак та його корекція Імуном–депо / М.В. Рубленко, В.С. Шаганенко // Біологія тварин. – 2011. – Т. 13, № 1–2. – С. 340–346.
 7. Сахно Н.В. Влияние тимогена на реабилитацию оперированной конечности / Н.В. Сахно, И.И. Логвинов // Проблемы и перспективы развития аграрного производства: Материалы международ. науч. конф. – Смоленск, 2007. – С. 326–327.
 8. Сахно Н.В. Применение сел–плекса после остеосинтеза трубчатых костей у собак / Н.В. Сахно // Ветеринария. – 2006. – № 12. – С. 43–45.
 9. Гессе И.Ю. Иммуноморфологические аспекты цитокиновой оптимизации репаративного остеогенеза у собак в условиях внешней стержневой фиксации: автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. вет. наук: спец. 16.00.02 “Патология, онкология и морфология животных” / И.Ю. Гессе. – Саратов, 2008. – 22 с.
 10. Хитров Н.К. Физиология и биохимия воспаления / Н.К. Хитров // Воспаление; под ред. В.В. Серова, В.С. Паукова. – М.: Медицина, 1995. – С. 39–99.
 11. Lascelles B.D.X. Guidelines for safe and effective use of NSAIDs in dogs / B.D.X. Lascelles, J.M. McFarland, H. Swann //Veterinary Therapeutics. – 2005. – Т. 6, №. 3. – Р. 237.
 12. Рубленко М.В. Застосування нестероїдних протизапальних засобів за абдомінальної патології у тварин / М.В. Рубленко, В.Г. Андрієць // Завершені наукові розробки Білоцерків. нац. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 2008. – С. 56.
 13. Умаров Ф.Х. Регенерация кости и кровоснабжение / Умаров Ф.Х. // Український медичний альманах. – 2010. – Т. 13, № 1. – С. 199–203.
 14. Неверов Н.В. Фракционное определение содержания гексоз, связанных с белками, в сыворотке крови / Н.В. Неверов, Н.И. Титоренко // Лаб. дело. – 1979. – № 6. – С. 323–325.
 15. Кількісне визначення фібриногену в плазмі крові людини / [В.О. Беліцер, Т.В. Варецька, К.М. Веремєєнко та ін.] // Лабор. діагностика. - 1997. - №2. - С. 53-55.