Ви є тут

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ СЕКРЕТУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ КОРІВ ЗА РІЗНОЇ КІЛЬКОСТІ СОМАТИЧНИХ КЛІТИН

Теоретично і експериментально обґрунтовано зміни деяких фізико-хімічних та мікробіологічних показників се-
крету молочної залози корів залежно від кількості соматичних клітин. Відмічається корелятивна залежність між кі-
лькістю соматичних клітин та масовою часткою жиру і лактози у молоці дослідних корів. Внаслідок зростання кіль-
кості соматичних клітин з 740,0±25,30 (четверта група) до 1489,3±8,72 (п’ята група) тис./см 3
 відмічали зменшення 
масової частки жиру з 3,2±0,26 до 3,03±0,071 % відповідно, проти 4,56±0,302 – 3,97±0,436 % у молоці корів першої–
третьої груп, у яких кількість соматичних клітин коливалась від 90,2±0,25 до 480,0±17,92 тис./см 3
. Масова частка 
лактози  у  секреті  молочної  залози  за  збільшення  кількості  соматичних  клітин  становила  4,4±0,08  %,  проти  4,6±0,15  – 
4,7±0,07 %  у  молоці  корів  першої–третьої  груп.  Масова  частка  молочного  білка  вірогідно не  змінюється  за  різної 
кількості соматичних клітин, що відбувається за рахунок сироваткових білків. КМАФАнМ за збільшення кількості 
соматичних  клітин  (четверта,  п’ята  групи)  коливалась  від  986,0±51,13  до  2260,0±249,7  тис.  КУО/см 3
  проти 
153,8±25,65 – 178,29±43,23 тис. КУО/см 3
 у молоці корів першої–третьої груп. 
Ключові слова: соматичні клітини, масова частка жиру, лактози, суха речовина, густина, КМАФАнМ (кількість 
мезофільних аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів), КУО (колонієутворювальних організмів). 

1. Модификация белков молока сельскохозяйственных животных с использованием трансгенеза: биотехнологи-
ческие возможности и перспективы / Л.С. Попов, С.Г. Кадулин, И.Л. Гольдма [и др.] // Биотехнология. – 2000. – № 5. 
– С. 3–18. 
2. Плахотнюк І.М. Частота та особливості перебігу рецидивного запалення молочної залози у корів / Плахотнюк І.М., 
Ордін Ю.М. // Ветеринарна медицина. – 2013. – Вип. 97. – С. 340–342. 
3. Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі: ДСТУ 3662–97. – [Чинний від 01.01.1997]. – К.: Держ-
споживстандарт України. – 20 с. – (Національний стандарт України). 
4. Касянчук В.В. Показники кількості соматичних клітин у збірному молоці корів – важливе джерело інформації 
про його якість та умови отримання / В.В. Касянчук, О.І. Скляр, О.М. Бергілевич // Вет. мед. України. – 2013. – № 2. 
– С. 24–28. 
5. Chassagne M. Expert assessment study of milking and hygiene practices characterizing very low somatic cell score 
herds in France / M. Chassagne, J. Barnouin, M. Le Guenic // J. Dairy Sci. – 2005. – Vol. 88. – P. 1909–1916. 
6. Мурська С.Д. Дослідження секрету молочної залози корів господарств Івано-Франківської області / С.Д. Мур-
ська // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького, 2014. – Т. 16, № 2 (59), Ч. 2. – С. 244–250.  
7. Effects of somatic cell count on quality and shelf-life of pasteurized fluid milk / Y. Ma, C. Ryan, D.M. Barbano [et al.] // 
J. Dairy Sci. – 2000. – Vol. 83. – P. 264–274. 
8. Контроль соматичних клітин у молоці племінних корів / Є.В. Руденко, Н.П. Русько, С.О. Шаповалов [та ін.] // 
Наук.-техн. бюл. ІТ НААН. – 2011. – № 104. – С. 187–198. 
9. Скляр О.І. Кореляційна залежність надою молока корів та кількості соматичних клітин у секреті вим’я при 
субклінічному маститі / О.І. Скляр // Вет. мед. України. – 2011. – № 7. – С. 37–38. 
10. Ветеринарно-санітарна експертиза молока і молочних продуктів в Україні: Теоретична частина та лаборато-
рний практикум / І.В. Яценко, М.М. Бондаревський, В.В. Камянський та ін. – Харків: Еспала, 2013. – 384 с. 
11. Перкій Ю.Б. Роль бактерій групи кишкових паличок у санітарії молока: автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. вет. наук: спец. 16.00.06 ˮГігієна тварин та ветеринарна санітарія“ / Ю.Б. Перкій. – К., 2007. – 14 с. 
12. Дмитрів О.Я. Видовий склад мікробів секрету вим'я корів при субклінічному маститі / О.Я. Дмитрів // Вісник 
Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: Збірник наукових праць. – Біла Церква. – 2000. – Вип. 14. – С. 186–189. 
13. Ginsburg I. The role of bacteriolysis in the pathophysiology of inflammation, infection and post-infectious sequelae / 
I. Ginsburg // Acta Pathol. мicrobiol. іmmunol. Scand. – 2002. – Vol. 110. – P. 753–770. 

ДолученняРозмір
PDF icon n._tyshkivska_n._sahnyuk_m._tyshkivskiy.pdf251.99 КБ